КА2 – Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању (CBHE) пружају значајне могућности за сарадњу високошколских и других установа и преношење добрих пракси из програмских земаља. Они су важан подстицај за модернизацију високог образовања кроз развој студијских програма, унапређење управљања установа и остваривање различитих видова интеракције између сектора високог образовања и друштва у целини.

Пројекти могу имати и посебан део за мобилност студената и запослених, чија сврха мора бити комплементарна са остваривањем основних циљева пројекта. Приликом селекције пројеката, основна пријава се оцењује одвојено од дела за мобилност, што значи да део за мобилност може бити одбијен за финансирање и у случајевима када је основна пријава одобрена. У оквиру овог дела пројекта, мобилност се спроводи по правилима која важе за пројекте мобилности студената и запослених у високом образовању. У пројектима изградње капацитета у високом образовању предвиђа се могућност да се финансирају и студијски боравци и радна пракса за студенте, као и мобилност наставног особља.

Врсте активности

Пројекти подржавају изградњу и развој капацитета у високом образовању на институционалном нивоу (заједнички пројекти: развој курикулума, подршка службама установа, развој центара за подршку студентима и запосленима итд.) и системском нивоу (структурни пројекти: подршка развоју високог образовања као система; питања финансирања високог образовања, социјалне димензије, треће мисије високог образовања, интернационализације итд.).

Састав конзорцијума

Минималну величину конзорцијума чини по једна ВШУ из три различите програмске земље и:

  • у случају националних пројеката: најмање три ВШУ из једне партнерске земље
  • у случају пројеката који укључују више партнерских земаља: минимум по две ВШУ из најмање две партнерске земље.

Земље које имају мање од пет високошколских установа или земље у којима једна ВШУ покрива више од 50% укупног броја студената представљају изузетак од овог правила и могу учествовати са једном ВШУ. Код таквих земаља довољно је учешће само једне високошколске установе у пројекту. У региону Западног Балкана овај критеријум испуњава Црна Гора.

Укупан број високошколских установа из програмских земаља у пројекту не сме бити већи од броја високошколских установа из партнерских земаља. Високошколске установе (ВШУ) из Србије могу да буду и координатори и партнери у CBHE пројектима, док све остале врсте институција (предузећа, државне институције, школе, организације цивилног друштва, истраживачки институти и друге организације, итд.), могу да буду партнери.  У структурним пројектима неопходно је учешће министарства које је надлежно за високо образовање.

Правила финансирања

Укупан износ донације по пројекту може бити у распону од 500.000 до 1 милион евра за основни пројекат. Додатни део намењен за организовање мобилности студената и наставног особља може износити максимално 80% вредности гранта, што представља додатних 400.000 до 800.000 евра за додатак за мобилност. У оквиру CBHE пројеката, све партнерске установе могу финансирати хонораре и путне трошкове, док су за ВШУ из партнерских земаља резервисани трошкови набавке опреме и литературе и финансирања мобилности студената и запослених

Трајање пројекта

Пројекти могу трајати 24 месеца или 36 месеци.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције.

Последње модификовано: април 3, 2017Публикације: