КА2 – Пројекти стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука

 

Шта је пројекат Стратешких партнерстава

Стратешка партнерства су међународни пројекти који подржавају развој, размену и примену иновативних пракси и заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу. Укључују минимум три организације из три програмске земље.

Стратешка партнерства у области стручног образовања и обука:

 • обухватају развој, тестирање и примену иновативних приступа и пракси

намењених образовним програмима, ученицима, запосленима и организацијама;

 • олакшавају процес признавања и сертификовања вештина и компетенција;
 • обухватају обуке, држање наставе и активности учења кроз заједничку мобилност ученика, заједничке вежбе наставног особља, наставу и обуке;
 • подржавају међународне активности у циљу развијања активног грађанства и предузетништва.

 

У зависности од циља и структуре самог пројекта могу бити:

 • Стратешка партнерства која подржавају иновације до којих је дошло након размене нових идеја и пракси у пројекту;
 • Стратешка партнерства која подржавају размену примера добре праксе, са циљем помагања организацијама у фази развоја, јачања мреже партнера, повећања капацитета организације у међународној сарадњи, размене и упоређивања идеја, пракси и метода.

 

Приоритети пројеката стратешких партнерстава

Да би институција поднела пријаву КА2 пројекта, потребно је да је у фази планирања, припреме и саме пријаве уврстила минимум један хоризонтални приоритет или специфичан приоритет.

Хоризонтални приоритети се односе на:

 • подизање нивоа достигнућа у компетенцијама целоживотног учења кроз формално и неформално образовање и обуке на свим узрастима;
 • едукаторе у фази регрутовања, избора и увођења најбољих и најпогоднијих кандидата у професију наставника, активности сталног стручног усавршавања, дуално образовање, дигиталне компетенције и иновативне педагогије;
 • транспарентност и признавање вештина и квалификација у циљу веће приступачности учењу, запошљавању и мобилности радне снаге; промоција признавања стечених вештина између сектора образовања и обука;
 • релевантно улагање, спровођење и ефикасност у области образовања и обука: подршка ефикасној примени европског  инвестиционог плана;
 • инклузивно образовање и обуке (различитост у формалном и неформалном сектору; развој друштвених, грађанских, мултикултуралних компетенција и медијске писмености; решавање проблема вршњачког насиља; смањење разлика у исходима ученика из угрожених средина; са посебном пажњом на пројектима који укључују избеглице, азиланте и мигранте и/или за фокус имају тему кризе избеглица у Европи;
 • отворено и иновативно образовање и обуке у дигиталној ери (подршка синергији образовања, истраживања и иновација, дигитализацији квалитета садржаја учења и промовисање употребе ИКТ-а);

 

Специфични приоритети у области стручног образовања и обука се односе на:

 • промовисање „учења током рада“ (work-based learning) на свим нивоима, са посебним освртом на занатски тип обука, укључивањем партнера из државног сектора, компанија и оних који се баве стручним образовањем и обукама;
 • даљи развој механизама за осигурање квалитета у стручном образовању и успостављање континуиране размене информација засноване на исходима, укључујући и системе за праћење ученика који су завршили програм, а у склопу система за осигурање квалитета који прати EQAVET (European Quality Assurance in Vocational Education and Training) препоруке;
 • даље јачање кључних компетенција у плану и програму стручног образовања и обука и пружање бољих могућности за стицање и развијање тих компетенција уз помоћ система IVET (Initial Education and Training) и CVET (Continuing Education and Training);
 • већу доступност обукама и квалификацијама уз помоћ система CVET (Continuing Education and Training) у целоживотном учењу, кроз повећање квалитета и доступности CVET програмима, признавање неформалног и информалног учења, промоцију учења током рада за запослене у предузећима, обезбеђивање ефикасних и интегрисаних сервиса за вођење и саветовање и кроз могућности флексибилних путања учења;
 • успостављање систематичног приступа у оквиру иницијалног образовања и континуираног стручног усавршавања наставника и едукатора у стручном образовању, како у школи тако и у пословном окружењу, а са фокусом на развијању ефектног, отвореног и иновативног образовања кроз коришћење ИКТ-а.

 

Које активности спадају у пројекте КА2

Током трајања пројекта и у зависности од врсте Стратешког партнерства, пројекти могу обухватити многе активности, на пример:

 • активности којима се јача сарадња и умрежавање организација;
 • тестирање и/или примена иновативних пракси у области образовања и обука;
 • активности којима се олакшава процес признавања и вредновања знања, вештина и компетенција стечених путем формалног, неформалног и информалног учења;
 • активности сарадње регионалних власти у промовисању развоја система образовања и обука;·
 • активности у циљу пружања подршке ученицима с хендикепом како би завршили образовне циклусе и лакше се укључили у тржиште рада, укључујући борбу против сегрегације и дискриминације маргинализованих група у образовању;
 • активности намењене бољој припреми образованог кадра и примени образовања у суочавању са изазовима неједнакости и инклузије у системима образовања;
 • активности промовисања интеграције избеглица, азиланата и миграната, као и јачање свести о питањима у вези са избегличком кризом у Европи;
 • међународне иницијативе које подстичу развој предузетничког начина размишљања и вештина.

 

КА2 пројекти обухватају активности међународних обука, учења и подучавања појединаца уколико доприносе остваривању циљева пројекта.

 

Ко може да учествује

У овим пројектима могу да учествују средње стручне школе у државном или у приватном власништву уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друге установе активне на тржишту рада или у области образовања, обука и младих: школа, институт, образовни центар, предшколска установа, високошколска установа; непрофитна организација, удружење, невладина организација; државне институције на локалном, регионалном или националном нивоу; привредне коморе; стручна удружења и синдикати; истраживачки центри; удружења; културне организације, библиотеке, музеји; канцеларије за акредитацију и вредновање знања, вештина и компетенција стечених путем неформалног и информалног учења.

 

Појединци не могу да се пријаве за пројекат Стратешких партнерстава, већ само наведене институције. Ученици, полазници обука, наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници, просветни инспектори и директори установа у области средњег стручног образовања моћи ће да учествују у пројектима Стратешких партнерстава преко установе у којој су запослени или чији програм похађају, а којој је одобрен пројекат.

 

Подношење пријаве – кораци

Да би институција пријавила КА2 пројекат, потребно је да има ECAS налог и PIC број. ECAS (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у програму Еразмус+ и да преузме е-формулар за пројектну пријаву. Више информација је доступно у водичу за отварање ECAS налога. PIC број (Participant Identification Code) представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и кроз неке друге програме ЕУ.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци, и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ треба да на порталу за учеснике (Партиципант портал) додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

 

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

 

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат Стратешког партнерства треба да идентификује најадекватније могућности које најбоље одговарају потребама институције и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за пројекте на нивоу средњих стручних школа су School Education Gateway и eTwinning.

 

School Education Gateway је портал који обезбеђује школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за Стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката подршку може да пружи eTwinning портал, који је намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

 

Правила финансирања

Прихватљиви трошкови се могу сврстати у следеће категорије:

 • пројектни менаџмент и имплементацију – планирање, координација, комуникација, материјали за обуке или промоције, активности на локалном нивоу, промовисање и дисеминација;
 • међународне састанке пројектног тима;
 • додатне трошкове – подуговарање или набавка опреме;
 • средства за посебне намене – за учеснике са хендикепом;
 • интелектуалну својину / мерљиве резултате – конкретан производ/исход попут наставног програма, материјала, ИТ алата;
 • догађаје попут националних или међународних конференција, семинара, обука
 • трошкове путовања – трошкови учесника и особа који су у њиховој пратњи уколико је потребно;
 • личне трошкове – дневнице, смештај и исхрана;
 • језичку подршку – намењену преводима писаних материјала или током догађаја.

 

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

 

Више информација о пројектима Стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука можете пронаћи на нашој страници као и у Програмском водичу

Последње модификовано: децембар 21, 2016Публикације: