Položaj Srbije

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u programu Erazmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja. Partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, među njima i Srbija, ali i mnoge druge zemlje sveta.

Započete su pripremne mere za punopravno učešće u programu Erazmus+. Republika Srbija će još neko vreme biti u statusu partnerske zemlje, ali u objavljenom Nacionalnom pozivu za podnošenje prijava za Erazmus + projekte za 2017. godinu, omogućeno je ograničeno učešće u novim vrstama projekata.

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih nadležna je Fondacija Tempus. Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u određenim vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+.


Položaj Srbije i mogućnosti učešća u određenim delovima programa

 

Ključna aktivnost 1:

KA1 Higher education (Mobilnost u visokom obrazovanju) – prijave za projekte će se podnositi kao i do sada
KA1 Higher education (Zajednički master programi) – prijave za projekte će se podnositi kao i do sada
KA1 School education (Mobilnost u opštem obrazovanju za škole i PU)*
KA1 Adult education (Mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih)*
KA1 VET (Mobilnost u oblasti stručnog obrazovanja i obuka)*
KA1 Youth (KA1 Mladi) *

* Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta. Informacije o Nacionalnom pozivu pogledajte ovde.

Ključna aktivnost 2:

KA2 VET (Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja)*
• KA2 Higher education (Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju)
KA 2 Youth (K2 Mladi – podakcija – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima – Omladinski prozor za Zapadni Balkan).
Pored navedenih vrsta projekata, ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da donose konzorcijumu projekta tzv. dodatnu vrednost. Ova mogućnost se odnosi na KA2- Saveze znanja, KA2 – Saveze sektorskih veština i KA2 – Strateška partnerstva
Srbija može da učestvuje i u mreži eTwinning za škole i predškolske ustanove, koja je jedan od internet portala za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, i deo ključne aktivnosti 2.

* Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta. Informacije o Nacionalnom pozivu pogledajte ovde.

Ključna aktivnost 3:

Srbija može da učestvuje u aktivnostima za podršku reformi obrazovnih politika, shodno uslovima konkursa.

Učešće Srbije u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savetovanju Euroguidance kao i učešće u mreži Eurydice koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi sastavni je deo ključne aktivnosti 3.

Žan Mone

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i institucije iz celog sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u kojem su mogući unilateralni, odnosno projekti koji se odvijaju na samo jednoj instituciji.

 TABELARNI PRIKAZ KONKURSNIH ROKOVA ZA PROJEKTE U 2017. GODINI 

I PREGLED VRSTA PROJEKATA:

Vrste projekata

Uloga institucija
/organizacija iz Srbije

Rok za podnošenje prijava

Kome se podnose prijave:

Projekti mobilnosti za škole Koordinator 2. februar 2017. Fondaciji Tempus
Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke Koordinator 2. februar 2017. Fondaciji Tempus
Projekti mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator 2. februar 2017. Fondaciji Tempus
Mobilnost mladih Koordinator 2. februar 2017. Fondaciji Tempus
Mobilnost mladih i omladinskih radnika Partner 2. februar, 26. april, 4. oktobar 2017. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Međunarodna kreditna mobilnost – visoko obrazovanje Partner 2. februar 2017. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Erazmus Mundus – Zajednički master programi Partner 16. februar 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strateški EVS projekti Partner 26. april 2017. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
EVS projekti velikih razmera Partner 5. april 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju Koordinator / partner 9. februar 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih Koordinator / partner (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) 8. mart 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strateška partnerstva za škole i predškolske ustanove, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih* Partner koji donosi dodatnu vrednost 29. mart 2017. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Strateška partnerstva u oblasti stručnog  obrazovanja i obuka Koordinator/partner 29. mart 2017. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva u oblasti mladih Partner koji donosi dodatnu vrednost 2. februar, 26. april, 4. oktobar 2017. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Savezi znanja Partner koji donosi dodatnu vrednost 28. februar 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka Partner koji donosi dodatnu vrednost 2. februar, 26. april, 4. oktobar 2017. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Žan Mone Koordinator 23. februar 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
Kolaborativna partnerstva u oblasti sporta Partner 6. april 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
Manja kolaborativna partnerstva u oblasti sporta Partner 6. april 2017. Izvršnoj agenciji – EACEA
*pod uslovom da u projektu ne učestvuju samo škole

Detaljne informacije o raspoloživim sredstvima, uslovima konkurisanja i predstojećim informativnim danima i treninzima za pisanje projekata će biti objavljene na sajtu www.erasmusplus.rs

Poslednje modifikovano: decembar 23, 2016Publikacije: