Публикације

На овој страни можете приступити Eurydice публикацијама које су преведене на српски језик.

2016
Публикација  Кратак опис садржаја  Скраћени приказ
Образовање и обуке одраслих у Европи: повећање доступности прилика за учење Eurydice извештај о образовању и обукама одраслих је усмерен на мере испуњавања услова за најрањивије категорије одраслих, посебно оних са недовољно развијеним кључним вештинама или недовољним квалификацијама, пружајући им одговарајући приступ могућностима целоживотног учења. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
Предузетничко образовање у школама у Европи У овој публикацији је дат преглед најновијих достигнућа у развоју овог аспекта образовања у основним и средњим школама у европским земљама. У прикупљању података за ову студију учествовале су 33 земље чланице Eurydice мреже, укључујући и Србију. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
Jезици у вишим разредима основног и у средњем образовању: преглед националних тестирања у Европи 2014/15 Овај извештај пружа упоредни преглед националних језичких тестова за средњошколце у Европи. У студију су биле укључене 34 земаље међу којима и Србија. Прикупљени подаци су за 2014/2015. годину. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
Препоручени годишњи фонд часова у редовном обавезном образовању у Европи 2015/16. Извештај пружа информације о препорученом минимуму часова за кључне предмете у редовном обавезном образовању у 37 европских земаља укључених у Eurydice мрежу. Публикација даје упоредни преглед разлика између основног и општег средњег образовања и идентификује промене настале од 2010/11. године.
2015
Обезбеђивање квалитета у образовању: политике и приступи евалуацији школа у Европи Овај извештај анализира структуре и организацију евалуације школа у основном и обавезном средњем образовању. Обухвата све државе чланице ЕУ, као и Исланд, Норвешку, Бившу Југословенску Републику Македонију и Турску. У извештају се анализирају две главне врсте евалуација школа: екстерна евалуација, коју спроводе евалуатори који нису наставно особље одређене школе, и интерна евалуација, коју пре свега спроводе припадници наставног особља одређене школе. Скраћени приказ  ове студије доступан је од 2016. године и пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
  Европски простор високог образовања у 2015. години: извештај о примени Болоњског процеса Извештај нуди пресек стања примене Болоњског процеса из различитих перспектива, користећи податке сакупљене у првој половини 2014. године. Пружа квалитативне информације и статистичке податке и обухвата све главне аспекте реформи високог образовања са циљем складног функционисања Европског простора високог образовања. Извештај се надовезује на први извештај о примени Болоњског процеса из 2012. године и развијен је у сарадњи између Групе за праћење Болоњског процеса (Bologna Follow-up Group – BFUG), Eurostat, Eurostudent и Eurydice.
  Решавање проблема раног прекида школовања у Европи: стратегије, политике и мере У овом заједничком извештају Eurydice мреже и Cedefopa се разматра тема раног прекида школовања (РПШ) из различитих перспектива, са прегледом неких од централних проблематика које се односе на тему. Скрaћени приказ се заснива на кључним политичким порукама наведеним у коначном извештају и фокусиран је на области општег образовања на који креатори политике могу да имају најдиректнији утицај.
  Упоредни преглед препорученог годишњег фонда часова у редовном обавезном образовању у Европи 2014-15. Информација о томе колико времена се посвети настави одређеног предмета или „фонду часова” може бити користан показатељ вредности која се додељује једном предмету и његовом релативном значају у наставном плану и програму. У овој краткој упоредној анализи представљено је и размотрено пет показатеља на основу једне планиране школске године. Сви показатељи се односе само на опште образовање.
  Наставничка професија у Европи: праксе, перцепције и политике Овај Eurydice извештај анализира везу између политика које се баве регулисањем наставничке професије у Европи и ставова, пракси и перцепција наставника. Анализом су покривени аспекти као што су иницијално образовање наставника, континуирани професионални развој, мобилност, демографске карактеристике натавника, услови рада и атрактивност наставничке професије. Извештај је базиран на Eurydice и Eurostat/UOE подацима, као и на секундарним анализама TALIS испитивања из 2013. године. У скраћеном приказу су дати неки од најважнијих закључака извештаја, са посебним освртом на прелазак са образовања у наставничку професију, континуирани професионални развој, транснационалне мобилности, демографске одлике и услове рада наставника.
2014
  Развој кључних компетенција у европским школама – изазови и прилике за политику, 2011-12. Овим извештајем се ревидирају политике за развој кључних компетенција у европским школама. Обухваћена је 31 европска земља(земље чланице ЕУ, Хрватска, Исланд, Норвешка и Турска), а као референтне године се узимају 2011/12. Подаци покривају обавезно основно и средњошколско опште образовање.
  Финансирање школа у Европи: механизми, методе и критеријуми у јавном финансирању Овај извештај представља оквир за разумевање структуре система финансирања основног и средњег образовања. У њему се анализирају нивои органа који су сукључени, методе и критеријуми који се примењују за одређивање обима средстава за финансирање школског образовања. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
  Модернизација високог образовања у Европи: приступ, задржавање и могућност запошљавања, 2014. Извештај даје увид у националне и институционалне политике и праксе које за циљ имају повећање и проширење приступа, смањење осипања студената и повећање степена могућности запошљавања дипломираних студената високог образовања у Европи.
  Физичко васпитање и спорт у европским школама Извештај даје приказ стања физичког васпитања и спортских активности у школама у 30 европских земаља. Извештајем се обухватају основно и ниже средње образовања и даје увид у следеће теме: националне стратегије и иницијативе широких размера када постоје, статус физичког васпитања у националном наставном плану и програму и службеним документима, препоручени годишњи број сати наставе, оцењивање ученика, образовање наставника, ваннаставне активности и планиране реформе.
  Кључни подаци о наставницима и школским руководиоцима у Европи, 2013 Извештај садржи 62 индикатора о наставницима и директорима школа, од предшколског до вишег средњег образовања у 32 земље. Покривене су теме: иницијално образовање наставника и подршка наставницима почетницима; запошљавање; послодавци и уговори; континуирани професионални развој и мобилност; услови за рад и зараде, као и нивои аутономије и одговорности наставника и директора школа. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
  Кључни подаци о предшколском образовању и васпитању у Европи, 2014. Овај извештај, који се објављује у сарадњи са Статистичким заводом ЕУ (Eurostat), садржи 61 индикатор и компаративну анализу предшколског образовања и васпитања (ПОВ) у 32 државе Европе (37 образовних система). У њему је обрађен већи број специфичних питања која су важна доносиоцима политика, као што су доступност ПОВ, управљање, обезбеђење квалитета, приступачност, квалификације запослених и њихове обуке, руковођење, укљученост родитеља и мере за подршку деци из угрожених група.
  Кључни подаци о подучавању језика у европским школама, 2012. Овај скраћени приказ извештаја пружа слику о системима подучавања језика у 32 европске земље. Садржи 61 показатељ из 4 различита извора којим се описује контекст и организација подучавања страног језика, ниво учешћа ученика и иницијалног и континуираног образовања наставника страних језика.
  Мобилност наставног особља у високом образовању: националне политике и програми Сврха овог упоредног извештаја јесте да пружи преглед националних политика и мера које се тичу мобилности наставног особља у високом образовању. Посебно се издвајају национални, билатерални и регионални програми за подстицање мобилности наставног особља у високом образовању.
  Упоредни преглед наставног фонда часова у редовном обавезном образовању у Европи 2013-14. Подаци у овом извештају су представљени у графиконима који приказују препоручени годишњи наставни фонд часова за сваки разред, према категорији наставног предмета и земљи. Публикација садржи и дефиниције категорија наставних предмета и наставног плана и програма. У овој краткој упоредној анализи представљена су и размотрена три показатеља.

 

Последње модификовано: јун 21, 2017Публикације: