Mogućnosti za visokoškolske institucije

Visokoškolske institucije mogu da učestvuju u sledećim vrstama projekata u svojstvu podnosioca projekta i/ili partnera:

Vrsta projekta   Uloga institucije
Projekti međunarodne kreditne mobilnosti  partner
Erazmus Mundus zajednički master programi partner (koji ne čini minimum konzorcijuma)
Savezi znanja partner (koji ne čini minimum konzorcijuma i čije učešće donosi dodatnu vrednost projektu)
Savezi sektorskih veština
Strateška partnerstva
Projekti za izgradnju kapaciteta u visokom obrazovanju podnosilac prijave ispred konzorcijuma (koordinator) ili partner
Žan Mone (moduli, katedre, centri izuzetnosti, podrška institucijama i asocijacijama, mreže, projekti) podnosilac prijave (ili partner u slučaju Žan Mone mreža)

Poslednje modifikovano: novembar 9, 2016



Publikacije: