Praćenje projekata

Praćenje projekata

Praćenje ili monitoring projekata je jedan od ključnih elemenata menadžmenta programa Erazmus+ i važan je kako za projekte koji se susreću sa izazovima, tako i za one u kojima se sve odvija po planu i sa uspehom.

Osnovni cilj svih monitoring aktivnosti je da se ostvare maksimalni rezultati projekata i da se, ostvarivanjem ciljeva od značaja za partnersku zemlju, opravda investiranje fondova Evropske unije. Prednosti monitoringa prevazilaze okvire projekata i pružaju mogućnosti za širenje pozitivnih iskustava i primera dobre prakse.

Svaki projekat treba da sadrži komponentu internog monitoringa kvaliteta, odnosno praćenje napredovanja i ostvarivanja postavljenih ciljeva, uočavanje problema i potreba za promenom pristupa i načina rada, čime se obezbeđuje kvalitet. Pored kontrole kvaliteta koju sprovode učesnici projekata, vrši se zvanično nadgledanja projekata koje je u nadležnosti Izvršne agencije (EACEA) i Nacionalnih Erazmus+ kancelarija. Ono se sprovodi putem desk monitoringa (praćenje implementacije projekta putem izveštaja o radu, imejl i telefonske komunikacije) i monitoringa (posete projektu u nekoj od visokoškolskih institucija učesnica i razgovor sa učesnicima) i odvija se u tri specifične faze:

Preventivni monitoring

Preventivna poseta se dešava u prvih nekoliko meseci do godinu dana od početka projekta, jer se u tom periodu uspostavlja organizacija i menadžment konzorcijumom. Prvi monitoring se može organizovati već u ovoj fazi i mogu se pružiti preporuke za dalji rad na projektu.

Savetodavni monitoring

Savetodavne posete se organizuju u drugoj i trećoj godini realizacije projekta, kada se različite aktivnosti u projektu već uveliko sprovode. Monitoring se tada koncentriše na tok tih aktivnosti, vezu između sadržaja srednjoročnog izveštaja i situacije koja se zatiče prilikom posete projektu i shodno tome se daju preporuke za nastavak rada.

Kontrolni monitoring

Nakon završetka projekta, cilj monitoring posete je da se procene rezultati projekta, uticaj, održivost aktivnosti i uspostavljenih studijskih programa, multiplikativni efekti (vreme u kome se može planirati ova vrsta monitoringa je 3 do 15 meseci nakon zvaničnog završetka projekta).

Praćenje sprovođenja projekata se realizuje kao kombinacija monitoringa koji obavlja osoblje Izvršne agencije (EACEA) i  nacionalnih Erazmus+ kancelarija.

U monitoring posetu se mogu uključiti i spoljni eksperti koje angažuje nadležni direktorat Evropske komisije (Direktorat za obrazovanje i kulturu).

Izvršna agencija je dužna da prati projekat i implementaciju aktivnosti tokom celog njegovog trajanja. U okviru svojih ovlašćenja, nacionalne Erazmus+ kancelarije dužne su da u svojim zemljama organizuju monitoring posete svim tekućim projektima koji se finansiraju kroz Program i koji uključuju institucije visokog obrazovanja na teritoriji te zemlje (u skladu sa monitoring planom koji odobrava EACEA). Erazmus+ kancelarije podnose izveštaj Izvršnoj agenciji o poseti i daju preporuke koje se tiču dalje implementacije projekta.

U svojim monitoring posetama, nacionalne Erazmus+ kancelarije se uglavnom fokusiraju na sledeće aspekte projekata:

  • efektivnost,
  • održivost rezultata projekta i
  • efikasnost.

Izveštaji sa monitoring poseta nacionalnih Erazmus+ kancelarija pomažu osoblju Izvršne agencije da obave desk monitoring i komplementarne su sa aktivnostima EACEA i komunikacijom sa koordinatorom projekta.

Kada osoblje Izvršne agencije organizuje monitoring posetu, može se pridružiti nacionalnim Erazmus+ kancelarijama prilikom njihove monitoring posete ili tražiti posebnu organizaciju neke posete. Nacionalna Erazmus+ kancelarija tom prilikom aktivno učestvuje u razgovoru sa učesnicima projekta. Delegacija Evropske unije takođe može biti pozvana i uključena u neku od monitoring poseta projektima

Monitoring se stoga smatra pozitivnom i konstruktivnom aktivnošću  koja podržava projekat i koja pomaže da se ostvare njegovi ciljevi.

Kontakt podaci službenika Izvršne agencije (EACEA) dosptupni su na stranici  – https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/2016-_list_po_per_project.pdf

Poslednje modifikovano: maj 20, 2016Publikacije: