Praćenje projekata

Praćenje ili monitoring projekata je jedan od ključnih elemenata upravljanja programom Erazmus+ i važan je kako za projekte koji se susreću sa izazovima, tako i za one u kojima se sve odvija po planu i sa uspehom.

Osnovni cilj svih monitoring aktivnosti je da se ostvare predviđeni ciljevi projekata, da se dostigne najveći mogući uticaj njihovih rezultata, kao i da se, ostvarivanjem ciljeva od značaja za partnersku zemlju, opravda ulaganje fondova Evropske unije. Monitoring posete mogu prevazilaziti okvire projekata jer pružaju mogućnosti za širenje pozitivnih iskustava i primera dobre prakse.

Svaki projekat treba da sadrži komponentu internog praćenja kvaliteta, odnosno praćenja napredovanja i ostvarivanja postavljenih ciljeva, uočavanje problema i potreba za promenom pristupa i načina rada, čime se obezbeđuje kvalitet. Pored kontrole kvaliteta koju sprovode učesnici projekata, vrši se zvanično nadgledanje projekata koje je u nadležnosti Izvršne agencije u oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACEA) i Nacionalnih Erazmus+ kancelarija. Ono se sprovodi putem desk monitoringa (praćenje sprovođenja projekta putem izveštaja o radu, elektronske i telefonske komunikacije) i monitoring poseta (posete projektu u nekoj od visokoškolskih ustanova učesnica i razgovor sa članovima projektnog tima).

EACEA je dužna da prati projekat i sprovođenje aktivnosti tokom celog njegovog trajanja. U okviru svojih ovlašćenja, nacionalne Erazmus+ kancelarije dužne su da u svojim zemljama organizuju monitoring posete svim tekućim projektima koji se finansiraju kroz Erazmus+ program i koji uključuju visokoškolske ustanove na teritoriji te zemlje (u skladu sa monitoring planom koji odobrava EACEA). Erazmus+ kancelarije podnose izveštaj Izvršnoj agenciji o poseti i daju preporuke koje se tiču dalje implementacije projekta.

Monitoring posete se uglavnom fokusiraju na sledeće aspekte projekata:

  • kvalitet sprovođenja projekta
  • saradnja projektnog tima
  • uticaj projekta
  • relevantnost projektnih aktivnosti u kontekstu ciljeva projekta

U skladu sa planom monitoring poseta, za projekte Izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju se uglavnom organizuju tri različite vrste monitoring poseta:

  1. Preventivne
  2. Savetodavne
  3. Kontrolne

Preventivne monitoring posete

Preventivna poseta se dešava u prvih nekoliko meseci do godinu dana od početka projekta, jer se u tom periodu uspostavlja organizacija i upravljanje projektnim timom. Prvi monitoring se organizuje u ovoj fazi u cilju pružanja preporuka za dalji rad na projektu.

Savetodavne monitoring posete

Savetodavne posete se organizuju u drugoj i trećoj godini realizacije projekta, kada je značajan broj projektne aktivnosti u procesu sprovođenja ili završen. Cilj savetodavnih monitoring poseta jeste analiza sprovedenih aktivnosti kao i osvrt na uticaj i održivost projektnih rezultata.

Kontrolne monitoring posete

Nakon završetka projekta, cilj monitoring posete je da se procene rezultati projekta, uticaj, i održivost ostvarenih rezultata. Vreme u kome se može planirati ova vrsta monitoringa je 3 do 15 meseci nakon zvaničnog završetka projekta.

Kontakt podaci službenika Izvršne agencije dostupni su na stranici: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/web_2015_-_2017_erasmus_cbhe_list_po_per_project.pdf

 

Poslednje modifikovano: april 20, 2018Publikacije: