Конкурс за Aсистента/кињу за административне послове

Опис послова:

 • старање о телефонским позивима и преусмеравање;
 • пријем странака и послужење;
 • пријем, завођење и слање поште Фондације;
 • сервисирање листе контаката Фондације и уношење контаката у базу Фондације;
 • архивирање документације;
 • подршка у организацији догађаја;
 • набавке канцеларијског и потрошног материјала;
 • старање о техничкој опреми и канцеларијском материјалу Фондације;
 • старање о архиви и библиотеци Фондације;
 • старање о службеним возилима Фондације;
 • скенирање, фотокопирање и факсирање докумената, као и остали административни послови;
 • пружање техничке и административне подршке у свакодневном раду Фондације;
 • праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
 • обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

 

Услови:

 • диплома средњег образовања – која одговара старом IV нивоу стручне спреме (гимназија или средња стручна школа);
 • познавање енглеског језика на нивоу Б2;
 • познавање француског и немачког језика је пожељно;
 • најмање годину дана радног искуства на истим или сличним пословима;
 • способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
 • добре комуникационе вештине;
 • способност за рад у тиму;
 • поседовање возачке дозволе Б категорије и способност активне вожње.

 

Конкурс је отворен до 19.07. 2016. године у 23:59 часова.

 

Фондација Темпус ће вршити тестирање свих кандидата који уђу у ужи избор и то:

1. Тестирање познавања енглеског језика (под шифром) је елиминационо

(Уколико је кандидат већ полагао енглески језик приликом учешћа на нашим претходним конкурсима, и након тога прошао у следећи круг конкурса, потребно је да тај податак напомене у пријави.)

2. Тестирање способности пословне кореспонденције (под шифром)

 

Пријаве се подносе искључиво путем електронске поште, на адресу hr@tempus.ac.rs – предмет: Асистент/киња за административне послове. Потребно је послати:

 • CV, тј. биографију
 • Мотивационо писмо
 • Скенирану копију дипломе,
 • Доказ о радном искуству (фотокопија радне књижице, уверења о волонтирању и свако друго уверење о радном стажу)

 

Очекује се да ће почетак рада бити крајем јула/почетком августа 2016 године. Уговор о раду се заснива на одређено време са могућношћу каснијег запослења на неодређено време.

Фондација Темпус задржава право да контактира само кандидате који уђу у ужи избор, као и право да поништи или продужи овај конкурс или да у случају да пријављени кандидати не задовољавају тражене критеријуме, неком од кандидата понуди могућност запослења за неко друго радно место, а у складу са Правилником о систематизацији радних места Фондације Темпус.

 

У циљу испуњавања законске обавезе, према члану 24. Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом, као афирмативна мера, приликом одабира кандидата за ову позицију предност ће бити дата особама са инвалидитетом.