Konkurs za Asistenta/kinju za administrativne poslove

Opis poslova:

 • staranje o telefonskim pozivima i preusmeravanje;
 • prijem stranaka i posluženje;
 • prijem, zavođenje i slanje pošte Fondacije;
 • servisiranje liste kontakata Fondacije i unošenje kontakata u bazu Fondacije;
 • arhiviranje dokumentacije;
 • podrška u organizaciji događaja;
 • nabavke kancelarijskog i potrošnog materijala;
 • staranje o tehničkoj opremi i kancelarijskom materijalu Fondacije;
 • staranje o arhivi i biblioteci Fondacije;
 • staranje o službenim vozilima Fondacije;
 • skeniranje, fotokopiranje i faksiranje dokumenata, kao i ostali administrativni poslovi;
 • pružanje tehničke i administrativne podrške u svakodnevnom radu Fondacije;
 • praćenje tekućih aktivnosti Fondacije radi obavljanja posla iz svog delokruga;
 • obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukom neposrednog rukovodioca, upravitelja i internim aktima Fondacije.

 

Uslovi:

 • diploma srednjeg obrazovanja – koja odgovara starom IV nivou stručne spreme (gimnazija ili srednja stručna škola);
 • poznavanje engleskog jezika na nivou B2;
 • poznavanje francuskog i nemačkog jezika je poželjno;
 • najmanje godinu dana radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima;
 • sposobnost rada sa programima koji su deo Microsoft Office paketa;
 • dobre komunikacione veštine;
 • sposobnost za rad u timu;
 • posedovanje vozačke dozvole B kategorije i sposobnost aktivne vožnje.

 

Konkurs je otvoren do 19.07. 2016. godine u 23:59 časova.

 

Fondacija Tempus će vršiti testiranje svih kandidata koji uđu u uži izbor i to:

1. Testiranje poznavanja engleskog jezika (pod šifrom) je eliminaciono

(Ukoliko je kandidat već polagao engleski jezik prilikom učešća na našim prethodnim konkursima, i nakon toga prošao u sledeći krug konkursa, potrebno je da taj podatak napomene u prijavi.)

2. Testiranje sposobnosti poslovne korespondencije (pod šifrom)

 

Prijave se podnose isključivo putem elektronske pošte, na adresu hr@tempus.ac.rs – predmet: Asistent/kinja za administrativne poslove. Potrebno je poslati:

 • CV, tj. biografiju
 • Motivaciono pismo
 • Skeniranu kopiju diplome,
 • Dokaz o radnom iskustvu (fotokopija radne knjižice, uverenja o volontiranju i svako drugo uverenje o radnom stažu)

 

Očekuje se da će početak rada biti krajem jula/početkom avgusta 2016 godine. Ugovor o radu se zasniva na određeno vreme sa mogućnošću kasnijeg zaposlenja na neodređeno vreme.

Fondacija Tempus zadržava pravo da kontaktira samo kandidate koji uđu u uži izbor, kao i pravo da poništi ili produži ovaj konkurs ili da u slučaju da prijavljeni kandidati ne zadovoljavaju tražene kriterijume, nekom od kandidata ponudi mogućnost zaposlenja za neko drugo radno mesto, a u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta Fondacije Tempus.

 

U cilju ispunjavanja zakonske obaveze, prema članu 24. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, kao afirmativna mera, prilikom odabira kandidata za ovu poziciju prednost će biti data osobama sa invaliditetom.