Centralizovani projekti

Pod centralizovanim se podrazumevaju svi projekti koje obrazovne institucije i organizacije mladih iz Srbije podnose Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA), nadležnoj za Erazmus+, sa sedištem u Briselu.

 

KA2 projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju

Projekti izgradnje kapaciteta u visokom obrazovanju (CBHE) pružaju značajne mogućnosti za saradnju visokoškolskih i drugih ustanova i prenošenje dobrih praksi iz programskih zemalja. Od početka Erazmus+ programa, visokoškolske ustanove iz Srbije učestvovale su u 38 projekata i kao koordinatori i kao partneri, od čega je 2015 bilo 9, 2016 – 9, 2017 – 8, 2018 – 12.

KA2 projekti Savezi znanja

Savezi znanja su dvogodišnji ili trogodišnji transnacionalni projekti koji se sprovode u saradnji između visokoškolskih ustanova i preduzeća u svim disciplinama i sektorima. Primarna pažnja posvećena je projektima koji doprinose modernizaciji Evropskih sistema visokog obrazovanja u skladu sa planom Evropske komisije za modernizaciju visokog obrazovanja u Evropi iz 2011. godine. Visokoškolske ustanove iz Srbije učestvuju kao partneri u jednom projektu Saveza znanja.

KA2 projekti izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima

Organizacije i institucije koje se bave mladima, mogle su od početka programa Erazmus+ da učestvuju u projektima KA2 izgradnje kapaciteta i kao koordinatori i kao partneri.

Do sada su organizacije iz Srbije učestvovale u 107 projekta izgradnje kapaciteta kao koordinatori i kao partneri.

 

ŽAN MONE

Žan Mone projekti u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj ustanovi ili organizaciji. Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata. Od početka programa Erazmus+, visokoškolske institucije iz Srbije učestvovale su u 11 projekata.

 

Erazmus Mundus zajednički master programi

Erazmus Mundus zajednički master programi su zamišljeni kao interdisciplinarni programi koji podstiču saradnju i zajednički rad visokoškolskih institucija iz Evrope, kojima se neretko priključuju i institucije i organizacije iz celog sveta. Nastava na ovim programima organizuje se na više visokoškolskih institucija iz različitih evropskih država i programi vode dobijanju zajedničke odnosno dvostruke ili višestruke diplome. Iako su formalno nastali u okviru Erazmus Mundus programa, zbog čega su u nazivu i zadržali to ime, ovi programi nalaze se u okviru aktuelnog Erazmus+ programa.

Institucije iz Srbije učestvuju na tri Erazmus Mundus zajednička master programa, i to kao pridruženi partneri:

European Master in Migration and Intercultural Relations – Univerzitet u Novom Sadu

EMJMD Architecture, Landscape and Archaeology”, Univerzitet u Beogradu;

PlantHealth – European Master Degree in PLANT HEALTH IN SUSTAINABLE CROPPING SYSTEMS”, Institut za zaštitu bilja i životnu sredinu.

 

SPORT

Sport je treća komponenta programa Erazmus+, pored obrazovanja i mladih. Organizacije iz Srbije trenutno mogu da učestvuju u ovoj komponenti programa u vrlo ograničenom kapacitetu, kao partneri u projektima kolaborativnih partnerstava. Od početka Erazmus+ programa, organizacije iz Srbije su učestvovali u 16 projekata iz oblasti sporta.