Често постављана питања – КА1 пројекти мобилности за предшколске установе, школе, стручно и образовање одраслих

1. Да ли је при попуњавању Изјаве о истинитости података (Declaration of Honour) неопходно ручно додати VAT број и National ID number?

VAT или Порески идентификациони број Ваше организације је неопходно уписати ручно уколико апликација није аутоматски повукла тај податак. Са друге стране, National ID number представља ЈМБГ лица овлашћеног за заступање Ваше установе и није неопходно да исти унесете у Declaration of Honour.

2. Осим Изјаве о истинитости података, како поставити додатну документацију уз пројектну пријаву?

У овој фази пројектне пријаве није неопходно доставити ниједан додатни документ осим Изјаве о истинитости података. Самим тим, на квалитет Ваше пријаве неће негативно утицати чињеница да остали документи које сте припремили нису окачени уз пријаву. У случају да Ваш пројекат буде одобрен за финансирање, бићете благовремено обавештени о даљим корацима и свим документима које је неопходно да доставите.

3. Колико дана трајања мобилности уписујемо у апликацију?

За све типове мобилности неопходно је да се у пријави водите искључиво бројем дана током којих ће се одвијати активности на пројекту. На тај број дана у поље предвиђено за индивидуалне трошкове додајете број дана предвиђених за пут, који у зависности од удаљености дестинације на којој се обавља мобилност може да износи максимално два дана (1 дан пре и 1 дан после пута). У случају да евалуатор утврди да су пријави уписани додатни дани током којих се не спроводе никакве активности везане за мобилност, вишак дана ће бити одбачен као неоправдан и број поена при оцењивању Ваше пријаве може да буде умањен.

4. Ко може бити учесник мобилности и колико особа можемо да пријавимо за мобилност?

Учесници мобилности могу бити само они који могу да докажу формалну повезаност са организацијом која аплицира за пројекат, или је део конзорцијума који аплицира за пројекат, као и континуитет у сарадњи кроз нпр. уговоре о раду, чланство у организацији/удружењу, итд. Могуће је да из једне институције иде више чланова особља на мобилност, али важно је да учешће сваког од њих буде образложено кроз пројектну пријаву. Такође је веома важно да се појасни на који начин ће учесници мобилности бити бирани и да се поведе рачуна о транспарентности процедуре избора. Такође, нема формалних ограничења у броју учесника у активностима на пројекту. Ипак, имајте у виду укупни индикативни буџет за све КА1 пројекте мобилности за школе у Србији за годину у којој конкуришете.

5. Шта подразумевају Special needs support и Exceptional costs?

Special needs support се односе на трошкове учесника са хендикепом. Важно је напоменути да потреба за овом врстом трошкова мора бити образложена у пријави и може се потраживати само уколико средства за ове учеснике нису већ наведена кроз буџетске категорије Travel и Individual support.

Exceptional costs су ванредни трошкови и они се у пројектима мобилности односе на додатне трошкове за подршку ученика са смањеним могућностима (осим за путне трошкове и индивидуалну подршку), финансијске гаранције, уколико их Национална агенција буде тражила, и скупља путовања (укључујући и коришћење превозних средстава са ниским нивоом емисије угљеника). Поред специал неедс суппорт, и ово су стварни трошкови, што значи да се добијени износ у целини мора оправдати рачунима. Детаље о овим трошковима можете погледати у Водичу кроз Еразмус+ програм.

6. Да ли у пројектну пријаву као координатора пројекта можемо да упишемо особу која је већ координатор на другом пројекту?

Нема формалних препрека да једна особа буде у улози контакт особе на више пројеката. Међутим, у оквиру тима се можете организовати водећи се обимом обавеза и посла које би свако у оквиру тима требало да обавља.

7. Да ли је могуће да особе које иду на курс могу да иду и на job shadowing у оквиру истог пројекта?

Приликом објашњавања оправданости активности мобилности и учествовања одређеног броја људи на различитим мобилностима, требало би да обратите пажњу на неколико фактора. Најпре, избор учесника активности би требало да буде транспарентан. Затим, детаљно би требало објаснити зашто би исти учесници требало да учествују на два типа усавршавања (на пример, шта ће директор добити на одређеном курсу што није успео у посматрању на радном месту). На крају, учешће већег броја људи на истом курсу би требало такође оправдати различитим исходима учења за сваког појединца (на пример, зашто би два предметна наставника требало да иду на исти курс).

8. Како да нађем партнере?

За проналажење партнера од користи могу бити европски портали eTwinning и School Education Gateway за школе, као и платформа ЕПАЛЕ за образовање одраслих. Такође, од користи може бити и Платформа успешних Е+ пројеката Европске комисије, у којој можете подесити претрагу на одређену акцију, односно одређену врсту пројеката и видети институције које су у тим пројектима учествовале. Наравно, може се обновити сарадња са неким од партнера са којима је институција раније сарађивала.

Приликом конкурисања за КА1 пројекте мобилности за школе и одрасле, није нужно да у моменту подношења пројектне пријаве знате тачно институцију која ће Вам бити партнер, али се то свакако препоручује због квалитета пријаве и образложења потреба и квалитета партнерства. У случају КА1 пројеката мобилности у области стручног образовања и обука, неопходно је навести партнере у самом пријавном формулару.

9. Да ли ученици могу да иду на мобилност?

Ученичка мобилност је могућа искључиво у КА1 пројектима мобилности у области стручног образовања и обука и КА2 пројектима стратешких партнерстава у области општег, стручног и образовања одраслих. У оквиру КА2 пројеката, мобилност ученика може бити организована у школи и компанији или само у компанији, уз обавезно обављање праксе. Мобилности могу бити:

  • краткорочна – најмање 2 недеље (односно пракса да траје најмање 10 радних дана) и највише до 3 месеца;
  • дугорочна (ЕrasmusPRO) – најмање 3, а највише 12 месеци.

10. Да ли школа обезбеђује ученицима осигурање од последица несрећног случаја?

Што се тиче осигурања од последица несрећног случаја, школа у Србији као институција би требало да има закључену полису осигурања од последица несрећног случаја за све ученике. Полиса би требало да важи и у Републици Србији и иностранству.

11. Када су у питању путни трошкови, да ли треба навести само број дана колико траје  програм мобилности, или можемо урачунати и дане потребне за путовање?

Путни трошкови и трошкови боравка се рачунају узимајући у обзир и дане путовања, а не само трајање састанка. Уколико је потребно, средства се могу тражити за највише један дан пре и после пута.

12. Шта је организациона подршка?

Организациона подршка износи 350 ЕУР по учеснику и намењена је најпре трошковима припреме учесника пре мобилности (нпр. курс језика) и трошковима дисеминације након мобилности (нпр. штампани материјал, путни трошкови за представљање пројекта у другом граду). Такође, ова сума треба да подржи спровођење пројекта на све друге начине.

13. Шта се дешава уколико се појаве технички проблеми приликом попуњавања и подношења пројектне пријаве?

Финална фаза пројектне пријаве подразумева валидацију унетих података. Та процедура може да укаже на неке грешке у попуњавању појединих поља. Због тога је препорука да се валидација садржаја и само подношење пријаве ураде благовремено, минимум дан или два пре званичног рока, како би се техничка подршка саме Извршне агенције (ЕАCEA) могла контактирати. Такође, уколико су у питању технички проблеми, увек је потребно направити и послати слику екрана (screenshot).

14. Да ли је могућа набавка опреме у оквиру пројеката мобилности или пројеката стратешких партнерстава?

Набавка опреме није могућа у оквиру пројеката мобилности. Што се тиче пројеката стратешких парнерстава, набавка опреме је могућа само уколико је неопходна за израду одређених производа интелектуалног рада (Intellectual output) и у пројектној пријави је та потреба детаљно наведена и образложена. Међутим, опремање институције (рачунари за учионице, увођење интернета, табле, кречење и слично) које може бити корисно за функционисање саме институције, али није директно повезано са пројектом у смислу интелектуалног производа, није могуће остварити на овај начин.

15. Да ли морам да знам страни језик да бих учествовао у пројектима?

Познавање страног језика је свакако веома пожељно, али не нужно препрека за спровођење активности пројеката. Важно је имати у виду да Еразмус+ подржава сарадњу на европском нивоу, стога пројектни партнери морају бити из европских програмских земаља, али како су неке од њих у окружењу, пројекат се може спроводити и на сродним језицима. Пројектна пријава се може писати и на српском језику.

16. Да ли је могуће платити курс језика у оквиру пројекта, као припрему за мобилност?

Приликом планирања и писања пројектне пријаве, важно је обратити пажњу на језик на ком ће се активности спроводити. Када се одлучује ко ће учествовати у мобилности, једна од ставки може бити познавање неопходног језика. Када су одобрени, пројекти започињу припремном фазом, која претходи самој мобилности и могуће је у овој фази уклопити језичку припрему пре саме мобилности. То може бити курс језика у школи језика или обука између колега унутар установе.

17. Да ли Калкулатор за рачунање удаљености (Distance calculator) рачуна раздаљину за путовање у једном правцу или повратно?

Калкулатор за рачунање удаљености Европске комисије израчунава удаљеност у једном правцу. Међутим, сви јединични трошкови у овиру пријавних формулара су већ израчунати на основу повратног путовања. Када попуњавате апликацију, раздаљине путовања не треба удвостручити. Напомиње се да је Калкулатор удаљености Европске комисије тачнији када се користе називи места, а не поштански бројеви.

18. Уколико је потребно, да ли је могуће тражити додатна средства током спровођења пројекта?

Једном када се пројекта одобри није могуће накнадно потраживати финансијска средства чак и ако су додатни трошкови потпуно оправдани, али превазилазе укупан износ додељених средстава. Приликом писања и подношења пријава, било за КА1 или КА2 пројекте, увек је добро да буде укључено бар неколико особа које би чиниле пројектни тим. На овај начин се смањује могућност пропуста приликом планирања активности и неопходних ставку у пријави. Добро је да пре подношења пријаве добро проучите сва потребна поља и размислите о неопходним трошковима.

19. Са којим земљама је могућа сарадња?

У оквиру КА1 пројеката мобилности за школе, стручно и образовање одраслих, мобилност може бити спроведена само у програмским земљама (земље Европске уније, плус Исланд, Лихтенштајн, Турска, Северна Македонија, Норвешка и Србија). Уколико желите да поднесете пријаву за КА1 или КА2 пројекте, важно је да пажљиво прочитате услове конкурсног рока за годину у којој се пријављујете. Услове и правила конкурисања можете наћи у Водичу кроз Програм, који се сваке године посебно објављује и који можете пронаћи на нашем сајту.

20. Која је разлика између КА1 и КА2 пројеката?

КА1 пројекти мобилности садрже активности који подразумевају да особе проведу одређени период у некој од партнерских организација током којих ће држати наставу, пратити извођење наставног процеса, имати праксу или похађати курс. Акценат је на размени знања, искустава и добрих пракси током посете, односно мобилности које ће се касније, прилагођене, примењивати у матичном институцији.

КА2 пројекти стратешких партнерстава имају за циљ да пројектни партнери заједнички као исход пројекта развију неку иновативну праксу, која би се применила у свим институцијама учесницама у пројеку или изван пројекта. Акценат је на томе да партнери заједнички дођу до крајњег циља кроз развој и примену иновативних пракси. Такође, могуће је размењивати већ довољно развијене добре праксе. У КА2 пројектима партнери нису почетници у некој области, већ надограђују постојећа знања, док је у КА1 пројектима могуће да се иде у мобилност на којој ће се стећи потпуно нова знања.

21. Да ли морам да користим eTwinning пре пројеката?

Употреба портала није нужно услов, али свакако може помоћи и унапредити рад на часу и показати оцењивачу мотивацију за европску сарадњу чак и пре КА1 и КА2 пројеката. eTwinning интернет портал је намењен виртуелној сарадњи између школа и предшколских установа употребом информационо-комуникационих технологија. Рад на порталу може да се спроводи кроз рад на националним или европским пројектима. Све заједно доприноси развијању пројектне логике (матрице по којој функционишу пројекти, пријављивање и спровођење), унапређењу знања страног језика, развијању пројектних идеја, ширењу круга пројектних партнера што касније може да се настави и продуби кроз КА1 или КА2 пројекте.

За пројекте школских партнерстава за размене (КА229), претходно коришћење еТwinning платформе је велика предност.

22. Да ли активности морам да спроводим током редовне наставе?

Еразмус+ програм у области образовања има за циљ унапређења процеса рада, сходно томе, препоручљиво је да се пројектне активности повезују са редовном наставом и спроводе у складу са темама и активностима које су обухваћене наставним планом и програмом.

23. Како да мотивишем колеге да се прикључе?

Пројекти су намењени целокупним институцијама, стога је потребно са колегама се договорити унапред и поделити јасно улоге ко ће се чиме бавити. Тема и учесници свакако треба да буду добро уклопљени према интересовањима и потребама институције. Процес селекције ко ће од наставног кадра заиста и отићи на мобилност мора бити транспарентан, свима доступан и јасан свим запосленима у институцији која конкурише за финансијска средства. Писање пројекта не квалификује аутоматски особу/особе за учешће у пројектним активностима.

24. Када су конкурси?

На сајту Фондације Темпус се сваке године на јесен објављује Позив за конкурисање, као и Водич кроз Програм, који садржи сва правила и услове конкурса за ту годину.

По расписивању конкурсног рока, Фондација Темпус организује информативне дане, вебинаре, радионице за писање пројеката, као вид подршке у фази писања пројектних пријава. Информације о догађајима и датумима се могу наћи на нашем сајту.

25. Ко одлучује који пројекат добија финансијска средства?

Фондација Темпус, која врши улогу Националне Агенције за Еразмус+ пројекте, врши строгу селекцију спољних сарадника/евалуатора, стручних у области пројектног планирања и имплементације. Изабрани евалуатори евалуирају пројектне пријаве  према критеријумима прописаним у Водичу. Када су пројекти одобрени, Фондација Темпус пружа подршку током наредне фазе, која обухвата потписивање потребне документације, започињање, имплементацију, недоумице и све остале ставке током трајања пројекта и након њега.

26. Да ли можемо финансијска средства из пројекта да усмеримо на нешто друго што нам је потребно у школи?

Пројектна финансијска средства су намењена активностима које су наведене у пројектној пријави, стога не могу бити искоришћена за друге намене.

27. Да ли је могућа двосмерна мобилност у оквиру једног пројекта?

Не. Институције из Србије могу бити носиоци пројекта и слати своје учеснике у другу програмску земљу. Том приликом, пишу пријаву и подносе је Фондацији Темпус. У другом случају, могу бити партнери на пројекту уколико их позове нека институција из програмске земље као партнере и тада примају учеснике из друге земље. У том случају пријаву подноси институција која шаље учеснике Националној агенцији у својој земљи.