Питања и одговори о ослобађању од ПДВ-а

1. Који су документи потребни за ослобађање од ПДВ-а?

2. Где се оверава ППО ПДВ образац?

3. Колико времена је потребно да се овери ППО ПДВ образац?

4. Како се попуњава образац?

Релевантна законска регулатива: измена Правилника о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза („Службени гласник РС“, бр. 120/12, 40/15, 82/15, 86/15, 11/16, 21/17, 44/18 – др. закон, 48/18, 62/18) која омогућава подношење захтева за оверу потврде о пореском ослобођењу ПДВ, у електронском облику, преко портала Пореске управе од 01.01.2019. године.

 

1. Који су документи потребни за ослобађање од ПДВ-а?

ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ:

Пре подношења првог захтева Пореској управи за ослобађање од ПДВ-а, корисници на еПорези порталу треба да унесу и поставе (upload) нови уговор у складу са корисничким упутством.

У случају да сте потписали уговор као координатор на пројекту, неопходно је да унесете и поставите основни и све уговоре са партнерима у складу са корисничким упутством. У овом случају ви бирате опцију „Имплементарни партнер“ и постављате уговор са Фондацијом, док приликом уноса партнерских уговора бирате опцију „корисници“ и постављате ваш међусобни уговор.

Напомена: Фондација Темпус након донете Одлуке о финансирању, формално обавештава Пореску управу о свим одобреним пројектима по Позиву у оквиру Еразмус+ програма као и о висини гранта и року трајања пројеката.

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ:

Пре подношења првог захтева Пореској управи за ослобађање од ПДВ-а, у случају да је корисник:

 • Координатор из Србије: институција/организација координатор, на еПорези порталу, треба да унесе и постави (upload) нови уговор (Grant agreement) на енглеском и српском језику (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством. Такође, институција/организација координатор, постаља / уноси и све појединачне партнерске уговоре на портал.
 • Координатор није из Србије: институција/организација партнер, на еПорези порталу, треба да унесе и постави (upload) нови уговор на енглеском и српском језику (превод кључних елемената од стране судског тумача) у складу са корисничким упутством.

Кључни елементи уговора (странице уговора за превод):

 1. Ко су уговорне стране
 2. Износ средстава који је предмет уговора о донацији
 3. Датум почетка и завршетка примене уговора (датум почетка и завршетка пројекта)
 4. Списак чланова конзорцијума са седиштем у Републици Србији ако се доставља Grant agreement
 5. Страна са потписницима уговора

Напомена: Фондација Темпус, формално обавештава Пореску управу о свим одобреним пројектима по Позиву за пројекте у оквиру програма Еразмус+ као и о висини гранта и року трајања пројеката.

ОСЛОБАЂАЊЕ ОД ПДВ-а (децентрализоване и централизоване активности)

Како бисте извршили ослобађање, потребно је прибавити предрачун од добављача (у случају да је у систему ПДВ-а)

Предрачун треба да садржи:

 1. Податке о добављачу (из АПР-а): назив, адресу, телефон, ПИБ (порески идентификациони број)
 2. Податке о купцу: назив, адресу, ПИБ
 3. Број предрачуна
 4. Датум и место издавања предрачуна
 5. Ако је исказан рок важења предрачуна, предрачун мора бити важећи минимум на дан овере
 6. Опис робе или услуге
 7. Цена без ПДВ-а, износ ПДВ-а и укупан износ са ПДВ-ом (у случају да у истом предрачуну постоји и услуга/роба на коју се не обрачунава ПДВ, неопходно је робу/услугу приказати као одвојену ставку која не улази у основицу за обрачун ПДВ-а)
  8. Уколико се предрачун односи на услуге које се испоручују у одређеном временском периоду, потребно је навести тачан датум тј. период када ће се та активност извршити и мора бити у будућности (нпр. организација тренинга од 28. октобра 2019. до 31. октобра 2019. године) или пре завршетка активности.
 8. Потпис или идентификација у складу са законом Републике Србије

Предрачун не сме да садржи:

 1. У наслову предрачуна Рачун или Фактура
 2. Напомене да се зарачунава законска затезна камата у случају да се не плати у року и сл.

2. Где се оверава ППО ПДВ образац?

У складу са одредбама члана 24. став 1. тачка 16а–16в Закона о порезу на додату вредност, почев од 01.01.2019. године, ППО ПДВ образац се оверава кроз апликацију еПорези, портал за електронско подношење захтева за пореско ослобођење ПДВ.

3. Колико времена је потребно да се овери ППО ПДВ образац?

Како процес зависи искључиво од Пореске управе, Фондација Темпус није у могућности да даје информације о тачном времену потребном за оверу ППО ПДВ обрасца. Међутим, из досадашње праксе бисмо препоручили корисницима средстава да планирају са два радна дана за унос и оверу ППО ПДВ обрасца.

4. Како се попуњава ППО ПДВ образац?

У складу са корисничким упутством. Приликом уноса за Међународни уговор, из падајућег менија одабрати Еразмус+