Otvoren drugi poziv za KA2 projekte izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima

Nakon velikog uspeha Srbije u prvom roku za predaju projekata u omladinskoj komponenti Erazmus+ programa, Izvršna agencija iz Brisela (EACEA) je raspisala drugi poziv za organizacije i institucije iz Srbije i Balkana za podnošenje projekata u okviru Ključne aktivnosti 2. (KA2) Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladimaOmladinski prozor za zapadni Balkan.  Projekti u okviru Izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima su transnacionalni projekti, bazirani na multilateralnim partnerstvima između organizacija i institucija aktivnih na polju obrazovanja i treninga, rada sa mladima, kao i iz drugih socio-ekonomskih sektora – u programskim i partnerskim zemljama, a sa ciljem:

  • podsticanja saradnje i razmene u oblasti rada sa mladima, između programskih i partnerskih zemalja iz različitih delova sveta;
  • unapređenja kvaliteta i prepoznavanja omladinskog rada, neformalnog učenja i volontarizma u partnerskim zemljama, te podsticanja sinergije između njihovih i obrazovnih sistema, tržišta rada i društva iz drugih zemalja;
  • podsticanja razvoja, testiranja i plasiranja aktivnosti i programa mobilnosti zarad neformalnog učenja na regionalnom nivou (t.j. unutar i između različitih regiona širom sveta);
  • promovisanja transnacionalnih projekata mobilnosti zarad neformalnog učenja, između programskih i partnerskih zemalja, posebno onih koji uključuju mlade iz marginalizovanih grupa, sa naglaskom na unapređenju kompetenci učesnika i podsticanju njihovog aktivnog učešća u društvu.

Aktivnosti koje se mogu realizovati u okviru Izgradnje kapaciteta u oblasti rada sa mladima se dele na aktivnosti za izgradnju kapaciteta i  aktivnosti za podsticanje mobilnosti. Projekti mogu da kombinuju aktivnosti iz dve pomenute grupe ali moraju da sadrže minimum jednu aktivnosti za podsticanje mobilnosti. Više informacija možete pronaći KA2 – Izgradnja kapaciteta u oblasti rada sa mladima. Finansijska sredstva u drugom pozivu mogu da koriste akteri iz Srbije koji mogu direktno, kao aplikanti i u ime konzorcijuma, podnositi projekte. Predlogom projekta može da aplicira: neprofitna organizacija, asocijacija, NVO, nacionalni omladinski savet i javno telo na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou. Podnosilac projekta mora biti osnovan/registrovan u Srbiji (ili u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana) i u trenutku podnošenja predloga projekta, aplikant mora biti zakonski registrovan entitet najmanje godinu dana. 

Rok za predaju projekata je 2. septembar 2015. do podneva. 

 

Važni linkovi:

  • Registracija za PIC broj  – podsećamo sve organizacije i institucije iz Srbije koje žele da apliciraju za program Erazmus+, da prvo moraju da se registruju kako bi dobile PIC broj (Participant Identification Code). PIC broj je neophodan kako bi generisali aplikacioni formular na strani konkursa i tokom apliciranja moraju da imaju PIC brojeve svih projektnih partnera.

Napomena: Zbog učestalih poteškoća sa navigacijom u okviru prezentacije Izvršne agencije u nastavku je data ilustracija gde se na stranici nalazi detaljan opis projekta, deklaracija časti i budžet. navigacija