Delovi programa

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti u oblasti mladih.

Akteri iz Srbije od 2019. godine imaju mogućnost učešća u svim komponentama programa Erazmus+, i to kao podnosioci projekta ili kao partneri. Više informacija možete pronaći u odeljku Učešće Srbije u Erazmus+: Mladi u akciji.

Ključne aktivnosti u okviru programa Erazmus+ su:

 

  • KLJUČNA AKTIVNOST 1 (KA1) – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals)

Pod okriljem KA1 akteri iz programskih zemalja mogu podnositi predloge projekata za mobilnost pojedinaca, koji učesnicima obezbeđuju strukturisano iskustvo učenja, kao i pohađanja radne prakse i treninga. Cilj ove ključne aktivnosti jeste da se steknu i usavrše određene veštine, poveća zapošljivost i podigne kulturalna svest.

U okviru KA1 projekti se dele na one koji se bave mobilnošću mladih (tj. onih koji uče), a podrazumevaju omladinske razmene i one koji se bave mobilnošću omladinskih radnika (tj. onih koji rade sa mladima).

 

  • KLJUČNA AKTIVNOST 2 (KA2) – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

U okviru KA2 akteri mogu da apliciraju za finansijsku podršku projektima kroz koje će sklapati partnerstva sa akterima iz drugih zemalja. Cilj ovih partnerstava jesu razmena i razvoj inovativne prakse u oblastima obrazovanja, treninga i rada sa mladima među zemljama učesnicama. Od ovih projekata se očekuje da pozitivno utiču na aktere koji učestvuju u projektu, na politike u okviru kojih se projekti sprovode, kao i na aktere i pojedince koji su direktno ili indirektno uključeni u predviđene aktivnosti.

Za aktere iz Srbije, u okviru KA2, otvorene su dve podakcije:

    • Strateška partnerstva u oblasti mladih u kojima su akteri iz Srbije u ulozi podnosioca projekta. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti i partneri na ovim projektima organizacijama i institucijama iz programskih zemalja;
    • Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih u kojima akteri iz Srbije mogu biti podnosioci projekata u okviru programske i budžetske linije namenjene saradnji programskih i ACPALA zemalja (afričke, karipske i pacifičke, azijske i latinoameričke zemlje), Akteri iz Srbije mogu biti i u ulozi partnera na projektu. Takođe, akteri iz Srbije mogu da budu samo u ulozi partnera na projektu u okviru budžetske linije Omladinski prozor za Zapadni Balkan.

 

  • KLJUČNA AKTIVNOSTI 3 (KA3) – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key Action 3 – Support for Policy Reform)

KA3 – Podrška reformama politika – pokriva različite aktivnosti koje za cilj imaju podršku i doprinos modernizaciji obrazovnih i omladinskih politika. Akteri iz Srbije mogu učestvovati u Projektima dijaloga mladih, pod okriljem KA3, kao podnosioci prijava projekata i partneri. Projekte je moguće podneti Fondaciji Tempus, u sva tri roka godišnje. Sredstva za ovu vrstu projekata su ograničena, te je preporučljivo da se o raspoloživim sredstvima informišete na internet prezentaciji Erazmus+ Programa u Srbiji.

U okviru KA3, Izvršna agencija za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija Evropske komisije (EACEA) periodično raspisuje pozive za finansiranje centralizovanih KA3 projekata, na kojima akteri iz Srbije takođe mogu biti podnosioci predloga projekata. Projekte je moguće podneti ovoj agenciji.

 

Ukoliko vaša organizacija kreće sa međunarodnim aktivnostima u oblasti mladih, preporučujemo prvo ulogu partnera a nakon toga i ulogu koordinatora međunarodnog projekta. Sredstva za ovu vrstu projekata u Srbiji su ograničena, te je preporučljivo da se o raspoloživim sredstvima informišete na internet prezentaciji Erazmus+ Programa u Srbiji.

Podsećamo da je registracija organizacije obavezna za podnošenje projekta u okviru Erazmus+ programa.

Poslednje modifikovano: novembar 8, 2019Publikacije: