Delovi programa

Program Erazmus+ ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport).

Akteri iz Srbije mogu da učestvuju u određenim komponentama programa Erazmus+, i to kao podnosioci projekta ili kao partneri. Više informacija možete pronaći u odeljku Učešće Srbije u Erazmus+: Mladi u akciji.

 

Ključne aktivnosti u okviru programa Erazmus+ su:

 

  • Ključna aktivnost 1 (KA1) – projekti za mobilnost zarad učenja i sticanja novih veština (Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals)

Pod okriljem KA1 akteri iz programskih zemalja mogu podnositi predloge projekata za mobilnost pojedinaca, koji učesnicima obezbeđuju strukturisano iskustvo učenja, kao i pohađanja radne prakse i treninga. Cilj ove ključne aktivnosti jeste da se steknu i usavrše određene veštine, poveća zapošljivost i podigne kulturalna osvešćenost.

U okviru KA1 projekti se dele na one koji se bave mobilnošću mladih (tj. onih koji uče), a podrazumevaju omladinske razmene i volonterski projekti, i one koji se bave mobilnošću omladinskih radnika (tj. onih koji su u poziciji da rade sa mladima i podučavaju ih).

Objavom Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu akteri iz Srbije imaju ograničenu mogućnost učešća u projektima KA1 – Mobilnost mladih i omladinskih radnika, u svojstvu podnosilaca projekata. Predlozi ovih projekata se podnose Fondaciji Tempus u jednom konkursnom roku, do 15. februara 2018. godine. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti partneri na KA1 projektima organizacijama i institucijama iz programskih zemalja u okviru programa Erazmus+, u sva tri konkursna roka tokom 2018. godine.

U prethodnom konkursnom roku, zatvorenom 2. februara 2017. godine, akterima iz Srbije bila je otvorena mogućnost podnošenja projektnih prijava u okviru KA1 Mobilnost mladih. Lista odobrenih projekata za 2017. godinu je dostupna na ovom linku.

 

  • Ključna aktivnost 2 (KA2) – projekti institucionalne saradnje za inovativnost i razmenu dobrih praksi (Key Action 2: Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices)

U okviru KA2 akteri mogu da apliciraju za finansijsku podršku projektima kroz koje će sklapati partnerstva sa akterima iz drugih zemalja. Cilj ovih partnerstava jesu razmena i razvoj inovativne prakse u oblastima obrazovanja, treninga i rada sa mladima među zemljama učesnicama. Od ovih projekata se očekuje da pozitivno utiču na aktere koji učestvuju u projektu, na politike u okviru kojih se projekti sprovode, kao i na aktere i pojedince koji su direktno ili indirektno uključeni u predviđene aktivnosti.

Za aktere iz Srbije, u okviru KA2, otvorene su dve podakcije:

U okviru KA2 podakcije Strateška partnerstva u oblasti mladih, akteri iz Srbije u okviru Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu, imaju po prvi put mogućnost podnošenja projekata. Predlozi projekata se podnose Fondaciji Tempus, a rok za podnošenje projektnih prijava je 26. april 2018. u podne. Pored toga, akteri iz Srbije mogu biti partneri na ovim projektima organizacijama i institucijama iz programskih zemalja u okviru programa Erazmus+, u sva tri konkursna roka tokom 2018. godine.

Kroz KA2 podakciju Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih, akteri iz Srbije tokom 2018. mogu biti podnosioci projekata i u okviru posebne programske i budžetske linije pod nazivom Omladinski prozor za Zapadni Balkan. U sklopu ovih projekata se, pored aktivnosti izgradnje kapaciteta, mogu organizovati omladinske razmene, volonterski projekti i mobilnost omladinskih radnika. Predlozi ovih projekata se podnose Izvršnoj agenciji za programe u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) a rok za podnošenje projektnih prijava je 8. mart 2018. u podne.

 

  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – projekti za podršku reformi obrazovnih politika (Key Action 3 – Support for Policy Reform)

KA3 – Podrška reformama politika – pokriva različite aktivnosti koje za cilj imaju podršku i doprinos modernizaciji obrazovnih politika, kao i onih koje se odnose na trening i na rad sa mladima.

Akteri iz Srbije mogu učestvovati u projektima Strukturisani dijalog: sastanci između mladih i donosilaca odluka, pod okriljem KA3, kao partneri, dok je direktno podnošenje projekata omogućeno isključivo akterima iz programskih zemalja.

Poslednje modifikovano: decembar 21, 2017Publikacije: