Кључна активност 2

У оквиру КА2, актери могу да аплицирају за финансијску подршку пројектима кроз које ће склапати партнерства са организацијама и институцијама из других земаља, у циљу размене и развоја иновативне праксе у областима образовања, тренинга и рада са младима, међу земљама учесницама.

Актери из Србије могу учествовати у пројектима под окриљем КА2 као партнерске организације, али и као апликанти, у оквиру посебне програмске и буџетске линије под називом Омладински прозор за Западни Балкан, која подржава учешће Србије у оквиру пројеката Изградње капацитета у области рада са младима.

Сваки пројекат у оквиру КА2 мора задовољити минимум један хоризонтални или један вертикални приоритет.

Хоризонтални приоритети су заједнички и односе се на сва три сектора (образовање, млади, спорт):

 • развијање основних и „преносивих“ вештина (попут: предузетничких, компјутерских или језичких компетенци);
 • развијање иновативних приступа образовању и тренингу;
 • подстицање укључивања „дигиталног“ учења, подучавања, тренинга и рада са младима (коришћење информационих технологија, отворених образовних ресурса и сл);
 • промовисање веће кохерентности између европских и националних алата за вредновање резултата неформалног и информалног учења, и њихово повезивање са формалним образовањем;
 • подршка иновативним пројектима усмереним ка уједначавању образовних могућности за учеснике из маргинализованих групација;
 • развој и употреба иновативних приступа, алата и модела, за процену и повећање ефикасности трошкова и улагања у образовање, тренинг и рад са младима.

Вертикални приоритети су специфични – разликују се од сектора до сектора. За област рада са младима, они су:

 • промовисање квалитета у раду са младима;
 • промовисање оснаживања младих, партиципације и активног грађанства;
 • промовисање предузетничког образовања и социјалног предузетништва међу младима.

За актере из Србије, у оквиру КА2, су отворене две подакције:

 • Стратешка партнерства (у улози партнера на пројекту);
 • Изградња капацитета у области рада са младима (у улози подносилаца пројекта).

 

КА2 – Стратешка партнерства

Стратешка партнерства се односе на сарадњу институција и организација у области образовања, тренинга и рада са младима у програмским земљама, са циљем сарадње, размене искустава и добрих пракси. Организацијеи институцијeактивне у области образовања, обука и рада са младима, предузећа, државна тела, организације грађанског друштва које су активне у различитим социоекономским секторима, могу да сарађују остваривањем стратешких партнерстава, и да спроводе иновативне праксе које ће утицати на квалитетније подучавање, тренинг, учење, омладински рад, институционалну модернизацију, друштвене иновације.

Програм Еразмус+, кроз КА2, омогућава велику флексибилност активности које се могу спровести у оквиру пројеката ове врсте, под условом да предлози покажу да активности воде ка остваривању циљева дефинисаних за ту врсту пројеката.

Пројекти ове врсте су начелно намењени склапању партнерстава између организација и институција из програмских земаља, али у њима (не као подносиоци пријаве, већ само као партнери) могу учествовати и институције и организације из партнерских земаља, уколико њихово учешће доноси значајну додатну вредност пројекту.

У пројектима морају учествовати најмање 3 организације/институције из 3 различите програмске земље (не постоји ограничење у погледу максималног броја партнерских организација).

Пројекти стратешких партнерстава у области рада са младима могу трајати између 6 и 36 месеци.

Пројектне активности могу подразумевати:

 • развој, тестирање и примена иновативних пракси у раду са младима;
 • препознавање вештина и компетенци;
 • активности подучавања, тренинга и учења младих, омладинских радника и др;
 • транснационалне омладинске иницијативе – партнерске активности реализоване заједнички, од стране група младих, попут:

–      оснивања друштвених предузећа, мрежа, удружења, клубова, ОЦД…

–      развијање и реализација тренинга из домена предузетништва (посебно социјалног предузетништва) и употребе информационих технологија;

–      информисање, разумевање медија, активности које сензибилишу јавност за одређену тему (дебате, конференције, иницијативе у вези са ЕУ темама…);

–      активности за добробит локалне заједнице (попут пројеката подршке маргинализованим групама);

–      уметничке иницијативе из домена културе (позоришне представе, концетри, дискусије на форумима и др).

Детаљније информације о Стратешким партнерствима, могу се наћи у програмском Водичу.

 

КА2 – Изградња капацитета у области рада са младима

У оквиру КА2 и подакције Изградња капацитета у области рада са младима, постоји посебна програмска и буџетска линија, намењена искључиво подстицању и унапређењу сарадње са организацијама и институцијама из земаља Западног Балкана, под називом Омладински прозор за Западни Балкан, где актери из Србије могу и директно, као апликатни, подносити своје предлоге пројеката.

Пројекти изградње капацитета су транснационални пројекти, базирани на мултилатералним партнерствима између организација и институција активних на пољу образовања и тренинга, рада са младима, као и из других социо-економских сектора – у програмским и партнерским земљама, а са циљем:

 • подстицања сарадње и размене у области рада са младима, између програмских и партнерских земаља из различитих делова света;
 • унапређења квалитета и препознавања омладинског рада, неформалног учења и волонтаризма у партнерским земљама, те подстицања синергије између њихових и образовних система, тражишта рада и друштва из других земаља;
 • подстицања развоја, тестирања и пласирања активности и програма мобилности зарад неформалног учења на регионалном нивоу (т.ј. унутар и између различитих региона широм света);
 • промовисања транснационалних пројеката мобилности зарад неформалног учења, између програмских и партнерских земаља, посебно оних који укључују младе из маргинализованих група, са нагласком на унапређењу компетенци учесника и подстицању њиховог активног учешћа у друштву.

Следеће активности се могу реализовати под окриљем пројеката за изградњу капацитета:

Активности за изградњу капацитета

 • активности које охрабрују политички дијалог, сарадњу, умрежавање и размену пракси у области рада са младима (нпр. конференције, радионице, састанци…);
 • омладински догађаји великих размера (у максималном трајању од 2 дана);
 • информативне и кампање подизања свести;
 • развој информативних, комуникационих и медијских алата;
 • развој метода, алата и материјала у области омладинског рада, као и курикулума, тренинг-модула и инструмената попут Youthpass-а;
 • креирање нових форми омладинског рада, тренинга и подршке, посебно кроз отворене и флексибилне материјале за учење, виртуелну сарадњу и отворене едукативне ресурсе.

Активности за подстицање мобилности

 • омладинске размене између програмских и одређених партнерских земаља;
 • ЕВС из/у одређеним партнерским земљама;
 • пројекти који подстичу мобилност омладинских радника, између програмских и одређених партнерских земаља

Пројекат мора садржати бар једну активности за подстицање мобилности.

У пројектима ове врсте морају учествовати најмање 3 организације/институције из 3 различите земље, од којих барем по једна мора бити нека од програмских или одређених партнерских земаља.

Пројекти могу трајати између 9 месеци и 2 године – у зависности од врсте пројекта, чиме је условљен и број учесника, њихов узраст и др.

Детаљније информације о сваком од наведених типова пројеката за изградњу капацитета у области рада са младима, могу се наћи у програмском Водичу.

 

Последње модификовано: децембар 16, 2015Публикације: