Кључна активност 3

КА3 – Подршка реформама политика – покрива различите активности које за циљ имају подршку и допринос модернизацији образовних политика, као и оних које се односе на тренинг и на рад са младима.

Организације и институције из Србије могу учествовати у пројектима под окриљем КА3 као партнерске организације, док је директно аплицирање омогућено искључиво организацијама из програмских земаља.

Пројекти и активности овог дела програма имају циљ да:

 • унапреде квалитет, ефикасност и равноправност образовања, спроведу обуку и раде са младима путем отвореног метода координације (спровођење општих и специфичних препорука које су резултат договора на европском нивоу);
 • промовишу међународну сарадњу и размену информација међу доносиоцима одлука, како би се унапредили системи, структуре и процеси у образовању;
 • допринесу ширењу добре праксе да би доношење одлука у области образовања и рада са младима било засновано на конкретним чињеницама, у складу са Стратешким оквиром за сарадњу у области образовања и обука (ЕT2020), Европском стратегијом за младе и одредбама Болоњског и Копенхагенског процеса;
 • учине доступним компаративна међународна истраживања и анализе јавних политика у области образовања на европском и националном нивоу, како би се лакше пратила њихова успешност;
 • подрже активно учешће организација цивилног друштва и невладиних организација у спровођењу јавних политика и сл.

 

КА3 – Структурисани дијалог: сусрети између младих и доносилаца одлука

Ова подакција промовише активно учешће младих у демократском животу и подстиче дебату између младих и твораца политика од значаја за младе, о темама и приоритетима релевантним за област рада са младима.

Пројекти у оквиру ове подакције могу имати форму састанака, конференција, консултативних процеса и догађаја који промовишу активно учешће младих у демократском животу Европе, као и њихову интеракцију са доносиоцима одлука. Сваки пројекат може обухватити једну или више активности:

 • национални састанци и транснационални/међународни семинари, који ће отворити простор за информисање, дебату и активно учешће младих – у дијалогу са доносиоцима одлука – о питањима која су од значаја за Структурисани дијалог или Омладинску стратегију ЕУ;
 • национални састанци и транснационални семинари, као претходница званичним омладинским конференцијама организованим сваког семестра од стране земље чланице ЕУ, која у том тренутку председава ЕУ;
 • догађаји који промовишу дебате и информисање о омладинским политикама, а који су повезани са активностима организованим у оквиру Европске недеље младих;
 • консултативни процеси, са циљем освешћивања потреба младих по питањима од значаја за учешће у демократском животу (он-лајн консултације, испитивања јавног мњења, итд);
 • састанци и семинари, информативни догађаји или дебате између младих и доносилаца одлука/експерата на пољу рада са младима, у вези са учешћем младих у демократском животу;
 • догађаји који симулирају функционисање демократских институција и улога доносилаца одлука у оквиру ових институција.

Као резултат оваквих пројеката, требало би да млади обезбеде да се њихов глас чује (кроз формулисање ставова, предлога и препорука) у вези са тим како би омладинске политике требало да буду уобличене и имплементиране у Европи.

Сваки пројекат структурисаног дијалога треба да се састоји из три фазе:

 • планирање и припрема;
 • реализација планираних активности;
 • евалуација (укључујући и разматрања о могућим даљим корацима).

Млади учесници на пројекту морају бити активно укључени у сваку од фаза паројекта.

Пројекти ове врсте могу трајати између 3 и 24 месеца. Морају укључити најмање 30 учесника, узраста 13-30 година, док за укључене доносиоце одлука не постоје узрасна ограничења. Пројектом морају бити обухваћене најмање две земље, од којих барем једна мора бити програмска.

Детаљније информације о сваком од наведених типова пројеката за мобилност младих и омладинских радника, може се наћи у програмском Водичу.

Последње модификовано: децембар 16, 2015Публикације: