Ukratko o programu

erasmus+logo_micErazmus+ je program Evropske unije koji obezbeđuje finansiranje projekata za saradnju u tri oblasti:

• mladi,
• obrazovanje,
• sport.

U najširem smislu, program Erazmus+ u oblasti MLADIH nastoji da ostvari sledeće ciljeve:

  • unapređenje ključnih kompetenci i veština mladih, uključujući mlade sa smanjenim mogućnostima, kao i promocija učešća mladih u demokratskom životu u Evropi i na tržištu rada, promocija aktivnog građanstva, interkulturalnog dijaloga, društvene uključenosti i solidarnosti, naročito povećavanjem prilika za obrazovnu mobilnost mladih, kao i osoba aktivnih u radu s mladima ili omladinskim organizacijama i omladinskim liderima, i jačanjem veza između područja povezanog s mladima i tržišta rada;
  • podsticaj poboljšanju kvaliteta rada sa mladima, naročito putem pojačane saradnje između organizacija aktivnih u polju rada sa mladima i/ili drugih zainteresovanih strana;
  • dopuna reforme politike na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou, kao i podrška razvoju znanja i politike za mlade koja je zasnovana na činjenicama, kao i priznavanje ishoda neformalnog i informalnog učenja, posebno putem pojačane političke saradnje, bolje upotrebe instrumenata Evropske unije za transparentnost i priznavanje, kao i širenjem dobre prakse;
  • jačanje međunarodne dimenzije aktivnosti mladih i povećavanje kapaciteta osoba koje rade s mladima, kao i organizacija koje pružaju podršku mladim osobama, što dopunjava spoljno delovanje EU, naročito promocijom mobilnosti i saradnje između EU i zainteresovanih strana iz programskih i partnerskih zemalja i međunarodnih organizacija.

U svrhu podrške mladima sa smanjenim mogućnostima u okviru Erazmus+ programa u oblasti mladih, Strategija inkluzije i različitosti je dizajnirana kao opšti okvir podrške učešću i inkluziji mladih. Strategija je dostupna na sajtu Evropske komisije na linku ovde.

Prioriteti u oblasti OBRAZOVANJA su:

  • povećanje nivoa ključnih kompetenci i veština, sa posebnim osvrtom na njihovu relevantnost na tržištu rada i njihov doprinos integrisanom društvu, naročito kroz povećane prilike za mobilnost učenika i studenata, kao i kroz pojačanu saradnju između obrazovnog sektora i tržišta rada;
  • podsticaj poboljšanju kvaliteta, unapređivanje inovacija na nivou obrazovnih institucija, naročito kroz povećanu transnacionalnu saradnju između aktera koji pružaju usluge obrazovanja i obuka i drugih zainteresovanih strana;
  • promovisanje Evropskog prostora za celoživotno učenje, kao i podizanje svesti o njemu, stvorenom da dopunjava reforme politika na nacionalnom nivou i da podrži modernizaciju sistema obrazovanja i obuka, naročito kroz povećanu saradnju u oblasti politika, boljeg korišćenja alata EU za transparentnost i prepoznavanje stečenih kvalifikacija, kao i širenje dobrih praksi;
  • pojačavanje međunarodne dimenzije sistema obrazovanja i obuka, naročito kroz saradnju između institucija iz programskih i partnerskih zemalja u oblastima strukovnog i visokog obrazovanja, povećavanjem atraktivnosti evropskih visokoškolskih institucija i podržavanjem spoljnih akcija EU, uključujući i njene razvojne ciljeve, kroz promovisanje mobilnosti i saradnje između visokoškolskih institucija iz programskih i partnerskih zemalja, i ciljane izgradnje kapaciteta u programskim zemljama.

U oblasti SPORTA, prioriteti su:

  • saradnja i umrežavanje sportskih organizacija
  • podrška projektima koji mogu indirektno da doprinesu ublažavanju društvenih i ekonomskih aspekata fizičke neaktivnosti.

Erazmus+ će trajati u periodu od 2014. do 2020. godine.

Ukupna sredstva namenjena Programu, za ceo period, iznose 14,774 milijardi evra.

Napomene – dobro je znati: Akteri koji imaju mogućnost da učestvuju u svim aktivnostima i projektima programa Erazmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (sve zemlje Evropske unije, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska i Srbija), dok su pojedini delovi programa otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja (to mogu da budu zemlje koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, ali i sve druge zemlje sveta). Počev od Opšteg poziva za Erazmus+ projekte za 2019. godinu, Republika Srbija po prvi put ima status programske zemlje unutar Erazmus+ programa.

Liste odobrenih projekata u Srbiji u oblasti mladih su dostupne na sledećim linkovima: KA1, KA2 Strateška partnerstva, KA2 Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih i KA3.

Ko sprovodi program?

Za sprovođenje Programa Erazmus+ nadležne su:

Detaljnije objašnjenje uloge svakog od pomenutih aktera može se naći u Erazmus+ programskom vodiču.

Fondacija Tempus je od 1. jula 2016. do kraja 2018. godine sprovela pripremne mere za puno učešće u programu, koje, pored ostalog, podrazumevaju i finansiranje projekata iz oblasti obrazovanja, obuka i omladine. Počev od Opšteg poziva za Erazmus+ projekte za 2019. godinu, Srbija po prvi put ima status programske zemlje unutar Erazmus+ programa. Fondacija Tempus od 2019. godine ima status Nacionalne agencije za Erazmus+ program u Republici Srbiji.

U ranijem periodu, promocija tri generacije programa EU koji su se bavili mladima (OMLADINA, Mladi i Mladi u akciji), je bila u nadležnosti  Grupe ”Hajde da…” koja je u periodu 2005. do 2017. kao Kontakt tačka u Srbiji dala značajan i vredan doprinos promovisanju mogućnosti mobilnosti mladih i omladinskih radnika.

Poslednje modifikovano: November 8, 2019Publikacije: