КA1 Пројекти мобилности за школе и опште образовање

Шта је пројекат мобилности

КА1 пројекти мобилности за запослене у школама и предшколским установама се односе на мобилност наставног и ненаставног особља (наставника, учитеља, васпитача, педагога, психолога, директора, итд.) у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, као и језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења, која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

 • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
 • подршка професионалном развоју запослених у образовању;
 • побољшање знања страних језика учесника;
 • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
 • повећање капацитета, атрактивност и међународну димензију организација активних у области образовања;
 • јачање везе између формалног образовања, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
 • боље признавање компетенција стечених кроз учење у иностранству.

Трајање

Пројекти мобилности трају од 12 месеци до 24 месецa. Институција која подноси пројектну пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врстом планираних активности. Једна активност у оквиру пројекта може да траје од 2 дана до 2 месеца, изузимајући време потребно за путовање.

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

У овим пројектима могу да учествују школе и предшколске установе, које могу бити државне или приватне. Приватне школе морају да поседују адекватну верификацију Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Појединци не могу да се пријаве за пројекат мобилности, већ само наведене установе.

Школе и предшколске установе из Србије могу да учествују у пројектима мобилности (KA1 Mobility projects for school education staff) у својству подносиоца пројекта и у својству партнера. Подносилац пројекта пише и подноси пројектну пријаву и уколико она буде одобрена, добија сва средства потребна за реализацију пројекта, која по потреби пребацује својим партнерима. Партнер на пројекту учествује у планирању и спровођењу пројектних активности и по потреби од подносиоца пројекта добија новчана средства намењена реализацији одређених активности.

Током конкурсног рока за 2020. годину, из Србије:

 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности у статусу подносиоца пројектне пријаве;
 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности као партнери установама из других земаља;
 • не могу да укључе ученике као учеснике мобилности;
 • могу да шаљу учеснике да проведу период мобилности у партнерској установи у другој земљи (одлазна мобилност);
 • могу да примају учеснике из других земаља на период мобилности (долазна мобилност);
 • могу да поднесу пројекте који трају од 12 месеци до 24 месеца.

Које активности пројекти мобилност обухватају

Пројекат мобилности може да обухвата једну или више следећих активности:

 • држање наставе: овом активношћу се омогућава наставницима или другом ненаставном особљу у школама да држе наставу у партнерској школи у иностранству;
 • обуке: овом активношћу се подржава стручно усавршавање наставника и другог наставног и ненаставног особља у облику облику:
  • учествовања у курсевима или догађајима који спадају у стручно усавршавање у иностранству;
  • „посматрања на радном месту“ (job shadowing) – период у коме особа прати и посматра све активности које одређена позиција подразумева у партнерској школи или другој одговарајућој организацији у иностранству.

Коју улогу могу имати организације које учествују у пројекту мобилности

Организације које учествују у пројектима мобилности могу имати следеће улоге:

 • организација подносилац пријаве (applicant organisation) – установа из Србије или друге програмске земље одговорна за пријаву пројекта мобилности, потписивање и управљање уговором о додели бесповратних средстава и за извештавање. Ако је организација подносилац пријаве школа, она је такође и организација пошиљалац.
 • организација пошиљалац (sending organisation) – школа или предшколска установа из Србије или друге програмске земље одговорна за одабир учесника мобилности и њихово слање у иностранство;
 • организација прималац (receiving organisation) – школа или организација из Србије или друге програмске земље одговорна за примање учесника мобилности и за понуду и организацију програма активности. Организација пошиљалац заједно с учесницима мобилности и организација прималац требало би да унапред утврде циљеве и активности током периода мобилности и дефинишу права и обавезе сваке стране пре почетка активности. Посебна улога организације примаоца зависи од врсте активности и односа са организацијом пошиљаоцем. Организација прималац може бити:
 • за активности држања наставе – партнерска школа или предшколска установа у којој ће се одвијати активност;
 • за активности обука – партнерска школа или друга релевантна организација (државна или приватна организација активна на тржишту рада или у области образовања, обука и младих).

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+, она мора да има EU login налог и PIC/ОID број, који представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, као и кроз неке друге програме ЕУ. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у програму Еразмус+ и да преузме електронски формулар за неку од Еразмус+ пројектних пријава. За више информација можете погледати водич за отварање EU login налога.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+, неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци, и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ на порталу за учеснике (Participant portal) треба пре свега да додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се поставља не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

У пројектној пријави потребно је, између осталог, навести контакт информације партнера, Европски развојни план школе или предшколске установе, пројектне активности и буџет потребан за њихово спровођење.

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат мобилности треба да идентификује најадекватније могућности за мобилност које најбоље одговарају потребама школе или предшколске установе и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за мобилност су School Education Gateway и eTwinning.

School Education Gateway је портал који обезбеђује школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката мобилности подршку може да пружи eTwinning портал, намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Европски развојни план 

Сврха Европског развојног плана је осигуравање да планиране активности у оквиру предложеног Еразмус+ пројекта буду релевантне како за особу која учествује у мобилности тако и за школу у целини, с обзиром да ће активности имати већи утицај на процес наставе и учења уколико су добро интегрисане у стратешки развој школе. Неопходно је да пројекат мобилности подржи развој организације у целини и да се искуства искористе за унапређење процеса наставе и учења, а не да само појединци остваре корист од мобилности.

Европски развојни план би требало да садржи преглед тренутног стања и визије за будућност организације, идентификоване потребе и начин на који ће планиране Еразмус+ активности довести до испуњења тих потреба. Стога би он требало да се развије као резултат усклађивања циљева институције која се пријављује, националних приоритета у оквиру Стратегије образовања и приоритета програма Еразмус+.

Правила финансирања

У оквиру Еразмус+ пројеката мобилности финансирају се следеће категорије трошкова:

 • путовање – обухвата трошкове повратног путовања од места у коме се налази институција која шаље учеснике до места одржавања активности. Износ се рачуна по јединици трошка у зависности од удаљености коришћењем калкулатора за рачунање удаљености;
 • организациона подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са спровођењем мобилности. Ово укључује припрему (педагошку, језичку, интеркултуралну), мониторинг и подршку учесницима током мобилности, активности дисеминације и признавање/валидацију исхода учења, али не укључује издржавање учесника током мобилности;
 • индивидуална подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са издржавањем учесника током мобилности (трошкови смештаја, исхране и локалног превоза за учесника и особу пратиоца);
 • цена курса – обухвата трошкове директно повезане са плаћањем надокнаде за похађање курсева;
 • подршка за особе хендикепом – обухвата додатне трошкове који се односе на учеснике са хендикепом и особе пратиоце. Ово може да укључује трошкове путовања и издржавања уколико те ставке нису потраживане кроз буџетске категорије „путовање“ и „издржавање“. Захтев за финансијском подршком која би покрила цену курса и подршком за особе са хендикепом је услован и мора бити образложен у пријавном формулару.

Више информација о Европском развојном плану можете погледати овде.

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности спадају у три категорије: релевантност пројекта; квалитет пројекта и имплементација; утицај пројекта и дисеминација.
У оквиру категорије релевантност пројекта посматра се:

 • релевантност пројекта према циљевима Акције и према потребама и циљевима организација и особа које учествују, како је наведено у Европском развојном плану;
 • у којој мери је предлог погодан за добијање квалитетних исхода учења учесника и јачање капацитета и међународног делокруга организација које учествују.

У оквиру категорије квалитет пројекта и имплементација процењује се:

 • јасноћа, комплетност и квалитет свих фаза предлога пројекта (припрема, спровођење активности и праћење);
 • склад између циљева пројекта и предложених активности;
 • квалитет Европског развојног плана организације;
 • адекватност мера за избор и укључивање учесника пројектних активности;
 • квалитет практичних аранжмана, управљања и модалитета подршке;
 • квалитет припреме која је пружена учесницима;
 • квалитет поступака за признавање и вредновање исхода учења учесника

У оквиру категорије утицај и дисеминација посматра се:

 • квалитет мера за вредновање резултата пројекта;
 • потенцијални утицај пројекта на појединачне учеснике и на организације које учествују током и након трајања пројекта, као и утицај изван организација и појединаца који директно учествују у пројекту (на локалном, регионалном, националном и/или европском нивоу);
 • адекватност и квалитет мера усмерених на ширење резултата пројекта унутар и изван организација које учествују

Школе и предшколске установе из Србије КА1 пројекте мобилности пријављују Фондацији Темпус. Општи позив за 2020. годину је објављен у новембру 2019. године.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Формулари за пријаву пројеката ће бити доступни на сајту Фондације Темпус.

Више информација о пројектима мобилности за школе и опште образовање можете пронаћи у Програмском водичу.

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт:

Фондација Темпус
Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих
Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Beograd, Srbija
Tel/faks: 011/3342-430, опција 3
schools-vet@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Линкови ка релевантним сајтовима:

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Еразмус+ програмски водич за 2020. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија

Последње модификовано: May 11, 2020Публикације: