KA1 Projekti mobilnosti za škole i opšte obrazovanje

Šta je projekat mobilnosti

KA1 projekti mobilnosti za zaposlene u školama i predškolskim ustanovama se odnose na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (nastavnika, učitelja, vaspitača, pedagoga, psihologa, direktora, itd.) u cilju sticanja iskustva učenja i/ili držanja nastave u drugoj državi.

Projekat mobilnosti podrazumeva fazu pripreme koja uključuje praktične aranžmane u skladu sa potrebama i ciljevima projekta, izbor učesnika, preciziranje ugovora sa partnerima i učesnicima, kao i jezičku i interkulturalnu pripremu učesnika pre odlaska. Sledi faza sprovođenja aktivnosti i faza praćenja, koja uključuje evaluaciju aktivnosti, formalno priznavanje rezultata učenja gde je to moguće, diseminaciju i korišćenje rezultata projekta.

Ciljevi projekata mobilnosti su:

 • podrška učesnicima u sticanju znanja, veština i kompetencija;
 • podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u obrazovanju;
 • poboljšanje znanja stranih jezika učesnika;
 • podizanje svesti i razumevanje drugih kultura i zemalja učesnika;
 • povećanje kapaciteta, atraktivnost i međunarodnu dimenziju organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja;
 • jačanje veze između formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva;
 • bolje priznavanje kompetencija stečenih kroz učenje u inostranstvu.

Trajanje

Projekti mobilnosti traju od 12 meseci do 24 meseca. Institucija koja podnosi projektnu prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrstom planiranih aktivnosti. Jedna aktivnost u okviru projekta može da traje od 2 dana do 2 meseca, izuzimajući vreme potrebno za putovanje.

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

U ovim projektima mogu da učestvuju škole i predškolske ustanove, koje mogu biti državne ili privatne. Privatne škole moraju da poseduju adekvatnu verifikaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat mobilnosti, već samo navedene ustanove.

Škole i predškolske ustanove iz Srbije mogu da učestvuju u projektima mobilnosti (KA1 Mobility projects for school education staff) u svojstvu podnosioca projekta i u svojstvu partnera. Podnosilac projekta piše i podnosi projektnu prijavu i ukoliko ona bude odobrena, dobija sva sredstva potrebna za realizaciju projekta, koja po potrebi prebacuje svojim partnerima. Partner na projektu učestvuje u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti i po potrebi od podnosioca projekta dobija novčana sredstva namenjena realizaciji određenih aktivnosti.

Tokom konkursnog roka za 2020. godinu, iz Srbije:

 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti u statusu podnosioca projektne prijave;
 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti kao partneri ustanovama iz drugih zemalja;
 • ne mogu da uključe učenike kao učesnike mobilnosti;
 • mogu da šalju učesnike da provedu period mobilnosti u partnerskoj ustanovi u drugoj zemlji (odlazna mobilnost);
 • mogu da primaju učesnike iz drugih zemalja na period mobilnosti (dolazna mobilnost);
 • mogu da podnesu projekte koji traju od 12 meseci do 24 meseca.

Koje aktivnosti projekti mobilnost obuhvataju

Projekat mobilnosti može da obuhvata jednu ili više sledećih aktivnosti:

 • držanje nastave: ovom aktivnošću se omogućava nastavnicima ili drugom nenastavnom osoblju u školama da drže nastavu u partnerskoj školi u inostranstvu;
 • obuke: ovom aktivnošću se podržava stručno usavršavanje nastavnika i drugog nastavnog i nenastavnog osoblja u obliku obliku:
  • učestvovanja u kursevima ili događajima koji spadaju u stručno usavršavanje u inostranstvu;
  • „posmatranja na radnom mestu“ (job shadowing) – period u kome osoba prati i posmatra sve aktivnosti koje određena pozicija podrazumeva u partnerskoj školi ili drugoj odgovarajućoj organizaciji u inostranstvu.

Koju ulogu mogu imati organizacije koje učestvuju u projektu mobilnosti

Organizacije koje učestvuju u projektima mobilnosti mogu imati sledeće uloge:

 • organizacija podnosilac prijave (applicant organisation) – ustanova iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje i upravljanje ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i za izveštavanje. Ako je organizacija podnosilac prijave škola, ona je takođe i organizacija pošiljalac.
 • organizacija pošiljalac (sending organisation) – škola ili predškolska ustanova iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za odabir učesnika mobilnosti i njihovo slanje u inostranstvo;
 • organizacija primalac (receiving organisation) – škola ili organizacija iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti. Organizacija pošiljalac zajedno s učesnicima mobilnosti i organizacija primalac trebalo bi da unapred utvrde ciljeve i aktivnosti tokom perioda mobilnosti i definišu prava i obaveze svake strane pre početka aktivnosti. Posebna uloga organizacije primaoca zavisi od vrste aktivnosti i odnosa sa organizacijom pošiljaocem. Organizacija primalac može biti:
 • za aktivnosti držanja nastave – partnerska škola ili predškolska ustanova u kojoj će se odvijati aktivnost;
 • za aktivnosti obuka – partnerska škola ili druga relevantna organizacija (državna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuka i mladih).

Podnošenje prijave – koraci

Da bi neka institucija mogla da prijavi projekt za Erazmus+, ona mora da ima EU login nalog i PIC/OID broj, koji predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla učestvovati u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+, kao i kroz neke druge programe EU. EU login (the European Commission Authentication Service) nalog pojedincu omogućava da otpočne proces registracije institucije za dobijanje PIC broja za učešće u programu Erazmus+ i da preuzme elektronski formular za neku od Erazmus+ projektnih prijava. Za više informacija možete pogledati vodič za otvaranje EU login naloga.

Prilikom registrovanja institucije za učešće u programu Erazmus+, neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, matični broj, adresa, kontakt podaci, i dr. Institucije koje žele da prijave projekat za Erazmus+ na portalu za učesnike (Participant portal) treba pre svega da dodaju sledeće skenirane dokumente: obrazac za identifikaciju pravnog licaobrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica, dokumente iz kojih se vidi kada je organizacija osnovana i sa kakvim statusom tj. ko je njen osnivač, rešenje o PDV-u ili eventualno o izuzeću od PDV-a. Svaki pojedinačni dokument koji se postavlja ne sme da bude veći od 6 mb. Preporučuje se da se svi dokumenti podnose u PDF formatu (skenirani originali).

U projektnoj prijavi potrebno je, između ostalog, navesti kontakt informacije partnera, Evropski razvojni plan škole ili predškolske ustanove, projektne aktivnosti i budžet potreban za njihovo sprovođenje.

Kratak pregled koraka za podnošenje prijave možete pogledati ovde.

Kako se traže partneri

Organizacija koja želi da sprovede Erazmus+ projekat mobilnosti treba da identifikuje najadekvatnije mogućnosti za mobilnost koje najbolje odgovaraju potrebama škole ili predškolske ustanove i ciljevima projekta. Resursi koji mogu da pomognu pri identifikaciji odgovarajućih mogućnosti za mobilnost su School Education Gateway i eTwinning.

School Education Gateway je portal koji obezbeđuje školama da pronađu mogućnosti za profesionalno usavršavanje i strateška partnerstva. Na portalu postoje tri ključna dela: katalog kurseva, baza mogućnosti za mobilnost i deo vezan za strateška partnerstva.

U pravljenju liste kontakata potencijalnih partnera i ostvarivanja aktivnosti projekata mobilnosti podršku može da pruži eTwinning portal, namenjen virtuelnoj saradnji škola i predškolskih ustanova u Evropi i šire.

Evropski razvojni plan 

Svrha Evropskog razvojnog plana je osiguravanje da planirane aktivnosti u okviru predloženog Erazmus+ projekta budu relevantne kako za osobu koja učestvuje u mobilnosti tako i za školu u celini, s obzirom da će aktivnosti imati veći uticaj na proces nastave i učenja ukoliko su dobro integrisane u strateški razvoj škole. Neophodno je da projekat mobilnosti podrži razvoj organizacije u celini i da se iskustva iskoriste za unapređenje procesa nastave i učenja, a ne da samo pojedinci ostvare korist od mobilnosti.

Evropski razvojni plan bi trebalo da sadrži pregled trenutnog stanja i vizije za budućnost organizacije, identifikovane potrebe i način na koji će planirane Erazmus+ aktivnosti dovesti do ispunjenja tih potreba. Stoga bi on trebalo da se razvije kao rezultat usklađivanja ciljeva institucije koja se prijavljuje, nacionalnih prioriteta u okviru Strategije obrazovanja i prioriteta programa Erazmus+.

Pravila finansiranja

U okviru Erazmus+ projekata mobilnosti finansiraju se sledeće kategorije troškova:

 • putovanje – obuhvata troškove povratnog putovanja od mesta u kome se nalazi institucija koja šalje učesnike do mesta održavanja aktivnosti. Iznos se računa po jedinici troška u zavisnosti od udaljenosti korišćenjem kalkulatora za računanje udaljenosti;
 • organizaciona podrška – obuhvata troškove koji su direktno povezani sa sprovođenjem mobilnosti. Ovo uključuje pripremu (pedagošku, jezičku, interkulturalnu), monitoring i podršku učesnicima tokom mobilnosti, aktivnosti diseminacije i priznavanje/validaciju ishoda učenja, ali ne uključuje izdržavanje učesnika tokom mobilnosti;
 • individualna podrška – obuhvata troškove koji su direktno povezani sa izdržavanjem učesnika tokom mobilnosti (troškovi smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnika i osobu pratioca);
 • cena kursa – obuhvata troškove direktno povezane sa plaćanjem nadoknade za pohađanje kurseva;
 • podrška za osobe hendikepom – obuhvata dodatne troškove koji se odnose na učesnike sa hendikepom i osobe pratioce. Ovo može da uključuje troškove putovanja i izdržavanja ukoliko te stavke nisu potraživane kroz budžetske kategorije „putovanje“ i „izdržavanje“. Zahtev za finansijskom podrškom koja bi pokrila cenu kursa i podrškom za osobe sa hendikepom je uslovan i mora biti obrazložen u prijavnom formularu.

Više informacija o Evropskom razvojnom planu možete pogledati ovde.

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti spadaju u tri kategorije: relevantnost projekta; kvalitet projekta i implementacija; uticaj projekta i diseminacija.
U okviru kategorije relevantnost projekta posmatra se:

 • relevantnost projekta prema ciljevima Akcije i prema potrebama i ciljevima organizacija i osoba koje učestvuju, kako je navedeno u Evropskom razvojnom planu;
 • u kojoj meri je predlog pogodan za dobijanje kvalitetnih ishoda učenja učesnika i jačanje kapaciteta i međunarodnog delokruga organizacija koje učestvuju.

U okviru kategorije kvalitet projekta i implementacija procenjuje se:

 • jasnoća, kompletnost i kvalitet svih faza predloga projekta (priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje);
 • sklad između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti;
 • kvalitet Evropskog razvojnog plana organizacije;
 • adekvatnost mera za izbor i uključivanje učesnika projektnih aktivnosti;
 • kvalitet praktičnih aranžmana, upravljanja i modaliteta podrške;
 • kvalitet pripreme koja je pružena učesnicima;
 • kvalitet postupaka za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja učesnika

U okviru kategorije uticaj i diseminacija posmatra se:

 • kvalitet mera za vrednovanje rezultata projekta;
 • potencijalni uticaj projekta na pojedinačne učesnike i na organizacije koje učestvuju tokom i nakon trajanja projekta, kao i uticaj izvan organizacija i pojedinaca koji direktno učestvuju u projektu (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili evropskom nivou);
 • adekvatnost i kvalitet mera usmerenih na širenje rezultata projekta unutar i izvan organizacija koje učestvuju

Škole i predškolske ustanove iz Srbije KA1 projekte mobilnosti prijavljuju Fondaciji Tempus. Opšti poziv za 2020. godinu je objavljen u novembru 2019. godine.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Formulari za prijavu projekata će biti dostupni na sajtu Fondacije Tempus.

Više informacija o projektima mobilnosti za škole i opšte obrazovanje možete pronaći u Programskom vodiču.

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt:

Fondacija Tempus
Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih
Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija
Tel/faks: 011/3342-430, opcija 3
schools-vet@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Linkovi ka relevantnim sajtovima:

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Erazmus+ programski vodič za 2020. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija

Poslednje modifikovano: novembar 11, 2019Publikacije: