KA1 Projekti mobilnosti za škole i opšte obrazovanje

Šta je projekat mobilnosti

KA1 projekti mobilnosti za zaposlene u školama i predškolskim ustanovama se odnose na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja (nastavnika, učitelja, vaspitača, pedagoga, psihologa, direktora, itd.) u cilju sticanja iskustva učenja i/ili držanja nastave u drugoj državi.

Projekat mobilnosti podrazumeva fazu pripreme koja uključuje praktične aranžmane u skladu sa potrebama i ciljevima projekta, izbor učesnika, preciziranje ugovora sa partnerima i učesnicima, kao i jezičku i interkulturalnu pripremu učesnika pre odlaska. Sledi faza sprovođenja aktivnosti i faza praćenja, koja uključuje evaluaciju aktivnosti, formalno priznavanje rezultata učenja gde je to moguće, diseminaciju i korišćenje rezultata projekta.

Ciljevi projekata mobilnosti su:

 • podrška učesnicima u sticanju znanja, veština i kompetencija;
 • podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u obrazovanju;
 • poboljšanje znanja stranih jezika učesnika;
 • podizanje svesti i razumevanje drugih kultura i zemalja učesnika;
 • povećanje kapaciteta, atraktivnost i međunarodnu dimenziju organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja;
 • jačanje veze između formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva;
 • bolje priznavanje kompetencija stečenih kroz učenje u inostranstvu.

Koje aktivnosti projekti mobilnost obuhvataju

Projekat mobilnosti može da obuhvata jednu ili više sledećih aktivnosti:

 • držanje nastave: ovom aktivnošću se omogućava nastavnicima ili drugom nenastavnom osoblju u školama da drže nastavu u partnerskoj školi u inostranstvu;
 • obuke: ovom aktivnošću se podržava stručno usavršavanje nastavnika i drugog nastavnog i nenastavnog osoblja u obliku obliku:
  • učestvovanja u kursevima ili događajima koji spadaju u stručno usavršavanje u inostranstvu;
  • „posmatranja na radnom mestu“ (job shadowing) – period u kome osoba prati i posmatra sve aktivnosti koje određena pozicija podrazumeva u partnerskoj školi ili drugoj odgovarajućoj organizaciji u inostranstvu.

Ko može da učestvuje

U ovim projektima mogu da učestvuju škole i predškolske ustanove, koje mogu biti državne ili privatne. Privatne škole moraju da poseduju adekvatnu verifikaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat mobilnosti, već samo navedene ustanove. Zaposleni u ovim ustanovama moći će da učestvuju u projektima mobilnosti preko ustanove u kojoj su zaposleni, a kojoj je odobren projekat mobilnosti.

Podnošenje prijave – koraci

Da bi neka institucija mogla da prijavi projekt za Erazmus+, ona mora da ima EU login nalog i PIC broj. EU login (the European Commission Authentication Service) nalog pojedincu omogućava da otpočne proces registracije institucije za dobijanje PIC broja za učešće u programu Erazmus+ i da preuzme elektronski formular za neku od Erazmus+ projektnih prijava. Za više informacija možete pogledati vodič za otvaranje EU login naloga. PIC broj (Participant Identification Code) predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla učestvovati u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+ i kroz neke druge programe EU.

Prilikom registrovanja institucije za učešće u programu Erazmus+, neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, matični broj, adresa, kontakt podaci, i dr. Institucije koje žele da prijave projekat za Erazmus+ na portalu za učesnike (Participant portal) treba pre svega da dodaju sledeće skenirane dokumente: obrazac za identifikaciju pravnog lica, obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica, dokumente iz kojih se vidi kada je organizacija osnovana i sa kakvim statusom tj. ko je njen osnivač, rešenje o PDV-u ili eventualno o izuzeću od PDV-a. Svaki pojedinačni dokument koji se kači ne sme da bude veći od 6 mb. Preporučuje se da se svi dokumenti podnose u PDF formatu (skenirani originali).

U projektnoj prijavi potrebno je, između ostalog, navesti kontakt informacije partnera, Evropski razvojni plan škole ili predškolske ustanove, projektne aktivnosti i budžet potreban za njihovo sprovođenje.

Kratak pregled koraka za podnošenje prijave možete pogledati ovde.

Kako se traže partneri

Organizacija koja želi da sprovede Erazmus+ projekat mobilnosti treba da identifikuje najadekvatnije mogućnosti za mobilnost koje najbolje odgovaraju potrebama škole ili predškolske ustanove i ciljevima projekta. Resursi koji mogu da pomognu pri identifikaciji odgovarajućih mogućnosti za mobilnost su  School Education Gateway i eTwinning.

School Education Gateway je portal koji obezbeđuje školama da pronađu mogućnosti za profesionalno usavršavanje i strateška partnerstva. Na portalu postoje tri ključna dela: katalog kurseva, baza mogućnosti za mobilnost i deo vezan za strateška partnerstva.

U pravljenju liste kontakata potencijalnih partnera i ostvarivanja aktivnosti projekata mobilnosti podršku može da pruži eTwinning portal, namenjen virtuelnoj saradnji škola i predškolskih ustanova u Evropi i šire.

Evropski razvojni plan 

Svrha Evropskog razvojnog plana je osiguravanje da planirane aktivnosti u okviru predloženog Erazmus+ projekta budu relevantne kako za osobu koja učestvuje u mobilnosti tako i za školu u celini, s obzirom da će aktivnosti imati veći uticaj na proces nastave i učenja ukoliko su dobro integrisane u strateški razvoj škole. Neophodno je da projekat mobilnosti podrži razvoj organizacije u celini i da se iskustva iskoriste za unapređenje procesa nastave i učenja, a ne da samo pojedinci ostvare korist od mobilnosti.

Evropski razvojni plan bi trebalo da sadrži pregled trenutnog stanja i vizije za budućnost organizacije, identifikovane potrebe i način na koji će planirane Erazmus+ aktivnosti dovesti do ispunjenja tih potreba. Stoga bi on trebalo da se razvije kao rezultat usklađivanja ciljeva institucije koja se prijavljuje, nacionalnih prioriteta u okviru Strategije obrazovanja i prioriteta programa Erazmus+.

Pravila finansiranja

U okviru Erazmus+ projekata mobilnosti finansiraju se sledeće kategorije troškova:

 • putovanje – obuhvata troškove povratnog putovanja od mesta u kome se nalazi institucija koja šalje učesnike do mesta održavanja aktivnosti. Iznos se računa po jedinici troška u zavisnosti od udaljenosti korišćenjem kalkulatora za računanje udaljenosti;
 • organizaciona podrška  – obuhvata troškove koji su direktno povezani sa sprovođenjem mobilnosti. Ovo uključuje pripremu (pedagošku, jezičku, interkulturalnu), monitoring i podršku učesnicima tokom mobilnosti, aktivnosti diseminacije i priznavanje/validaciju ishoda učenja, ali ne uključuje izdržavanje učesnika tokom mobilnosti;
 • individualna podrška – obuhvata troškove koji su  direktno povezani sa izdržavanjem učesnika tokom mobilnosti (troškovi smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnika i osobu pratioca);
 • cena kursa – obuhvata troškove direktno povezane sa plaćanjem nadoknade za pohađanje kurseva;
 • podrška za osobe hendikepom – obuhvata  dodatne troškove koji se odnose na učesnike sa hendikepom i osobe pratioce. Ovo može da uključuje troškove putovanja i izdržavanja ukoliko te stavke nisu potraživane kroz budžetske kategorije „putovanje“ i „izdržavanje“. Zahtev za finansijskom podrškom koja bi pokrila cenu kursa i podrškom za osobe sa hendikepom je uslovan i mora biti obrazložen u prijavnom formularu.

Više informacija o Evropskom razvojnom planu možete pogledati ovde.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Više informacija o projektima mobilnosti za škole i opšte obrazovanje možete pronaći na našoj stranici

kao i u Programskom vodiču

Poslednje modifikovano: mart 12, 2019Publikacije: