KA1 – Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja

Projekti mobilnosti su zasnovani na principima akademskih razmena uspostavljenim u programu Erazmus, koji je prethodio Erazmus plusu. Ovi projekti su bilateralni, jer obuhvataju saradnju ustanova iz dve zemlje, najčešće po jednu iz svake, a u retkim slučajevima visokoškolske ustanove iz jedne programske zemlje mogu biti udružene u nacionalni konzorcijum za mobilnost.

U okviru programa Erazmus+ postoji razlika između projekata mobilnosti između dve programske zemlje (npr. Francuske i Nemačke), koji su rezervisani za visokoškolske ustanove (VŠU) iz programskih zemalja, i projekata mobilnosti između jedne programske i jedne partnerske zemlje.

Projekti mobilnosti između jedne programske i jedne partnerske zemlje podrazumevaju mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, kao i zaposlenih u preduzećima, javnim ili privatnim organizacijama aktivnim na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, treninga i mladih između programskih zemalja (među kojima je i Republika Srbija od konkursnog roka 2018/19) i partnerskih zemalja, i to:

  1. mobilnost studenata u svrhu studiranja;
  2. mobilnost studenata u svrhu obavljanja radne prakse;
  3. mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem izvođenja nastave;
  4. mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem usavršavanja.

Prijave za projekte podnose visokoškolske ustanove iz programskih zemalja svojim nacionalnim agencijama. One su ujedno i koordinatori projekata, dok su visokoškolske ustanove i organizacije iz partnerskih zemalja u ulozi partnera na projektu. Visokoškolske ustanove iz Srbije podnose projektne prijave Fondaciji Tempus.

Erazmus poveljza visoko obrazovanje i Inter-institucionalni ugovor

Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja su dužne da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education) kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilosti, dok visokoškolske ustanove iz partnerskih zemalja nemaju Erazmus povelju, već se na njene principe obavezuju potpisivanjem inter-institucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz programske zemlje.

U slučaju projekata mobilnosti između programskih zemalja, VŠU iz Srbije su u obavezi da potpišu ”Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries” ugovor sa VŠU iz programskih zemalja. U slučaju projekata mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja, VŠU iz Srbije su u obavezi da potpišuInter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries” ugovor sa VŠU iz partnerskih zemalja.

U ovim ugovorima se definiše u kojoj će akademskoj oblasti biti sprovođene mobilnosti, uslovi saradnje, pravila u vezi sa priznavanjem studijskih perioda, kao i principi, zahtevii praktični detalji slanja i prijema učesnika mobilnosti na visokoškolskim ustanovama. Ugovor mora biti potpisan najkasnije pre početka prve mobilnosti, a nakon što je projekat odabran za finansiranje. Međutim, iz praktičnih razloga vezanih za ugovaranje saradnje, poželjno je da visokoškolske ustanove potpišu interinstitucionalni ugovor pre nego što predlog projekta bude podnet.

VŠU iz Srbije treba da imaju u vidu da se formulari ugovora koje je potrebno potpisati sa VŠU iz programske zemlje i sa VŠU iz partnerske zemlje, razlikuju, kao i da se u praksi dešava da se potpišu neodgovarajuće verzije ugovora.

Takođe, treba imati u vidu da se ugovor uvek potpisuje na nivou univerziteta i da on podrazumeva mogućnost učešća studenata i zaposlenih sa svih fakulteta tog univerziteta, koji su u okviru ugovorenih akademskih oblasti.

Više informacija o inter-institucionalnim ugovorima kao i primerima ugovora možete pronaći na stranicama Evropske komisije.

Trajanje projekata i rokovi za konkurisanje

Trajanje projekata mobilnosti između programskih zemalja može biti 16 ili 24 meseca, a između Srbije i partnerskih zemalja 24 ili 36 meseci. Isto partnerstvo se može koristiti u prijavi projekata naredne godine, bez obzira da li je prethodne godine projekat odobren ili nije odobren.

Svaka programska zemlja u programu Erazmus+ ima određeni budžet za projekte mobilnosti, na godišnjem nivou.

Rok za prijavu je obično u februaru svake godine. Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaće na našoj stranici Kalendar poziva.

Više informacija o projektima kreditne mobilnosti možete pronaći u Programskom vodiču, na sajtu Izvršne agencije u Briselu.

Finansiranje projekata međunarodne kreditne mobilnosti (ICM – KA107) i budžet

Namenska bespovratna sredstva namenjena za projekte međunarodne kreditne mobilnosti (mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja) podeljena su po instrumentima i kovertama (envelopes) u okviru njih. Takođe, na raspolaganju se mogu naći i dodatna sredstva za neke zemlje/regione koje su na nivou Erazmus+ programa prepoznate kao ciljne grupe za dodatnu podršku u saradnji kroz ove projekte sa kroz projekte. Ova budžetska sredstva se alociraju kroz takozvane dodatne prozore (windows).

Raspodelu sredstava u konkursnom roku 2019 po kovertama i dodatnim prozorima, uključujući i zemlje koje ih sačinjavaju, možete naći ovde.

Poslednje modifikovano: mart 4, 2019Publikacije: