KA1 – Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja

Projekti mobilnosti su zasnovani na principima akademskih razmena uspostavljenim u programu Erazmus, koji je prethodio Erazmus plusu. Ovi projekti su bilateralni jer obuhvataju saradnju ustanova iz dve zemlje, najčešće po jednu iz svake, a u retkim slučajevima visokoškolske ustanove iz jedne programske zemlje mogu biti udružene u nacionalni konzorcijum za mobilnost.

U okviru programa Erazmus+ postoji razlika između projekata mobilnosti između dve programske zemlje (npr. Francuske i Nemačke), koji su rezervisani za visokoškolske ustanove iz programskih zemalja, i projekata mobilnosti između jedne programske i jedne partnerske zemlje, u kojima mogu da učestvuju i visokoškolske ustanove iz Srbije.

Projekti mobilnosti između jedne programske i jedne partnerske zemlje podrazumevaju mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, kao i zaposlenih u preduzećima, javnim ili privatnim organizacijama aktivnim na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, treninga i mladih između programskih zemalja i Srbije, i to:

  1. mobilnost studenata u svrhu studiranja;
  2. mobilnost studenata u svrhu obavljanja radne prakse;
  3. mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem izvođenja nastave;
  4. mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem usavršavanja.

Prijave za projekte podnose visokoškolske ustanove iz programskih zemalja svojim nacionalnim agencijama. One su ujedno i koordinatori projekata, dok su visokoškolske ustanove i organizacije iz Srbije u ulozi partnera. Pošto prijavu podnose VŠU iz programskih zemalja, tokom procesa prijave one mogu tražiti različite informacije od VŠU iz Srbije kako bi prijava za projekat bila što kvalitetnija.

Inter-institucionalni ugovor

Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja su dužne da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education) kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilosti, dok partneri iz Srbije nemaju Erazmus Povelju, već se na principe iz Erazmus Povelje obavezuju potpisivanjem interinstitucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz programske zemlje.

Visokoškolske ustanove iz Srbije sa ustanovama iz programskih zemalja potpisuju ”Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries. U ovom ugovoru se definišu u kojoj će akademskoj oblasti biti sprovođene mobilnosti, uslove saradnje, pravila u vezi sa priznavanjem studijskih perioda, kao i principe, zahteve i praktične detalje slanja i prijema učesnika mobilnosti na visokoškolskim ustanovama. Ugovor mora biti potpisan najkasnije pre početka prve mobilnosti, a nakon što je projekat odabran za finansiranje. Međutim, iz praktičnih razloga vezanih za ugovaranje saradnje, poželjno je da visokoškolske ustanove potpišu interinstitucionalni ugovor pre nego što predlog projekta bude podnet.

Partnerske ustanove iz Srbije treba da imaju u vidu da je formular ugovora koji treba da potpišu sa koordinatorom različit od ugovora između dve visokoškolske ustanove iz programskih zemalja, kao i da se u praksi dešava da visokoškolske ustanove iz programske zemlje pošalju neodgovarajuću verziju ugovora.

Takođe, treba imati u vidu da se ugovor uvek potpisuje na nivou univerziteta i da on podrazumeva mogućnost učešća studenata i zaposlenih sa svih fakulteta tog univerziteta, koji su u okviru ugovorenih akademskih oblasti.

Više informacija o inter-institucionalnim ugovorima kao i primerima ugovora možete pronaći na stranicama Evropske komisije:

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents-for-applicants/inter-institutional-agreement_en

 

Trajanje projekata i rokovi za konkurisanje

Trajanje projekata mobilnosti može biti 16 meseci ili 26 meseca, a isto partnerstvo se može koristiti u prijavi projekata naredne godine, bez obzira da li je prethodne godine projekat odobren ili nije odobren.

Svaka programska zemlja u programu Erazmus+ ima određeni budžet za projekte međunarodne mobilnosti, koji je raspodeljen na regione partnerskih zemalja. Projekti koji uključuju partnere iz Srbije će biti finansirani iz dela budžeta za region 1 – Zapadni Balkan.

Rok za prijavu je obično u februaru svake godine. Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaće na našoj stranici Kalendar poziva

Više informacija o projektima kreditne mobilnosti možete pronaći u Programskom vodiču:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf

Poslednje modifikovano: novembar 25, 2017Publikacije: