KA1 – Projekti mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja

Projekti mobilnosti su zasnovani na principima akademskih razmena uspostavljenim u programu Erazmus, koji je prethodio Erazmus plusu. Ovi projekti su bilateralni, jer obuhvataju saradnju ustanova iz dve zemlje, najčešće po jednu iz svake, a u retkim slučajevima visokoškolske ustanove iz jedne programske zemlje mogu biti udružene u nacionalni konzorcijum za mobilnost.

U okviru programa Erazmus+ postoji razlika između projekata mobilnosti između dve programske zemlje (npr. Francuske i Nemačke), koji su rezervisani za visokoškolske ustanove (VŠU) iz programskih zemalja, i projekata mobilnosti između jedne programske i jedne partnerske zemlje.

Projekti mobilnosti između jedne programske i jedne partnerske zemlje podrazumevaju mobilnost studenata i zaposlenih na visokoškolskim ustanovama, kao i zaposlenih u preduzećima, javnim ili privatnim organizacijama aktivnim na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, treninga i mladih između programskih zemalja (među kojima je i Republika Srbija od konkursnog roka 2018/19) i partnerskih zemalja, i to:

  1. mobilnost studenata u svrhu studiranja;
  2. mobilnost studenata u svrhu obavljanja radne prakse;
  3. mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem izvođenja nastave;
  4. mobilnost nastavnog osoblja i zaposlenih sa ciljem usavršavanja.

Prijave za projekte podnose visokoškolske ustanove iz programskih zemalja svojim nacionalnim agencijama. One su ujedno i koordinatori projekata, dok su visokoškolske ustanove i organizacije iz partnerskih zemalja u ulozi partnera na projektu. Visokoškolske ustanove iz Srbije podnose projektne prijave Fondaciji Tempus.

Erazmus poveljza visoko obrazovanje i Inter-institucionalni ugovor

Visokoškolske ustanove iz programskih zemalja su dužne da poseduju Erazmus povelju za visoko obrazovanje (Erasmus Charter for Higher Education) kako bi mogle da učestvuju u projektima mobilosti, dok visokoškolske ustanove iz partnerskih zemalja nemaju Erazmus povelju, već se na njene principe obavezuju potpisivanjem inter-institucionalnog ugovora sa visokoškolskim ustanovama iz programske zemlje.

U slučaju projekata mobilnosti između programskih zemalja, VŠU iz Srbije su u obavezi da potpišu ”Inter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries” ugovor sa VŠU iz programskih zemalja. U slučaju projekata mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja, VŠU iz Srbije su u obavezi da potpišuInter-institutional agreement 2014-20 between Programme Countries and Partner Countries” ugovor sa VŠU iz partnerskih zemalja.

U ovim ugovorima se definiše u kojoj će akademskoj oblasti biti sprovođene mobilnosti, uslovi saradnje, pravila u vezi sa priznavanjem studijskih perioda, kao i principi, zahtevii praktični detalji slanja i prijema učesnika mobilnosti na visokoškolskim ustanovama. Ugovor mora biti potpisan najkasnije pre početka prve mobilnosti, a nakon što je projekat odabran za finansiranje.

VŠU iz Srbije treba da imaju u vidu da se formulari ugovora koje je potrebno potpisati sa VŠU iz programske zemlje i sa VŠU iz partnerske zemlje, razlikuju, kao i da se u praksi dešava da se potpišu neodgovarajuće verzije ugovora.

Takođe, treba imati u vidu da se ugovor uvek potpisuje na nivou univerziteta i da on podrazumeva mogućnost učešća studenata i zaposlenih sa svih fakulteta tog univerziteta, koji su u okviru ugovorenih akademskih oblasti.

Više informacija o inter-institucionalnim ugovorima kao i primerima ugovora možete pronaći na stranicama Evropske komisije.

 

Onlajn jezička podrška – Online Linguistic Support (OLS) za KA103 projekte

Platforma za onlajn jezičku podršku (OLS) pruža mogućnost učesnicima Erasmus+ programa da poboljšaju svoje znanje stranih jezika tokom studiranja.

OLS se sastoji od obavezne procene znanja jezika koja se obavlja na početku i kraju mobilnosti i jezičkog kursa u kom učesnik treba da učestvuje tokom boravka na mobilnosti. Svaki učesnik kursa može prilagoditi sebi korišćenje sadržaja sa portala, brzinu učenja, odabrati materijale i način rada koji mu najviše odgovara.

OLS jezička procena je besplatna i obavezna za sve učesnike dugoročnih mobilnosti, a više informacija možete pogledati OVDE.

 

Trajanje projekata i rokovi za konkurisanje

Trajanje projekata mobilnosti između programskih zemalja može biti 16 ili 24 meseca, a između Srbije i partnerskih zemalja 24 ili 36 meseci. Isto partnerstvo se može koristiti u prijavi projekata naredne godine, bez obzira da li je prethodne godine projekat odobren ili nije odobren.

Svaka programska zemlja u programu Erazmus+ ima određeni budžet za projekte mobilnosti, na godišnjem nivou.

Rok za prijavu je obično u februaru svake godine. Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaće na našoj stranici Kalendar poziva.

Više informacija o projektima kreditne mobilnosti možete pronaći u Programskom vodiču, na sajtu Izvršne agencije u Briselu.

Finansiranje projekata međunarodne kreditne mobilnosti (ICM – KA107) i budžet

Namenska bespovratna sredstva namenjena za projekte međunarodne kreditne mobilnosti (mobilnosti između programskih i partnerskih zemalja) podeljena su po instrumentima i kovertama (envelopes) u okviru njih. Takođe, na raspolaganju se mogu naći i dodatna sredstva za neke zemlje/regione koje su na nivou Erazmus+ programa prepoznate kao ciljne grupe za dodatnu podršku u saradnji kroz ove projekte sa kroz projekte. Ova budžetska sredstva se alociraju kroz takozvane dodatne prozore (windows).

Raspodela sredstava u konkursnom roku 2020 po kovertama i dodatnim prozorima nalazi se na ovoj stranici.

Raspodelu sredstava u konkursnom roku 2019 po kovertama i dodatnim prozorima, uključujući i zemlje koje ih sačinjavaju, možete naći ovde.

Poslednje modifikovano: December 27, 2019Publikacije: