КА1 Пројекти мобилности у области образовања одраслих

Шта је пројекат мобилности

КА1 пројекти мобилности у области образовања одраслих се односе на мобилност едукатора у области образовања одраслих, као и на особље задужено за стратешки развој институције, а у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

 • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
 • подршка професионалном развоју запослених у образовању одраслих;
 • побољшање знања страних језика учесника;
 • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
 • повећање капацитета, атрактивност и међународна димензија институција активних у области образовања одраслих;
 • јачање везе између формалног, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
 • боље признавање компетенција стечених кроз периоде учења у иностранству.

Трајање

Пројекти мобилности трају од 12 месеци до 24 месецa. Институција која подноси пријаву мора да прецизира трајање пројекта у фази пријаве пројекта, а у складу са циљевима пројекта и врсти планираних активности. Једна активност у оквиру пројекта може да траје од 2 дана до 2 месеца, изузимајући време потребно за путовање.

Подносилац пројектне пријаве и партнер – разлике, ко може за шта да се пријави

У овим пројектима мобилности могу да учествују установе или организације активне у области образовања одраслих које не спадају у стручно образовање – основне и средње школе за образовање одраслих у државном или у приватном власништву уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друге установе активне на тржишту рада или у области образовања, обука и младих. То могу бити: државно или приватно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, служба за запошљавање, привредна комора, носиоци послова професионалне рехабилитације, синдикална организација, удружење, стручно друштво, организације за образовање одраслих (народни, раднички, отворени универзитет, универзитет за треће доба и др.), невладине и непрофитне организације, центри и организације за стручно усавршавање, за учење страних језика, за обуку и развој људских ресурса, установа за пружање услуга каријерног вођења и саветовања, удружење послодаваца, културно-образовни центар, дом културе, као и други субјекти регистровани за образовну делатност. Појединци не могу да се пријаве за пројекат мобилности, већ само наведене институције. Наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници, директори установа и друго особље укључено у стратешки развој установе или организације у области образовања одраслих моћи ће да учествују у пројектима мобилности преко установе у којој су запослени, а којој је одобрен пројекат мобилности.

Институције активне у образовању одраслих из Србије могу да учествују у пројектима мобилности (KA1 Mobility projects for adult education staff) у својству подносиоца пројекта и у својству партнера. Подносилац пројекта пише и подноси пројектну пријаву и, уколико она буде одобрена, добија сва средства потребна за реализацију пројекта која по потреби пребацује својим партнерима. Партнер на пројекту учествује у планирању и спровођењу пројектних активности и по потреби од подносиоца пројекта добија новчана средства намењена реализацији одређених активности.

Током конкурсног рока за 2020. годину, из Србије:

 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности у статусу подносиоца пројектне пријаве;
 • могу да учествују у КА1 пројектима мобилности као партнери установама из других земаља;
 • могу да укључе полазнике као учеснике мобилности;
 • могу да шаљу учеснике да проведу период мобилности у партнерској установи у другој земљи (одлазна мобилност);
 • могу да примају учеснике из других земаља на период мобилности (долазна мобилност);
 • могу да поднесу пројекте који трају од 12 месеци до 24 месеца.

Које активности пројекти мобилности обухватају

Пројекат мобилности може да обухвата једну или више следећих активности:

 • држање наставе: овом активношћу се омогућава наставницима, едукаторима или другом особљу у институцијама које се баве образовањем одраслих да држе наставу у партнерској институцији у иностранству.
 • обуке: овом активношћу се подржава стручно усавршавање наставника, едукатора или другог особља у области образовања одраслих у облику:
  • учествовања у курсевима или догађајима који спадају у стручно усавршавање у иностранству;
  • „посматрања на радном месту“ (job shadowing) – период у коме особа прати и посматра све активности које одређена позиција подразумева у партнерској институцији у иностранству.

Коју улогу могу имати организације које учествују у пројекту мобилности

Организације које учествују у пројектима мобилности имају следеће улоге:

 • организација подносилац пријаве (applicant organisation) – установа из Србије или друге програмске земље одговорна за пријаву пројекта мобилности, потписивање и управљање уговором о додели бесповратних средстава и за извештавање. Ако је организација подносилац пријаве школа, она је такође и организација пошиљалац;
 • организација пошиљалац (sending organisation) – школа или организација активна у области образовања одраслих из Србије или друге програмске земље одговорна за одабир учесника мобилности и њихово слање у иностранство
 • организација прималац (receiving organisation) – школа или организација из Србије или друге програмске земље одговорна за примање учесника мобилности и за понуду и организацију програма активности. Организација пошиљалац заједно с учесницима мобилности и организација прималац требало би да унапред утврде циљеве и активности током периода мобилности и дефинишу права и обавезе сваке стране пре почетка активности. Посебна улога организације примаоца зависи од врсте активности и односа са организацијом пошиљаоцем. Организација прималац може бити:
 • за активности држања наставе – партнерска школа или друга установа у којој ће се одвијати активност;
 • o за активности обука – партнерска школа или друга релевантна организација (државна или приватна организација активна на тржишту рада или у области образовања, обука и младих).

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+ она мора да има EU login налог и PIC/OID број, који представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, као и кроз неке друге програме ЕУ. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у Еразмус+ програму и да преузме е-формулар за неки од Еразмус+ пројектних пријава. За више информација можете погледати водич за отварање EU login налога. Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ на порталу за учеснике (Participant portal) треба пре свега да додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 Мб. Препоручује се да се сви документи подносе у пдф формату (скенирани оригинали).

У пројектној пријави потребно је, између осталог, навести контакт информације партнера, Европски развојни план школе или организације, пројектне активности и буџет потребан за њихово спровођење.

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат мобилности треба да идентификује најадекватније могућности за мобилност које најбоље одговарају потребама организације и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за мобилност су EPALE и School Education Gateway.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката мобилности, подршку може да пружи EPALE портал, намењен наставницима, тренерима, истраживачима, доносиоцима одлука и свакоме ко је професионално укључен у образовање одраслих.

School Education Gateway је портал који омогућава школама активним у области образовања одраслих да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, базу могућности за мобилност и део везан за стратешка партнерства.

Европски развојни план

Сврха Европског развојног плана је да осигура да планиране активности у оквиру предложеног Еразмус+ пројекта буду релевантне како за особу која учествује у мобилности тако и за институцију у целини, с обзиром да ће активности имати већи утицај на процес наставе и учења уколико су добро интегрисане у стратешки развој школе. Неопходно је да пројекат мобилности подржи развој институције у целини и да се искуства искористе за унапређење процеса наставе и учења, а не да само појединци остваре користи од мобилности.

Европски развојни план би требало да садржи преглед тренутног стања и визије за будућност институције, идентификоване потребе и како планиране Еразмус+ активности доводе до испуњења тих потреба. Стога би он требало да се развије као резултат усклађивања циљева институције која аплицира, националних приоритета у оквиру Стратегије образовања и приоритета програма Еразмус+.

Правила финансирања

У оквиру Еразмус+ пројеката мобилности финансирају се следеће категорије трошкова:

 • путовање  обухвата трошкове повратног путовања од местаод места у коме се налази институција која шаље учеснике до места одржавања активности. Износ се рачуна по јединици трошка у зависности од удаљености коришћењем калкулатора за рачунање удаљености;
 • организациона подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са имплементацијом мобилности. Ово укључује припрему (педагошку, језичку, интеркултуралну), мониторинг и подршку учесницима током мобилности, активности дисеминације и признавање/валидацију исхода учења, али не укључује издржавање учесника током мобилности;
 • Индивидуална подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са издржавањем учесника током мобилности. (трошкови смештаја, исхране и локалног превоза за учесника и особу пратиоца);
 • цена курса -обухвата трошкове директно повезане са плаћањем надокнаде за похађање курсева;
 • подршка за особе са хендикепом – обухвата  додатне трошкове који се односе на учеснике са хендикепом и особе пратиоце. Ово може да укључује трошкове путовања и издржавања уколико те ставке нису потраживане кроз буџетске категорије „путовање“ и „издржавање“. Захтев за финансијском подршком која би покрила цену курса и подршком за особе са хендикепом је услован и мора бити образложен у пријавном формулару.

Више информација о Европском развојном плану можете погледати овде.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности

Критеријуми за одобравање пројеката мобилности спадају у три категорије: релевантност пројекта, квалитет пројекта и имплементација као и утицај пројекта и дисеминација.

У оквиру категорије релевантност пројекта посматра се:

 • релевантност пројекта према циљевима Акције и према потребама и циљевима институција и особа које учествују како је наведено у Европском развојном плану;
 • у којој мери је предлог погодан за добијање квалитетних исхода учења учесника и јачање капацитета и међународног делокруга организација које учествују.

У оквиру категорије квалитет пројекта и имплементација посматра се:

 • јасноћа, комплетност и квалитет свих фаза предлога пројекта (припрема, спровођење активности и праћење);
 • склад између циљева пројекта и предложених активности;
 • квалитет Европског развојног плана институције;
 • адекватност мера за избор и укључивање учесника пројектних активности;
 • квалитет практичних аранжмана, управљања и модалитета подршке;
 • квалитет припреме која је пружена учесницима;
 • квалитет поступака за признавање и вредновање исхода учења учесника.

У оквиру категорије утицај и дисеминација посматра се:

 • квалитет мера за вредновање резултата пројекта;
 • потенцијални утицај пројекта на појединачне учеснике и на институције које учествују током и након трајања пројекта, као и утицај изван институција и појединаца који директно учествују у пројекту (на локалном, регионалном, националном и / или европском нивоу).
 • адекватност и квалитет мера усмерених на ширење резултата пројекта унутар и изван институција које учествују.

Организације активне у образовању одраслих из Србије КА1 пројекте мобилности пријављују Фондацији Темпус.

Организације активне у области стручног образовања и обука из Србије КА1 пројекте мобилности пријављују Фондацији Темпус. Општи позив за 2020. годину је објављен у новембру 2019. године.

Информације о формуларима за пријаву пројеката биће доступни на сајту Фондације Темпус.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима мобилности у области образовања одраслих можете пронаћи у Програмском водичу

За све додатне информације можете се путем мејла или телефона обратити Групи за школе, предшколске установе и образовање одраслих Фондације Темпус.

Контакт
Фондација Темпус
Група за школе, предшколске установе и образовање одраслих
Руже Јовановић 27а (улаз из Жабљачке улице), 11000 Београд, Србија
Tel./faks: 011/3342-430, опција 3
adult-education@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Линкови ка релевантним сајтовима

EPALE

School Education Gateway

eTwinning

Линк за ЕU налог

Водич за креирање EU налога

Образац за идентификацију правног лица

Образац за финансијску идентификацију правног лица

Еразмус+ програмски водич за 2020. годину

Практичан водич за лидере у школама

Европска комисија

Последње модификовано: September 30, 2020Публикације: