КА1 Пројекти мобилности у области образовања одраслих

Шта је пројекат мобилности

КА1 пројекти мобилности у области образовања одраслих се односе на мобилност едукатора у области образовања одраслих, као и на особље задужено за стратешки развој институције, а у циљу стицања искуства учења и/или држања наставе у другој држави.

Пројекат мобилности подразумева фазу припреме која укључује практичне аранжмане у складу са потребама и циљевима пројекта, избор учесника, прецизирање уговора са партнерима и учесницима, језичку и интеркултуралну припрему учесника пре одласка. Следи фаза спровођења активности и фаза праћења која укључује евалуацију активности, формално признавање резултата учења где је то могуће, дисеминацију и коришћење резултата пројекта.

Циљеви пројеката мобилности су:

 • подршка учесницима у стицању знања, вештина и компетенција;
 • подршка професионалном развоју запослених у образовању одраслих;
 • побољшање знања страних језика учесника;
 • подизање свести и разумевање других култура и земаља учесника;
 • повећање капацитета, атрактивност и међународна димензија институција активних у области образовања одраслих;
 • јачање везе између формалног, неформалног образовања, стручног оспособљавања, запошљавања и предузетништва;
 • боље признавање компетенција стечених кроз периоде учења у иностранству.

Које активности пројекти мобилности обухватају

Пројекат мобилности може да обухвата једну или више следећих активности:

 • држање наставе: овом активношћу се омогућава наставницима, едукаторима или другом особљу у институцијама које се баве образовањем одраслих да држе наставу у партнерској институцији у иностранству.
 • обуке: овом активношћу се подржава стручно усавршавање наставника, едукатора или другог особља у области образовања одраслих у облику:
  • учествовања у курсевима или догађајима који спадају у стручно усавршавање у иностранству;
  • „посматрања на радном месту“ (job shadowing) – период у коме особа прати и посматра све активности које одређена позиција подразумева у партнерској институцији у иностранству.

Ко може да учествује

У овим пројектима мобилности могу да учествују установе или организације активне у области образовања одраслих које не спадају у стручно образовање – основне и средње школе за образовање одраслих у државном или у приватном власништву уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друге установе активне на тржишту рада или у области образовања, обука и младих. То могу бити: државно или приватно предузеће, организација надлежна за послове запошљавања, служба за запошљавање, привредна комора, носиоци послова професионалне рехабилитације, синдикална организација, удружење, стручно друштво, организације за образовање одраслих (народни, раднички, отворени универзитет, универзитет за треће доба и др.), невладине и непрофитне организације, центри и организације за стручно усавршавање, за учење страних језика, за обуку и развој људских ресурса, установа за пружање услуга каријерног вођења и саветовања, удружење послодаваца, културно-образовни центар, дом културе, као и други субјекти регистровани за образовну делатност.

За детаље у погледу типова организација које могу да учествују у овој врсти пројеката потребно је погледати текст Националног позива.

Појединци не могу да се пријаве за пројекат мобилности, већ само наведене институције. Наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници, директори установа и друго особље укључено у стратешки развој установе или организације у области образовања одраслих моћи ће да учествују у пројектима мобилности преко установе у којој су запослени, а којој је одобрен пројекат мобилности.

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+ она мора да има EU login налог и PIC број. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање ПИЦ броја за учешће у Еразмус+ програму и да преузме е-формулар за неки од Еразмус+ пројектних пријава. За више информација можете погледати водич за отварање EU login налога. PIC број (Participant Identification Code) представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла да учествује у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и неким другим програмима ЕУ. Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ на порталу за учеснике (Participant portal) треба пре свега да додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 Мб. Препоручује се да се сви документи подносе у пдф формату (скенирани оригинали).

У пројектној пријави потребно је, између осталог, навести контакт информације партнера, Европски развојни план школе или организације, пројектне активности и буџет потребан за њихово спровођење.

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат мобилности треба да идентификује најадекватније могућности за мобилност које најбоље одговарају потребама организације и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за мобилност су EPALE и School Education Gateway.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката мобилности, подршку може да пружи EPALE портал, намењен наставницима, тренерима, истраживачима, доносиоцима одлука и свакоме ко је професионално укључен у образовање одраслих.

School Education Gateway је портал који омогућава школама активним у области образовања одраслих да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, базу могућности за мобилност и део везан за стратешка партнерства.

Европски развојни план

Сврха Европског развојног плана је да осигура да планиране активности у оквиру предложеног Еразмус+ пројекта буду релевантне како за особу која учествује у мобилности тако и за институцију у целини, с обзиром да ће активности имати већи утицај на процес наставе и учења уколико су добро интегрисане у стратешки развој школе. Неопходно је да пројекат мобилности подржи развој институције у целини и да се искуства искористе за унапређење процеса наставе и учења, а не да само појединци остваре користи од мобилности.

Европски развојни план би требало да садржи преглед тренутног стања и визије за будућност институције, идентификоване потребе и како планиране Еразмус+ активности доводе до испуњења тих потреба. Стога би он требало да се развије као резултат усклађивања циљева институције која аплицира, националних приоритета у оквиру Стратегије образовања и приоритета програма Еразмус+.

Правила финансирања

У оквиру Еразмус+ пројеката мобилности финансирају се следеће категорије трошкова:

 • путовање  обухвата трошкове повратног путовања од местаод места у коме се налази институција која шаље учеснике до места одржавања активности. Износ се рачуна по јединици трошка у зависности од удаљености коришћењем калкулатора за рачунање удаљености;
 • организациона подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са имплементацијом мобилности. Ово укључује припрему (педагошку, језичку, интеркултуралну), мониторинг и подршку учесницима током мобилности, активности дисеминације и признавање/валидацију исхода учења, али не укључује издржавање учесника током мобилности;
 • Индивидуална подршка – обухвата трошкове који су директно повезани са издржавањем учесника током мобилности. (трошкови смештаја, исхране и локалног превоза за учесника и особу пратиоца);
 • цена курса -обухвата трошкове директно повезане са плаћањем надокнаде за похађање курсева;
 • подршка за особе са хендикепом – обухвата  додатне трошкове који се односе на учеснике са хендикепом и особе пратиоце. Ово може да укључује трошкове путовања и издржавања уколико те ставке нису потраживане кроз буџетске категорије „путовање“ и „издржавање“. Захтев за финансијском подршком која би покрила цену курса и подршком за особе са хендикепом је услован и мора бити образложен у пријавном формулару.

Више информација о Европском развојном плану можете погледати овде.

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима мобилности у области образовања одраслих можете пронаћи на нашој страници као и у Програмском водичу

Последње модификовано: март 12, 2019Публикације: