KA1 Projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih

Šta je projekat mobilnosti

KA1 projekti mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih se odnose na mobilnost edukatora u oblasti obrazovanja odraslih, kao i na osoblje zaduženo za strateški razvoj institucije, a u cilju sticanja iskustva učenja i/ili držanja nastave u drugoj državi.

Projekat mobilnosti podrazumeva fazu pripreme koja uključuje praktične aranžmane u skladu sa potrebama i ciljevima projekta, izbor učesnika, preciziranje ugovora sa partnerima i učesnicima, jezičku i interkulturalnu pripremu učesnika pre odlaska. Sledi faza sprovođenja aktivnosti i faza praćenja koja uključuje evaluaciju aktivnosti, formalno priznavanje rezultata učenja gde je to moguće, diseminaciju i korišćenje rezultata projekta.

Ciljevi projekata mobilnosti su:

 • podrška učesnicima u sticanju znanja, veština i kompetencija;
 • podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u obrazovanju odraslih;
 • poboljšanje znanja stranih jezika učesnika;
 • podizanje svesti i razumevanje drugih kultura i zemalja učesnika;
 • povećanje kapaciteta, atraktivnost i međunarodna dimenzija institucija aktivnih u oblasti obrazovanja odraslih;
 • jačanje veze između formalnog, neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva;
 • bolje priznavanje kompetencija stečenih kroz periode učenja u inostranstvu.

Trajanje

Projekti mobilnosti traju od 12 meseci do 24 meseca. Institucija koja podnosi prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrsti planiranih aktivnosti. Jedna aktivnost u okviru projekta može da traje od 2 dana do 2 meseca, izuzimajući vreme potrebno za putovanje.

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

U ovim projektima mobilnosti mogu da učestvuju ustanove ili organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih koje ne spadaju u stručno obrazovanje – osnovne i srednje škole za obrazovanje odraslih u državnom ili u privatnom vlasništvu ukoliko ih je verifikovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i druge ustanove aktivne na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuka i mladih. To mogu biti: državno ili privatno preduzeće, organizacija nadležna za poslove zapošljavanja, služba za zapošljavanje, privredna komora, nosioci poslova profesionalne rehabilitacije, sindikalna organizacija, udruženje, stručno društvo, organizacije za obrazovanje odraslih (narodni, radnički, otvoreni univerzitet, univerzitet za treće doba i dr.), nevladine i neprofitne organizacije, centri i organizacije za stručno usavršavanje, za učenje stranih jezika, za obuku i razvoj ljudskih resursa, ustanova za pružanje usluga karijernog vođenja i savetovanja, udruženje poslodavaca, kulturno-obrazovni centar, dom kulture, kao i drugi subjekti registrovani za obrazovnu delatnost. Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat mobilnosti, već samo navedene institucije. Nastavnici, predavači, edukatori, stručni saradnici, direktori ustanova i drugo osoblje uključeno u strateški razvoj ustanove ili organizacije u oblasti obrazovanja odraslih moći će da učestvuju u projektima mobilnosti preko ustanove u kojoj su zaposleni, a kojoj je odobren projekat mobilnosti.

Institucije aktivne u obrazovanju odraslih iz Srbije mogu da učestvuju u projektima mobilnosti (KA1 Mobility projects for adult education staff) u svojstvu podnosioca projekta i u svojstvu partnera. Podnosilac projekta piše i podnosi projektnu prijavu i, ukoliko ona bude odobrena, dobija sva sredstva potrebna za realizaciju projekta koja po potrebi prebacuje svojim partnerima. Partner na projektu učestvuje u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti i po potrebi od podnosioca projekta dobija novčana sredstva namenjena realizaciji određenih aktivnosti.

Tokom konkursnog roka za 2020. godinu, iz Srbije:

 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti u statusu podnosioca projektne prijave;
 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti kao partneri ustanovama iz drugih zemalja;
 • mogu da uključe polaznike kao učesnike mobilnosti;
 • mogu da šalju učesnike da provedu period mobilnosti u partnerskoj ustanovi u drugoj zemlji (odlazna mobilnost);
 • mogu da primaju učesnike iz drugih zemalja na period mobilnosti (dolazna mobilnost);
 • mogu da podnesu projekte koji traju od 12 meseci do 24 meseca.

Koje aktivnosti projekti mobilnosti obuhvataju

Projekat mobilnosti može da obuhvata jednu ili više sledećih aktivnosti:

 • držanje nastave: ovom aktivnošću se omogućava nastavnicima, edukatorima ili drugom osoblju u institucijama koje se bave obrazovanjem odraslih da drže nastavu u partnerskoj instituciji u inostranstvu.
 • obuke: ovom aktivnošću se podržava stručno usavršavanje nastavnika, edukatora ili drugog osoblja u oblasti obrazovanja odraslih u obliku:
  • učestvovanja u kursevima ili događajima koji spadaju u stručno usavršavanje u inostranstvu;
  • „posmatranja na radnom mestu“ (job shadowing) – period u kome osoba prati i posmatra sve aktivnosti koje određena pozicija podrazumeva u partnerskoj instituciji u inostranstvu.

Koju ulogu mogu imati organizacije koje učestvuju u projektu mobilnosti

Organizacije koje učestvuju u projektima mobilnosti imaju sledeće uloge:

 • organizacija podnosilac prijave (applicant organisation) – ustanova iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje i upravljanje ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i za izveštavanje. Ako je organizacija podnosilac prijave škola, ona je takođe i organizacija pošiljalac;
 • organizacija pošiljalac (sending organisation) – škola ili organizacija aktivna u oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za odabir učesnika mobilnosti i njihovo slanje u inostranstvo
 • organizacija primalac (receiving organisation) – škola ili organizacija iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti. Organizacija pošiljalac zajedno s učesnicima mobilnosti i organizacija primalac trebalo bi da unapred utvrde ciljeve i aktivnosti tokom perioda mobilnosti i definišu prava i obaveze svake strane pre početka aktivnosti. Posebna uloga organizacije primaoca zavisi od vrste aktivnosti i odnosa sa organizacijom pošiljaocem. Organizacija primalac može biti:
 • za aktivnosti držanja nastave – partnerska škola ili druga ustanova u kojoj će se odvijati aktivnost;
 • o za aktivnosti obuka – partnerska škola ili druga relevantna organizacija (državna ili privatna organizacija aktivna na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuka i mladih).

Podnošenje prijave – koraci

Da bi neka institucija mogla da prijavi projekt za Erazmus+ ona mora da ima EU login nalog i PIC/OID broj, koji predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla učestvovati u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+, kao i kroz neke druge programe EU. EU login (the European Commission Authentication Service) nalog pojedincu omogućava da otpočne proces registracije institucije za dobijanje PIC broja za učešće u Erazmus+ programu i da preuzme e-formular za neki od Erazmus+ projektnih prijava. Za više informacija možete pogledati vodič za otvaranje EU login naloga. Prilikom registrovanja institucije za učešće u programu Erazmus+ neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, matični broj, adresa, kontakt podaci i dr. Institucije koje žele da prijave projekat za Erazmus+ na portalu za učesnike (Participant portal) treba pre svega da dodaju sledeće skenirane dokumente: obrazac za identifikaciju pravnog licaobrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica, dokumente iz kojih se vidi kada je organizacija osnovana i sa kakvim statusom tj. ko je njen osnivač, rešenje o PDV-u ili eventualno o izuzeću od PDV-a. Svaki pojedinačni dokument koji se kači ne sme da bude veći od 6 Mb. Preporučuje se da se svi dokumenti podnose u pdf formatu (skenirani originali).

U projektnoj prijavi potrebno je, između ostalog, navesti kontakt informacije partnera, Evropski razvojni plan škole ili organizacije, projektne aktivnosti i budžet potreban za njihovo sprovođenje.

Kratak pregled koraka za podnošenje prijave možete pogledati ovde.

Kako se traže partneri

Organizacija koja želi da sprovede Erazmus+ projekat mobilnosti treba da identifikuje najadekvatnije mogućnosti za mobilnost koje najbolje odgovaraju potrebama organizacije i ciljevima projekta. Resursi koji mogu da pomognu pri identifikaciji odgovarajućih mogućnosti za mobilnost su EPALE School Education Gateway.

U pravljenju liste kontakata potencijalnih partnera i ostvarivanja aktivnosti projekata mobilnosti, podršku može da pruži EPALE portal, namenjen nastavnicima, trenerima, istraživačima, donosiocima odluka i svakome ko je profesionalno uključen u obrazovanje odraslih.

School Education Gateway je portal koji omogućava školama aktivnim u oblasti obrazovanja odraslih da pronađu mogućnosti za profesionalno usavršavanje i strateška partnerstva. Na portalu postoje tri ključna dela: katalog kurseva, bazu mogućnosti za mobilnost i deo vezan za strateška partnerstva.

Evropski razvojni plan

Svrha Evropskog razvojnog plana je da osigura da planirane aktivnosti u okviru predloženog Erazmus+ projekta budu relevantne kako za osobu koja učestvuje u mobilnosti tako i za instituciju u celini, s obzirom da će aktivnosti imati veći uticaj na proces nastave i učenja ukoliko su dobro integrisane u strateški razvoj škole. Neophodno je da projekat mobilnosti podrži razvoj institucije u celini i da se iskustva iskoriste za unapređenje procesa nastave i učenja, a ne da samo pojedinci ostvare koristi od mobilnosti.

Evropski razvojni plan bi trebalo da sadrži pregled trenutnog stanja i vizije za budućnost institucije, identifikovane potrebe i kako planirane Erazmus+ aktivnosti dovode do ispunjenja tih potreba. Stoga bi on trebalo da se razvije kao rezultat usklađivanja ciljeva institucije koja aplicira, nacionalnih prioriteta u okviru Strategije obrazovanja i prioriteta programa Erazmus+.

Pravila finansiranja

U okviru Erazmus+ projekata mobilnosti finansiraju se sledeće kategorije troškova:

 • putovanje  obuhvata troškove povratnog putovanja od mestaod mesta u kome se nalazi institucija koja šalje učesnike do mesta održavanja aktivnosti. Iznos se računa po jedinici troška u zavisnosti od udaljenosti korišćenjem kalkulatora za računanje udaljenosti;
 • organizaciona podrška – obuhvata troškove koji su direktno povezani sa implementacijom mobilnosti. Ovo uključuje pripremu (pedagošku, jezičku, interkulturalnu), monitoring i podršku učesnicima tokom mobilnosti, aktivnosti diseminacije i priznavanje/validaciju ishoda učenja, ali ne uključuje izdržavanje učesnika tokom mobilnosti;
 • Individualna podrška – obuhvata troškove koji su direktno povezani sa izdržavanjem učesnika tokom mobilnosti. (troškovi smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnika i osobu pratioca);
 • cena kursa -obuhvata troškove direktno povezane sa plaćanjem nadoknade za pohađanje kurseva;
 • podrška za osobe sa hendikepom – obuhvata  dodatne troškove koji se odnose na učesnike sa hendikepom i osobe pratioce. Ovo može da uključuje troškove putovanja i izdržavanja ukoliko te stavke nisu potraživane kroz budžetske kategorije „putovanje“ i „izdržavanje“. Zahtev za finansijskom podrškom koja bi pokrila cenu kursa i podrškom za osobe sa hendikepom je uslovan i mora biti obrazložen u prijavnom formularu.

Više informacija o Evropskom razvojnom planu možete pogledati ovde.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti spadaju u tri kategorije: relevantnost projekta, kvalitet projekta i implementacija kao i uticaj projekta i diseminacija.

U okviru kategorije relevantnost projekta posmatra se:

 • relevantnost projekta prema ciljevima Akcije i prema potrebama i ciljevima institucija i osoba koje učestvuju kako je navedeno u Evropskom razvojnom planu;
 • u kojoj meri je predlog pogodan za dobijanje kvalitetnih ishoda učenja učesnika i jačanje kapaciteta i međunarodnog delokruga organizacija koje učestvuju.

U okviru kategorije kvalitet projekta i implementacija posmatra se:

 • jasnoća, kompletnost i kvalitet svih faza predloga projekta (priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje);
 • sklad između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti;
 • kvalitet Evropskog razvojnog plana institucije;
 • adekvatnost mera za izbor i uključivanje učesnika projektnih aktivnosti;
 • kvalitet praktičnih aranžmana, upravljanja i modaliteta podrške;
 • kvalitet pripreme koja je pružena učesnicima;
 • kvalitet postupaka za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja učesnika.

U okviru kategorije uticaj i diseminacija posmatra se:

 • kvalitet mera za vrednovanje rezultata projekta;
 • potencijalni uticaj projekta na pojedinačne učesnike i na institucije koje učestvuju tokom i nakon trajanja projekta, kao i uticaj izvan institucija i pojedinaca koji direktno učestvuju u projektu (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i / ili evropskom nivou).
 • adekvatnost i kvalitet mera usmerenih na širenje rezultata projekta unutar i izvan institucija koje učestvuju.

Organizacije aktivne u obrazovanju odraslih iz Srbije KA1 projekte mobilnosti prijavljuju Fondaciji Tempus.

Organizacije aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz Srbije KA1 projekte mobilnosti prijavljuju Fondaciji Tempus. Opšti poziv za 2020. godinu je objavljen u novembru 2019. godine.

Informacije o formularima za prijavu projekata biće dostupni na sajtu Fondacije Tempus.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Više informacija o projektima mobilnosti u oblasti obrazovanja odraslih možete pronaći u Programskom vodiču

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt
Fondacija Tempus
Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih
Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija
Tel./faks: 011/3342-430, opcija 3
adult-education@tempus.ac.rs
www.erasmusplus.rs

Linkovi ka relevantnim sajtovima

EPALE

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Erazmus+ programski vodič za 2019. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija

Poslednje modifikovano: May 11, 2020Publikacije: