KA1 Projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Šta je projekat mobilnosti

 

KA1 projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka su, u cilju sticanja iskustva učenja i/ili držanja nastave u drugoj državi, usmereni na dve ciljne grupe:

1. nastavnike, predavače, edukatore, stručne saradnike, direktore ustanova i drugo osoblje uključeno u strateški razvoj ustanove ili organizacije u oblasti stručnog obrazovanja i obuka;

2. učenike i polaznike stručnog obrazovanja i obuka.

 

Projekat mobilnosti podrazumeva fazu pripreme koja uključuje praktične aranžmane u skladu sa potrebama i ciljevima projekta, izbor učesnika, preciziranje ugovora sa partnerima i učesnicima, jezičku i interkulturalnu pripremu učesnika pre odlaska. Sledi faza sprovođenja aktivnosti i faza praćenja, koja uključuje evaluaciju aktivnosti, formalno priznavanje rezultata učenja gde je to moguće, diseminaciju i korišćenje rezultata projekta.

 

Ciljevi projekata mobilnosti su:

 • podrška učesnicima u sticanju znanja, veština i kompetencija;
 • podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u oblasti stručnog obrazovanja i obuka;
 • poboljšanje znanja stranih jezika učesnika;
 • podizanje svesti i razumevanje drugih kultura i zemalja učesnika;
 • povećanje kapaciteta, atraktivnost i međunarodnu dimenziju organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja;
 • jačanje veze između formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva;
 • bolje priznavanje kompetencija stečenih kroz učenje u inostranstvu.

 

Koje aktivnosti projekti mobilnosti obuhvataju

Projekat mobilnosti može da obuhvata jednu ili više sledećih aktivnosti

 • pripravnički staž: učenici i polaznici programa stručnog usavršavanja i obuka mogu stažirati ili imati stručnu praksu u partnerskim stručnim školama, institutima za stručno obrazovanje i obuke ili kompanijama koje organizuju;
 • držanje nastave i/ili obuka: nastavnici ili edukatori u oblasti stručnog obrazovanja i obuka mogu predavati u partnerskoj stručnoj školi ili sprovoditi obuku u partnerskoj organizaciji;
 • obuke: profesionalno usavršavanje učesnika koji obavljaju delatnost stručnog obrazovanja i obuka se može sprovoditi kroz rad učesnika ili „posmatranje na radnom mestu“ (job shadowing) u partnerskoj školi, preduzeću ili drugoj organizaciji koja sprovodi stručno obrazovanje i obuke.

 

Ko može da učestvuje?

U ovim projektima mobilnosti mogu da učestvuju srednje stručne škole u državnom ili u privatnom vlasništvu koje poseduju adekvatnu verifikaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i druge ustanove aktivne na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuka i mladih. Za detalje u pogledu tipova organizacija koje mogu da učestvuju u ovoj vrsti projekata potrebno je pogledati tekst Nacionalnog poziva.

Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat mobilnosti, već samo navedene institucije. Učenici, polaznici obuka, nastavnici, predavači, edukatori, stručni saradnici i direktori ustanova u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja moći će da učestvuju u projektima mobilnosti preko ustanove u kojoj su zaposleni ili čiji program pohađaju, a kojoj je odobren projekat mobilnosti.

 

Podnošenje prijave – koraci

Da bi neka institucija mogla da prijavi projekt za Erazmus+, ona mora da ima EU login nalog i PIC broj. EU login (the European Commission Authentication Service) nalog pojedincu omogućava da otpočne proces registracije institucije za dobijanje PIC broja za učešće u  programu Erazmus+ i da preuzme e-formular za neki od Erazmus+ projektnih prijava. Za više informacija možete pogledati vodič za otvaranje EU login naloga. PIC broj (Participant Identification Code) predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla učestvovati u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+, kao i kroz neke druge programe EU.

Prilikom registrovanja institucije za učešće u programu Erazmus+ neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, matični broj, adresa, kontakt podaci i dr. Institucije koje žele da prijave projekat za Erazmus+ pre svega treba da na portalu za učesnike (Participant portal) dodaju sledeće skenirane dokumente: obrazac za identifikaciju pravnog licaobrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica, dokumente iz kojih se vidi kada je organizacija osnovana i sa kakvim statusom tj. ko je njen osnivač, rešenje o PDV-u ili eventualno o izuzeću od PDV-a. Svaki pojedinačni dokument koji se kači ne sme da bude veći od 6 mb. Preporučuje se da se svi dokumenti podnose u PDF formatu (skenirani originali).

U projektnoj prijavi potrebno je, između ostalog, navesti kontakt informacije partnera, Evropski razvojni plan, projektne aktivnosti i budžet potreban za njihovo sprovođenje.

Kratak pregled koraka za podnošenje prijave možete pogledati ovde.

 

Kako se traže partneri

Organizacija koja želi da sprovede Erazmus+ projekat mobilnosti treba da identifikuje najadekvatnije mogućnosti za mobilnost, koje najbolje odgovaraju potrebama institucije i ciljevima projekta. Resursi koji na nivou srednjih stručnih škola mogu da pomognu pri identifikaciji odgovarajućih mogućnosti za mobilnost jesu School Education Gateway i eTwinning.

School Education Gateway je portal koji omogućava školama da pronađu mogućnosti za profesionalno usavršavanje i strateška partnerstva. Na portalu postoje tri ključna dela: katalog kurseva, baza mogućnosti za mobilnost i deo vezan za strateška partnerstva.

U pravljenju liste kontakata potencijalnih partnera i ostvarivanja aktivnosti projekata mobilnosti, podršku može da pruži eTwinning portal, namenjen virtuelnoj saradnji škola i predškolskih ustanova u Evropi i šire.

 

Evropski razvojni plan

Svrha Evropskog razvojnog plana je osiguravanje da planirane aktivnosti u okviru predloženog Erazmus+ projekta budu relevantne kako za osobu koja učestvuje u mobilnosti tako i za instituciju u celini, s obzirom da će aktivnosti imati veći uticaj na proces nastave i/ili učenja ukoliko su dobro integrisane u strateški razvoj institucije. Neophodno je da projekat mobilnosti podrži razvoj organizacije u celini i da se iskustva iskoriste za unapređenje procesa nastave i/ili  učenja, a ne da samo pojedinci ostvare korist od mobilnosti.

Evropski razvojni plan bi trebalo da sadrži pregled trenutnog stanja i vizije za budućnost organizacije, identifikovane potrebe i planirane Erazmus+ aktivnosti koje će dovesti do ispunjenja tih potreba. Stoga bi on trebalo da se razvije kao rezultat usklađivanja ciljeva institucije koja se prijavljuje, nacionalnih prioriteta u okviru Strategije obrazovanja i prioriteta programa Erazmus+.

 

Pravila finansiranja

U okviru Erazmus+ projekata finansiraju se sledeće kategorije troškova:

 • putovanje – obuhvata troškove povratnog putovanja od mesta u kome se nalazi institucija koja šalje učesnike do mesta održavanja aktivnosti. Iznos se računa po jedinici troška u zavisnosti od udaljenosti korišćenjem kalkulatora za računanje udaljenosti;
 • organizaciona podrška – obuhvata troškove koji su direktno povezani sa sprovođenjem mobilnosti. Ovo uključuje pripremu (pedagošku, jezičku, interkulturalnu), monitoring i podršku učesnicima tokom mobilnosti, aktivnosti diseminacije i priznavanje/validaciju ishoda učenja, ali ne uključuje izdržavanje učesnika tokom mobilnosti;
 • individualna podrška – obuhvata troškove koji su  direktno povezani sa izdržavanjem učesnika tokom mobilnosti (troškovi smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnika i osobu pratioca);
 • podrška za učenje jezika – obuhvata mogućnost koja je dostupna učenicima i polaznicima programa stručnog usavršavanja i obuka (ne i zaposlenima) pre odlaska na period mobilnosti, a sa ciljem usavršavanja znanja jezika koji će koristiti tokom perioda mobilnosti;
 • podrška za osobe sa hendikepom – obuhvata  dodatne troškove koji se odnose na učesnike sa hendikepom i osobe pratioce. Ovo može da uključuje troškove putovanja i izdržavanja ukoliko te stavke nisu potraživane kroz budžetske kategorije „putovanje“ i „izdržavanje“. Zahtev za finansijskom podrškom koja bi pokrila cenu kursa i podrškom za osobe sa hendikepom je uslovan i mora biti obrazložen u prijavnom formularu;
 • posebni troškovi – dodatni troškovi koji služe za podršku učesnicima sa smanjenim mogućnostima (ne uključuju troškove putovanja i individualne podrške za učesnike i osobe pratioce).

 

Više informacija o Evropskom razvojnom planu možete pogledati ovde.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Više informacija o projektima mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka možete pronaći na našoj stranici kao i u Programskom vodiču.

 

Poslednje modifikovano: oktobar 29, 2018Publikacije: