KA1 Projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka

Šta je projekat mobilnosti

KA1 projekti mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka su, u cilju sticanja iskustva učenja i/ili držanja nastave u drugoj državi, usmereni na dve ciljne grupe:

 1. nastavnike, predavače, edukatore, stručne saradnike, direktore ustanova i drugo osoblje uključeno u strateški razvoj ustanove ili organizacije u oblasti stručnog obrazovanja i obuka;
 2. učenike i polaznike stručnog obrazovanja i obuka.

Projekat mobilnosti podrazumeva fazu pripreme koja uključuje praktične aranžmane u skladu sa potrebama i ciljevima projekta, izbor učesnika, preciziranje ugovora sa partnerima i učesnicima, jezičku i interkulturalnu pripremu učesnika pre odlaska. Sledi faza sprovođenja aktivnosti i faza praćenja, koja uključuje evaluaciju aktivnosti, formalno priznavanje rezultata učenja gde je to moguće, diseminaciju i korišćenje rezultata projekta.

Ciljevi projekata mobilnosti su:

 • podrška učesnicima u sticanju znanja, veština i kompetencija;
 • podrška profesionalnom razvoju zaposlenih u oblasti stručnog obrazovanja i obuka;
 • poboljšanje znanja stranih jezika učesnika;
 • podizanje svesti i razumevanje drugih kultura i zemalja učesnika;
 • povećanje kapaciteta, atraktivnost i međunarodnu dimenziju organizacija aktivnih u oblasti obrazovanja;
 • jačanje veze između formalnog obrazovanja, neformalnog obrazovanja, stručnog osposobljavanja, zapošljavanja i preduzetništva;
 • bolje priznavanje kompetencija stečenih kroz učenje u inostranstvu.

Trajanje

Projekti mobilnosti traju od 12 do 24 meseca. Institucija koja podnosi projektnu prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrstom planiranih aktivnosti. Jedna aktivnost nastavnog osoblja i edukatora u okviru projekta može da traje od 2 dana do 2 meseca, dok pripravnički staž za učenike i polaznike stručnog obrazovanja i obuka može trajati od 2 nedelje do 12 meseci.

 

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

U ovim projektima mobilnosti mogu da učestvuju srednje stručne škole u državnom ili u privatnom vlasništvu koje poseduju adekvatnu verifikaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kao i druge ustanove aktivne na tržištu rada ili u oblasti obrazovanja, obuka i mladih. Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat mobilnosti, već samo navedene institucije. Učenici, polaznici obuka, nastavnici, predavači, edukatori, stručni saradnici i direktori ustanova u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja moći će da učestvuju u projektima mobilnosti preko ustanove u kojoj su zaposleni ili čiji program pohađaju, a kojoj je odobren projekat mobilnosti.

Tokom konkursnog roka za 2020. godinu, institucije iz Srbije:

 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti u statusu podnosioca projektne prijave;
 • mogu da učestvuju u KA1 projektima mobilnosti kao partneri ustanovama iz drugih zemalja;
 • mogu da uključe učenike kao učesnike mobilnosti;
 • mogu da šalju učesnike da provedu period mobilnosti u partnerskoj ustanovi u drugoj zemlji (odlazna mobilnost);
 • mogu da primaju učesnike iz drugih zemalja na period mobilnosti (dolazna mobilnost);
 • mogu da podnesu projekte koji traju od 12 meseci do 24 meseca.

Koje aktivnosti projekti mobilnosti obuhvataju

Projekat mobilnosti može da obuhvata jednu ili više sledećih aktivnosti:

 • praksa za učenike: učenici i polaznici programa stručnog usavršavanja i obuka mogu stažirati ili imati stručnu praksu u preduzećima, partnerskim stručnim školama, institutima za stručno obrazovanje i obuke, itd;
 • držanje nastave i/ili obuka: nastavnici ili edukatori u oblasti stručnog obrazovanja i obuka mogu predavati u partnerskoj stručnoj školi ili sprovoditi obuku u partnerskoj organizaciji;
 • obuke: profesionalno usavršavanje učesnika koji obavljaju delatnost stručnog obrazovanja i obuka se može sprovoditi kroz rad učesnika ili „posmatranje na radnom mestu“ (job shadowing) u partnerskoj školi, preduzeću ili drugoj organizaciji koja sprovodi stručno obrazovanje i obuke.

Koju ulogu mogu imati organizacije koje učestvuju u projektu mobilnosti

Organizacije koje učestvuju u projektima mobilnosti imaju sledeće uloge:

 • organizacija podnosilac prijave (applicant organisation) –ustanova iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za prijavu projekta mobilnosti, potpisivanje i upravljanje ugovorom o dodeli bespovratnih sredstava i za izveštavanje. Organizacija podnosilac prijave može biti ujedno i organizacija pošiljalac i primalac. Podnosilac prijave može biti i koordinator konzorcijuma, odnosno vođa nacionalnog konzorcijuma partnerskih organizacija u istoj državi, čiji je cilj slanje nastavnog osoblja na aktivnosti u inostranstvo (organizacije iz Srbije koje su partneri u okviru nacionalnog konzorcijuma moći će da budu isključivo posredničke organizacije);
 • organizacija pošiljalac (sending organisation) – škola ili organizacija aktivna u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za odabir učesnika mobilnosti i njihovo slanje u inostranstvo;
 • organizacija primalac (receiving organisation) – škola ili organizacija iz Srbije ili druge programske zemlje odgovorna za primanje učesnika mobilnosti i za ponudu i organizaciju programa aktivnosti;
 • posrednička organizacija (intermediary organisation) – ovo je organizacija aktivna na tržištu rada ili u oblasti stručnog obrazovanja i obuka. Ona je partner u nacionalnom konzorcijumu za mobilnost, ali nije pošiljalac. Njena uloga može biti učešće i olakšavanje administrativne procedure za slanje učesnika na period mobilnosti i bolje usklađivanje profila učesnika sa potrebama preduzeća u slučaju prakse. Organizacije iz Srbije moći će da imaju i ulogu posredničke organizacije u okviru nacionalnog konzorcijuma.

Organizacija primalac i organizacija pošiljalac zajedno sa učesnicima mobilnosti trebalo bi da pre početka perioda mobilnosti utvrde aktivnosti učenika ili polaznika programa u Ugovoru za učenje, a zaposlenih u Ugovoru o mobilnosti. Ovim ugovorima preciziraju se ciljani ishodi učenja tokom perioda mobilnosti, uslovi formalnog priznavanja ishoda učenja gde je to moguće i prava i obaveze svake strane.

Podnošenje prijave – koraci

Da bi neka institucija mogla da prijavi projekt za Erazmus+, ona mora da ima EU login nalog i PIC/OID broj, koji predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla učestvovati u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+, kao i kroz neke druge programe EU. EU login (the European Commission Authentication Service) nalog pojedincu omogućava da otpočne proces registracije institucije za dobijanje PIC broja za učešće u  programu Erazmus+ i da preuzme e-formular za neki od Erazmus+ projektnih prijava. Za više informacija možete pogledati vodič za otvaranje EU login naloga.

Prilikom registrovanja institucije za učešće u programu Erazmus+ neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, matični broj, adresa, kontakt podaci i dr. Institucije koje žele da prijave projekat za Erazmus+ pre svega treba da na portalu za učesnike (Participant portal) dodaju sledeće skenirane dokumente: obrazac za identifikaciju pravnog licaobrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica, dokumente iz kojih se vidi kada je organizacija osnovana i sa kakvim statusom tj. ko je njen osnivač, rešenje o PDV-u ili eventualno o izuzeću od PDV-a. Svaki pojedinačni dokument koji se kači ne sme da bude veći od 6 mb. Preporučuje se da se svi dokumenti podnose u PDF formatu (skenirani originali).

U projektnoj prijavi potrebno je, između ostalog, navesti kontakt informacije partnera, Evropski razvojni plan, projektne aktivnosti i budžet potreban za njihovo sprovođenje.

Kratak pregled koraka za podnošenje prijave možete pogledati ovde.

Kako se traže partneri

Organizacija koja želi da sprovede Erazmus+ projekat mobilnosti treba da identifikuje najadekvatnije mogućnosti za mobilnost, koje najbolje odgovaraju potrebama institucije i ciljevima projekta. Resursi koji na nivou srednjih stručnih škola mogu da pomognu pri identifikaciji odgovarajućih mogućnosti za mobilnost jesu School Education Gateway i eTwinning.

School Education Gateway je portal koji omogućava školama da pronađu mogućnosti za profesionalno usavršavanje i strateška partnerstva. Na portalu postoje tri ključna dela: katalog kurseva, baza mogućnosti za mobilnost i deo vezan za strateška partnerstva.

U pravljenju liste kontakata potencijalnih partnera i ostvarivanja aktivnosti projekata mobilnosti, podršku može da pruži eTwinning portal, namenjen virtuelnoj saradnji škola i predškolskih ustanova u Evropi i šire.

Evropski razvojni plan

Svrha Evropskog razvojnog plana je osiguravanje da planirane aktivnosti u okviru predloženog Erazmus+ projekta budu relevantne kako za osobu koja učestvuje u mobilnosti tako i za instituciju u celini, s obzirom da će aktivnosti imati veći uticaj na proces nastave i/ili učenja ukoliko su dobro integrisane u strateški razvoj institucije. Neophodno je da projekat mobilnosti podrži razvoj organizacije u celini i da se iskustva iskoriste za unapređenje procesa nastave i/ili  učenja, a ne da samo pojedinci ostvare korist od mobilnosti.

Evropski razvojni plan bi trebalo da sadrži pregled trenutnog stanja i vizije za budućnost organizacije, identifikovane potrebe i planirane Erazmus+ aktivnosti koje će dovesti do ispunjenja tih potreba. Stoga bi on trebalo da se razvije kao rezultat usklađivanja ciljeva institucije koja se prijavljuje, nacionalnih prioriteta u okviru Strategije obrazovanja i prioriteta programa Erazmus+.

Onlajn jezička podrška – Online Linguistic Support (OLS)

Platforma za onlajn jezičku podršku (OLS) pruža mogućnost učesnicima Erasmus+ programa da poboljšaju svoje znanje stranih jezika tokom obavljanja prakse u inostranstvu.

OLS se sastoji od obavezne procene znanja jezika koja se obavlja na početku i kraju mobilnosti i jezičkog kursa u kom učesnik treba da učestvuje tokom boravka na mobilnosti. Svaki učesnik kursa može prilagoditi sebi korišćenje sadržaja sa portala, brzinu učenja, odabrati materijale i način rada koji mu najviše odgovara.

OLS jezička procena je besplatna i obavezna za sve učesnike dugoročnih mobilnosti, a više informacija možete pogledati OVDE.

 

Pravila finansiranja

U okviru Erazmus+ projekata finansiraju se sledeće kategorije troškova:

 • putovanje – obuhvata troškove povratnog putovanja od mesta u kome se nalazi institucija koja šalje učesnike do mesta održavanja aktivnosti. Iznos se računa po jedinici troška u zavisnosti od udaljenosti korišćenjem kalkulatora za računanje udaljenosti;
 • organizaciona podrška – obuhvata troškove koji su direktno povezani sa sprovođenjem mobilnosti. Ovo uključuje pripremu (pedagošku, jezičku, interkulturalnu), monitoring i podršku učesnicima tokom mobilnosti, aktivnosti diseminacije i priznavanje/validaciju ishoda učenja, ali ne uključuje izdržavanje učesnika tokom mobilnosti;
 • individualna podrška – obuhvata troškove koji su  direktno povezani sa izdržavanjem učesnika tokom mobilnosti (troškovi smeštaja, ishrane i lokalnog prevoza za učesnika i osobu pratioca);
 • podrška za učenje jezika – obuhvata mogućnost koja je dostupna učenicima i polaznicima programa stručnog usavršavanja i obuka (ne i zaposlenima) pre odlaska na period mobilnosti, a sa ciljem usavršavanja znanja jezika koji će koristiti tokom perioda mobilnosti;
 • podrška za osobe sa hendikepom – obuhvata  dodatne troškove koji se odnose na učesnike sa hendikepom i osobe pratioce. Ovo može da uključuje troškove putovanja i izdržavanja ukoliko te stavke nisu potraživane kroz budžetske kategorije „putovanje“ i „izdržavanje“. Zahtev za finansijskom podrškom koja bi pokrila cenu kursa i podrškom za osobe sa hendikepom je uslovan i mora biti obrazložen u prijavnom formularu;
 • posebni troškovi – dodatni troškovi koji služe za podršku učesnicima sa smanjenim mogućnostima (ne uključuju troškove putovanja i individualne podrške za učesnike i osobe pratioce).

Više informacija o Evropskom razvojnom planu možete pogledati ovde.

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti

Kriterijumi za odobravanje projekata mobilnosti spadaju u tri kategorije: relevantnost projekta; kvalitet projekta i implementacija; uticaj projekta i diseminacija.

U okviru kategorije relevantnost projekta posmatra se:

 • relevantnost projekta prema ciljevima Akcije i prema potrebama i ciljevima organizacija i osoba koje učestvuju, kako je navedeno u Evropskom razvojnom planu;
 • u kojoj meri je predlog pogodan za dobijanje kvalitetnih ishoda učenja učesnika i jačanje kapaciteta i međunarodnog delokruga organizacija koje učestvuju.

U okviru kategorije kvalitet projekta i implementacija procenjuje se:

 • jasnoća, kompletnost i kvalitet svih faza predloga projekta (priprema, sprovođenje aktivnosti i praćenje);
 • sklad između ciljeva projekta i predloženih aktivnosti;
 • kvalitet Evropskog razvojnog plana organizacije;
 • adekvatnost mera za izbor i uključivanje učesnika projektnih aktivnosti;
 • kvalitet praktičnih aranžmana, upravljanja i modaliteta podrške;
 • kvalitet pripreme koja je pružena učesnicima;
 • kvalitet postupaka za priznavanje i vrednovanje ishoda učenja učesnika.

U okviru kategorije uticaj i diseminacija posmatra se:

 • kvalitet mera za vrednovanje rezultata projekta;
 • potencijalni uticaj projekta na pojedinačne učesnike i na organizacije koje učestvuju tokom i nakon trajanja projekta, kao i uticaj izvan organizacija i pojedinaca koji direktno učestvuju u projektu (na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i/ili evropskom nivou);
 • adekvatnost i kvalitet mera usmerenih na širenje rezultata projekta unutar i izvan organizacija koje učestvuju.

Organizacije aktivne u oblasti stručnog obrazovanja i obuka iz Srbije KA1 projekte mobilnosti prijavljuju Fondaciji Tempus. Opšti poziv za 2020. godinu je objavljen u novembru 2019. godine.

Informacije o formularima za prijavu projekata biće dostupni na sajtu Fondacije Tempus.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Više informacija o projektima mobilnosti u oblasti stručnog obrazovanja i obuka možete pronaći u Programskom vodiču.

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt:

FondacijaTempus

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih
Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija
Tel./faks: 011/3342-430

schools-vet@tempus.ac.rs

www.erasmusplus.rs

Linkovi ka relevantnim sajtovima:

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Tehnička uputstva za popunjavanje prijavnog formulara

Erazmus+ programski vodič za 2020. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija

Poslednje modifikovano: May 11, 2020Publikacije: