КА2 – Изградња капацитета у високом образовању

Пројекти изградње капацитета у високом образовању (CBHE) пружају значајне могућности за сарадњу високошколских и других установа и преношење добрих пракси из програмских земаља. Они су важан подстицај за модернизацију високог образовања кроз развој студијских програма, унапређење управљања установа и остваривање различитих видова интеракције између сектора високог образовања и друштва у целини.

Врсте активности

Пројекти подржавају изградњу и развој капацитета у високом образовању на институционалном нивоу (заједнички пројекти: развој курикулума, подршка службама установа, развој центара за подршку студентима и запосленима итд.) и системском нивоу (структурни пројекти: подршка развоју високог образовања као система; питања финансирања високог образовања, социјалне димензије, треће мисије високог образовања, интернационализације итд.).

Састав конзорцијума

Минималну величину конзорцијума чини по једна ВШУ из две различите програмске земље и:

  • у случају националних пројеката: најмање три ВШУ из једне партнерске земље
  • у случају пројеката који укључују више партнерских земаља: минимум по две ВШУ из најмање две партнерске земље.

Земље које имају мање од пет високошколских установа или земље у којима једна ВШУ покрива више од 50% укупног броја студената представљају изузетак од овог правила и могу учествовати са једном ВШУ. Код таквих земаља довољно је учешће само једне високошколске установе у пројекту. У региону Западног Балкана овај критеријум испуњава Црна Гора.

Укупан број високошколских установа из програмских земаља у пројекту не сме бити већи од броја високошколских установа из партнерских земаља. Високошколске установе (ВШУ) из Србије могу да буду и координатори и партнери у CBHE пројектима, док све остале врсте институција(предузећа, државне институције, школе, организације цивилног друштва, истраживачки институти и друге организације, итд.), могу да буду партнери.  У структурним пројектима неопходно је учешће министарства које је надлежно за високо образовање из партнерске земље.

Правила финансирања

Укупан износ наменских бесповратних средставапо пројекту може бити у распону од 500.000 до 1 милион евра.  У оквиру CBHE пројеката, све партнерске установе могу финансирати хонораре и путне трошкове, док су за ВШУ из партнерских земаља, резервисани трошкови набавке опреме и литературе.

Република Србија је постала програмска земља од конкурсног рока 2018/19, стога институције из Србије у оквиру CBHEпројеката могу финансирати хонораре и путне трошкове, али не трошкове набавке опреме и литературе. Додатно, да би могле да учествују у овој врсти пројеката, високошколске установе које су основане у Републици Србији и другим партнерским земљама морају да буду носиоци Еразмус Повеље за високо образовање (ЕCHE)

Трајање пројекта

Пројекти могу трајати 24 месеца или 36 месеци.

Више детаља о пријави пројеката за изградњу капацитета у високом образовању на сајту Извршне агенције.

Последње модификовано: November 6, 2019Публикације: