КА2 – Пројекти стратешких партнерстава у области школа и општег образовања

Шта су пројекти Стратешких партнерстава

Стратешка партнерства су међународни пројекти који подржавају развој, размену и примену иновативних пракси и заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу. Укључују минимум три организације из три програмске земље.

У зависности од циља и структуре, пројекти могу бити:

 • Стратешка партнерства која подржавају иновације до којих је дошло након размене нових идеја и пракси у пројекту;
 • Стратешка партнерства која подржавају размену примера добре праксе, са циљем помагања организацијама у фази развоја, јачања мреже партнера, повећања капацитета организације у међународној сарадњи, размене и упоређивања идеја, пракси и метода.

Приоритети пројеката стратешких партнерстава

Да би институција поднела пријаву КА2 пројекта, потребно је да у фази планирања, припреме и саме пријаве уврсти минимум један хоризонталан приоритет или (један) специфичан приоритет.

Хоризонтални приоритети се односе на:

 • подизање нивоа достигнућа у компетенцијама целоживотног учења кроз формално и неформално образовање и обуке на свим узрастима;
 • едукаторе у фази регрутовања, избора и увођења најбољих и најпогоднијих кандидата у професију наставника, активности сталног стручног усавршавања, дуално образовање, дигиталне компетенције и иновативне педагогије;
 • транспарентност и признавање вештина и квалификација у циљу веће приступачности учењу, запошљавању и мобилности радне снаге; промоција признавања стечених вештина између сектора образовања и обука;
 • релевантно улагање, спровођење и ефикасност у области образовања и обука: подршка ефикасној примени европског инвестиционог плана;
 • инклузивно образовање и обуке (различитост у формалном и неформалном сектору; развој друштвених, грађанских, мултикултуралних компетенција и медијске писмености; решавање проблема вршњачког насиља; смањење разлика у исходима ученика из угрожених средина; са посебном пажњом на пројектима који укључују избеглице, азиланте и мигранте и/или за фокус имају тему кризе избеглица у Европи;
 • отворено и иновативно образовање и обуке у дигиталној ери (подршка синергији образовања, истраживања и иновација, дигитализацији квалитета садржаја учења и промовисање употребе ИКТ-а);

Детаљније хоризонталне приоритете стратешких партнерстава (високо образовање, опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих и област младих) погледајте овде.

Специфични приоритети у области општег образовања се односе на:

 • Јачање профила образовних занимања (укључујући наставнике, руководиоце и едукаторе) –повећањем заинтересованости за ове професије; јачањем процеса селекције и регрутације; унапређивањем професионалног развоја наставника и стварање континуитета од иницијалног образовања наставника до континуираног професионалног развоја; јачањем вођства у образовању (укључујући улогу и профил директора); подржавањем наставника у бављењу различитошћу у учионици (укључујући ученике мигранте); подржавањем наставника у прихватању иновативних и колаборативних пракси, дигиталних и не-дигиталних, као и нових метода оцењивања.
 • Промовисање свеобухватног приступа настави и учењу језика, рад на повећању језиче разноликости у школама, нпр: подстицањем учења језика и свести о различитим језицима на раном узрасту, развијањем могућности за билингвалну наставу, посебно у пограничним областима и/или у областима у којима се користи више од једног језика, чешћим коришћењемнових технологија за подршку учењу језика, подршком интеграцији језичке димензије кроз курикулум.
 • Пружање подршке школама у сузбијању раног напуштања школовања и пружању квалитетног образовања како би се свим ученицима – од најнижег до највишег нивоа академске успешности, укључујући децу мигранте који се могу суочавати са посебним (нпр. језичким) изазовима – омогућило да постигну успех; јачање сарадње међу свим актерима у школама, као и са породицама и другим спољним актерима; побољшавање процеса прелаза између различитих образовних фаза; пружање подршке умрежавању школа које промовишу колаборативне и холистичке приступе држању наставе и учењу; унапређивање механизама евалуације и обезбеђивања квалитета.
 • Повећање обухвата деце и приступ висококвалитетном образовању у раном детињству, повећање квалитета предшколског васпитања и образовања (ECEC – Early Childhood Education and Care). Унапрeђење квалитетa система ECEC-a, како би се подстицао развој деце примерен њиховој доби, постигли бољи резултати учења и осигурао добар почетак образовања за све – посебно даљим развојем квалитативног оквира ECEC-а и осигуравањем да се предности образовања у раном детињству преносе на остале нивое школског образовања. Унапређивање квалитета пројеката који развијају нове моделе спровођења, управљања и финансирања ECEC-а.
 • Развој капацитета установе за признавање периода учења у иностранству, укључујући и признавање формалног образовања и трансверзалних компетенција развијених кроз неформално и информално учење, на пример: развојем и дисеминацијом алата и механизама за признавање, дељењем и промовисањем добрих пракси, развојем административних капацитета школа да подрже учешће ученика у међународним пројектима и разменама међу вршњацима, осигуравањем одговарајућих безбедносних стандарда за ученике који учествују у међународним мобилностима, и успостављањем одрживих партнерстава између организација које организују прекограничне размене у сврху учења у општем образовању.

Које активности спадају у пројекте КА2

Током трајања пројекта и у зависности од врсте Стратешког партнерства, пројекти могу обухватити многе активности, на пример:

 • активности којима се јача сарадња и умрежавање организација;
 • тестирање и/или примена иновативних пракси у области образовања;
 • активности којима се олакшава процес признавања и вредновања знања, вештина и компетенција стечених путем формалног, неформалног и информалног учења;
 • активности сарадње регионалних власти у промовисању развоја система образовања и обука;·
 • активности у циљу пружања подршке ученицима с хендикепом како би завршили образовне циклусе и лакше се укључили у тржиште рада, укључујући борбу против сегрегације и дискриминације маргинализованих група у образовању;
 • активности намењене бољој припреми образованог кадра и примени образовања у суочавању са изазовима неједнакости и инклузије у системима образовања;
 • активности промовисања интеграције избеглица, азиланата и миграната, као и јачање свести о питањима у вези са избегличком кризом у Европи;
 • међународне иницијативе које подстичу развој предузетничког начина размишљања и вештина.

КА2 пројекти обухватају активности међународних обука, учења и подучавања појединаца уколико доприносе остваривању циљева пројекта.

Ко може да учествује

У овим пројектима могу да учествују школе и предшколске институције у државном или у приватном власништву уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друге установе активне у области образовања, обука и младих: школа, институт, образовни центар, предшколска установа, високошколска установа; непрофитна организација, удружење, невладина организација; државне институције на локалном, регионалном или националном нивоу; стручна удружења и синдикати; истраживачки центри; удружења; културне организације, библиотеке, музеји; канцеларије за акредитацију и вредновање знања, вештина и компетенција стечених путем неформалног и информалног учења.

Појединци не могу да се пријаве за пројекат Стратешких партнерстава, већ само наведене институције. Ученици, наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници, просветни инспектори и директори установа активних у области општег образовања моћи ће да учествују у пројектима Стратешких партнерстава преко установе у којој су запослени или чији програм похађају, а којој је одобрен пројекат.

Подношење пријаве – кораци

Да би институција пријавила КА2 пројекат, потребно је да има EU login налог и PIC број. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у програму Еразмус+ и да преузме е-формулар за пројектну пријаву. Више информација је доступно у водичу за отварање EU login налога. PIC број (Participant Identification Code) представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и кроз неке друге програме ЕУ.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци, и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ треба да на порталу за учеснике (Партиципант портал) додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат Стратешког партнерства треба да идентификује најадекватније могућности које најбоље одговарају потребама институције и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за пројекте на нивоу средњих стручних школа су School Education Gateway и eTwinning.

School Education Gateway је портал који обезбеђује школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за Стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката подршку може да пружи eTwinning портал, који је намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Правила финансирања

Прихватљиви трошкови се могу сврстати у следеће категорије:

 • управљање пројектом и његово спровођење – планирање, координација, комуникација, материјали за обуке или промоције, активности на локалном нивоу, промовисање и дисеминација;
 • међународне састанке пројектног тима;
 • трошкове учења, држања наставе и обука;
 • подршку за особе са хендикепом;
 • подршку за учење језика;
 • производе интелектуалног рада;
 • догађаје за ширење резултата пројекта;
 • ванредне трошкове (подуговарање и сл).

Више информација о пројектима Стратешких партнерстава у области општегобразовања можете пронаћи на нашој страници као и у Програмском водичу

Последње модификовано: март 4, 2019Публикације: