КА2 – Пројекти стратешких партнерстава у области школа и општег образовања

Шта су пројекти Стратешких партнерстава

Стратешка партнерства су међународни пројекти који подржавају развој, размену и примену иновативних пракси и заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу. Укључују минимум три организације из три програмске земље.

У зависности од циља и структуре, пројекти могу бити:

 • Стратешка партнерства која подржавају иновације до којих је дошло након размене нових идеја и пракси у пројекту;
 • Стратешка партнерства која подржавају размену примера добре праксе, са циљем помагања организацијама у фази развоја, јачања мреже партнера, повећања капацитета организације у међународној сарадњи, размене и упоређивања идеја, пракси и метода.

Приоритети пројеката стратешких партнерстава

Да би институција поднела пријаву КА2 пројекта, потребно је да у фази планирања, припреме и саме пријаве уврсти минимум један хоризонталан приоритет или (један) специфичан приоритет.

Хоризонтални приоритети се односе на:

 • пружање подршке за стицање кључних компетенција и основних вештина, са циљем подстицања запошљивости, образовног и личног развоја;
 • социјална инклузија је кључни приоритет свих области у оквиру Програма. Промовисаће се – посебно путем иновативних и интегративних приступа – заједничке вредности, једнакост, социјална инклузија, различитост и недискриминација;
 • заједничке вредности, грађанска укљученост и ангажованост: програм ће подржавати активно грађанство и етику у целоживотном учењу, подстицати развој друштвених и интеркултурних компетенција, критичког мишљења и медијске писмености;
 • циљеви заштите животне средине и борбе против климатских промена: циљ овог Програма, кроз све секторе, је пружање подршке подизању свести о климатским променама;
 • иновативне праксе у дигиталној ери: Програмом ће бити подржана употреба дигиталних технологија и иновативних метода и отворених педагошких приступа у области образовања, обука, младих и спорта;
 • подршка едукаторима, особама које раде с младима, лидерима у образовању и помоћном особљу: предност ће се дати активностима које подржавају професионални развој едукатора (нпр. наставника, професора, тренера, ментора, васпитача), особа које раде с младима, руководилаца установа (нпр. директора школа, ректора, итд) и помоћног особља (асистената у настави, саветника за професионалну оријентацију, итд);
 • транспарентност и признавање вештина и квалификација: приоритет ће се дати активностима које подржавају мобилност у сврху учења и рада и олакшавају прелазак између различитих нивоа и врста образовања и обука, као и прелазак на тржиште рада и између различитих послова;
 • одрживе инвестиције, учинак и ефикасност: приоритет ће се дати активностима које подржавају развој иновативних начина осигурања одрживих инвестиција у свим видовима учења, како формалним тако и неформалним, укључујући финансирање и расподелу трошкова на основу учинка;
 • социјална и образовна вредност европске културне баштине, њен допринос стварању нових радних места, економском расту и социјалној кохезији.

Детаљније хоризонталне приоритете стратешких партнерстава (високо образовање, опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих и област младих) погледајте овде.

Специфични приоритети у области општег образовања се односе на:

 • Јачање развоја кључних компетенција у складу са препоруком Европског савета о кључним компетенцијама за целоживотно учење, на пример, кроз: промовисање међупредметне сарадње, креативности, иновативних приступа учењу и иновативног окружења за учење; сарадњу са заинтересованим странама на нивоу локалне заједнице и на међународном нивоу; кроз подршку наставницима у држању наставе засноване на компетенцијама, као и кроз развој алата за процену и вредновање кључних компетенција.

 

 • Јачање профила образовних занимања, укључујући наставнике, руководиоце и едукаторе наставника, на пример, тако што се ове професије могу учинити привлачнијим. Затим, кроз: унапређење процеса селекције, одабира и процене (кроз различите моделе процене и давања повратне информације); унапређивање професионалног усавршавања наставника и стварање континуитета између иницијалног образовања наставника и њиховог континуираног професионалног усавршавања; олакшавање и значајно повећање учешћа наставника у активностима мобилности, додатно и кроз превазилажење препрека; подршку наставницима у развијању иновативних метода наставе и оцењивања, посебно у сврху промовисања учења и наставе заснованих на компетенцијама; као и кроз јачање лидерства у образовању, укључујући дељено лидерство и наставнике лидере.

 

 • Промовисање свеобухватног приступа настави и учењу језика, који се заснива на повећавању језичке разноврсности у школама, на пример, кроз: подстицање учења језика и јачање свести о различитим језицима на раном узрасту; развој могућности за двојезичну наставу, посебно у пограничним областима и(ли) у подручјима у којима се користи више од једног језика; устаљену употребу нових технологија за подршку приликом учења језика; подршку интеграцији језичке димензије кроз све предмете; кроз тежњу да се достигне адекватни ниво компетенција до краја обавезног образовања; као и кроз промовисање стварања школа које имају развијену свест о језицима.

 

 • Повећање постигнућа и интересовања за предмете из области науке, технологије, инжењерства и математике (СТЕМ). Овај приоритет, између осталог, укључује: промовисање и развој националних СТЕМ стратегија; развијање партнерстава између школа, предузећа, високошколских институција, истраживачких центара и шире заједнице, промовисање ефикасних и иновативних пракси и процена, промовисање СТЕ(А)М приступа образовању кроз међупредметну интеграцију СТЕМ-а у контекст културе, животне средине, економије, дизајна, уз укључивање свих академских дисциплина.

 

 • Покушаји решавања проблема раног напуштања школовања и ученика у неповољном положају, омогућавањем успешности свим ученицима, укључујући и ученике из мигрантских породица, на пример, кроз: јачање сарадње свих актера у оквиру школе, као и сарадње са породицама и другим заинтересованим спољним странама, олакшавање прелазног периода између различитих фаза образовања, неговање превенције и неговање приступа ране интервенције; подршку мрежама школа које промовишу колаборативне и холистичке приступе настави и учењу; и кроз побољшавање система процене и осигуравања квалитета.

 

 • Развијање висококвалитетног система предшколског образовања и васпитања, на пример, кроз: подршку иницијалном образовању и континуираном професионалном развоју целокупног особља укљученог у организовање, вођење, и непосредно спровођење предшколског образовања и васпитања; стварање, тестирање и примену стратегија и пракси за подстицање учешћа све деце у предшколском образовању, укључујући децу којој је потребна посебна подршка (на пример, деца са ометеностима, деца из угрожених социо-економских група, деца из мигрантских породица); и кроз промовисање примене ЕУ оквира за квалитетно предшколско образовање и васпитање.

 

 • Изградња капацитета за промовисање и лакше признавање периода учења у иностранству, укључујући и промовисање признавања формалног образовања и признавања трансверзалних компетенција стечених кроз неформално и информално учење, на пример кроз: изградњу административних капацитета школа да подрже учешће ученика у међународним пројектима и вршњачким разменама, што укључује и истраживање потенцијала посредничких тела која би окупљала више школа; успостављање одрживих партнерстава између организација које успостављају међународне размене у области општег образовања, промовисање интеграције ученичке мобилности у планове и програме; осигуравање прикладних безбедносних стандарда за ученике који учествују у међународним мобилностима; развој и ширење алата и механизама за припрему, праћење и признавање периода мобилности; и кроз промовисање и размену добрих пракси.

 

 • Развијање поузданих система осигурања квалитета којима би се постигло висококвалитетно инклузивно образовање и повећало поверење између земаља о квалитету школских образовних система у свакој од њих, на пример, кроз: подршку земљама да развију синергију спољних процена и процена унутар институција, укључивање заинтересованих страна у процесе осигурања квалитета или кроз развијање стратегија за осигурање квалитета које би подржале шири развој компетенција.

Које активности спадају у пројекте КА2

Током трајања пројекта и у зависности од врсте Стратешког партнерства, пројекти могу обухватити многе активности, на пример:

 • активности којима се јача сарадња и умрежавање организација;
 • тестирање и/или примена иновативних пракси у области образовања;
 • активности којима се олакшава процес признавања и вредновања знања, вештина и компетенција стечених путем формалног, неформалног и информалног учења;
 • активности сарадње регионалних власти у промовисању развоја система образовања и обука;·
 • активности у циљу пружања подршке ученицима с хендикепом како би завршили образовне циклусе и лакше се укључили у тржиште рада, укључујући борбу против сегрегације и дискриминације маргинализованих група у образовању;
 • активности намењене бољој припреми образованог кадра и примени образовања у суочавању са изазовима неједнакости и инклузије у системима образовања;
 • активности промовисања интеграције избеглица, азиланата и миграната, као и јачање свести о питањима у вези са избегличком кризом у Европи;
 • међународне иницијативе које подстичу развој предузетничког начина размишљања и вештина.

КА2 пројекти обухватају активности међународних обука, учења и подучавања појединаца уколико доприносе остваривању циљева пројекта.

Ко може да учествује

У овим пројектима могу да учествују школе и предшколске институције у државном или у приватном власништву уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друге установе активне у области образовања, обука и младих: школа, институт, образовни центар, предшколска установа, високошколска установа; непрофитна организација, удружење, невладина организација; државне институције на локалном, регионалном или националном нивоу; стручна удружења и синдикати; истраживачки центри; удружења; културне организације, библиотеке, музеји; канцеларије за акредитацију и вредновање знања, вештина и компетенција стечених путем неформалног и информалног учења.

Појединци не могу да се пријаве за пројекат Стратешких партнерстава, већ само наведене институције. Ученици, наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници, просветни инспектори и директори установа активних у области општег образовања моћи ће да учествују у пројектима Стратешких партнерстава преко установе у којој су запослени или чији програм похађају, а којој је одобрен пројекат.

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+, она мора да има EU login налог и PIC/ОID број, који представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, као и кроз неке друге програме ЕУ. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у програму Еразмус+ и да преузме е-формулар за пројектну пријаву. Више информација је доступно у водичу за отварање EU login налога.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци, и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ треба да на порталу за учеснике (Партиципант портал) додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат Стратешког партнерства треба да идентификује најадекватније могућности које најбоље одговарају потребама институције и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за пројекте на нивоу средњих стручних школа су School Education Gateway и eTwinning.

School Education Gateway је портал који обезбеђује школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за Стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката подршку може да пружи eTwinning портал, који је намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Правила финансирања

Прихватљиви трошкови се могу сврстати у следеће категорије:

 • управљање пројектом и његово спровођење – планирање, координација, комуникација, материјали за обуке или промоције, активности на локалном нивоу, промовисање и дисеминација;
 • међународне састанке пројектног тима;
 • трошкове учења, држања наставе и обука;
 • подршку за особе са хендикепом;
 • подршку за учење језика;
 • производе интелектуалног рада;
 • догађаје за ширење резултата пројекта;
 • ванредне трошкове (подуговарање и сл).

Више информација о пројектима Стратешких партнерстава у области школа и општег образовања можете пронаћи на нашој страници као и у Програмском водичу

Последње модификовано: May 11, 2020Публикације: