KA2 – Projekti strateških partnerstava u oblasti škola i opšteg obrazovanja

Šta su projekti Strateških partnerstava

Strateška partnerstva su međunarodni projekti koji podržavaju razvoj, razmenu i primenu inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, uzajamno učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou. Uključuju minimum tri organizacije iz tri programske zemlje.

U zavisnosti od cilja i strukture, projekti mogu biti:

 • Strateška partnerstva koja podržavaju inovacije do kojih je došlo nakon razmene novih ideja i praksi u projektu;
 • Strateška partnerstva koja podržavaju razmenu primera dobre prakse, sa ciljem pomaganja organizacijama u fazi razvoja, jačanja mreže partnera, povećanja kapaciteta organizacije u međunarodnoj saradnji, razmene i upoređivanja ideja, praksi i metoda.

Prioriteti projekata strateških partnerstava

Da bi institucija podnela prijavu KA2 projekta, potrebno je da u fazi planiranja, pripreme i same prijave uvrsti minimum jedan horizontalan prioritet ili (jedan) specifičan prioritet.

Horizontalni prioriteti se odnose na:

 • pružanje podrške za sticanje ključnih kompetencija i osnovnih veština, sa ciljem podsticanja zapošljivosti, obrazovnog i ličnog razvoja;
 • socijalna inkluzija je ključni prioritet svih oblasti u okviru Programa. Promovisaće se – posebno putem inovativnih i integrativnih pristupa – zajedničke vrednosti, jednakost, socijalna inkluzija, različitost i nediskriminacija;
 • zajedničke vrednosti, građanska uključenost i angažovanost: program će podržavati aktivno građanstvo i etiku u celoživotnom učenju, podsticati razvoj društvenih i interkulturnih kompetencija, kritičkog mišljenja i medijske pismenosti;
 • ciljevi zaštite životne sredine i borbe protiv klimatskih promena: cilj ovog Programa, kroz sve sektore, je pružanje podrške podizanju svesti o klimatskim promenama;
 • inovativne prakse u digitalnoj eri: Programom će biti podržana upotreba digitalnih tehnologija i inovativnih metoda i otvorenih pedagoških pristupa u oblasti obrazovanja, obuka, mladih i sporta;
 • podrška edukatorima, osobama koje rade s mladima, liderima u obrazovanju i pomoćnom osoblju: prednost će se dati aktivnostima koje podržavaju profesionalni razvoj edukatora (npr. nastavnika, profesora, trenera, mentora, vaspitača), osoba koje rade s mladima, rukovodilaca ustanova (npr. direktora škola, rektora, itd) i pomoćnog osoblja (asistenata u nastavi, savetnika za profesionalnu orijentaciju, itd);
 • transparentnost i priznavanje veština i kvalifikacija: prioritet će se dati aktivnostima koje podržavaju mobilnost u svrhu učenja i rada i olakšavaju prelazak između različitih nivoa i vrsta obrazovanja i obuka, kao i prelazak na tržište rada i između različitih poslova;
 • održive investicije, učinak i efikasnost: prioritet će se dati aktivnostima koje podržavaju razvoj inovativnih načina osiguranja održivih investicija u svim vidovima učenja, kako formalnim tako i neformalnim, uključujući finansiranje i raspodelu troškova na osnovu učinka;
 • socijalna i obrazovna vrednost evropske kulturne baštine, njen doprinos stvaranju novih radnih mesta, ekonomskom rastu i socijalnoj koheziji.

Detaljnije horizontalne prioritete strateških partnerstava (visoko obrazovanje, opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih i oblast mladih) pogledajte ovde.

Specifični prioriteti u oblasti opšteg obrazovanja se odnose na:

 • Jačanje razvoja ključnih kompetencija u skladu sa preporukom Evropskog saveta o ključnim kompetencijama za celoživotno učenje, na primer, kroz: promovisanje međupredmetne saradnje, kreativnosti, inovativnih pristupa učenju i inovativnog okruženja za učenje; saradnju sa zainteresovanim stranama na nivou lokalne zajednice i na međunarodnom nivou; kroz podršku nastavnicima u držanju nastave zasnovane na kompetencijama, kao i kroz razvoj alata za procenu i vrednovanje ključnih kompetencija.

 

 • Jačanje profila obrazovnih zanimanja, uključujući nastavnike, rukovodioce i edukatore nastavnika, na primer, tako što se ove profesije mogu učiniti privlačnijim. Zatim, kroz: unapređenje procesa selekcije, odabira i procene (kroz različite modele procene i davanja povratne informacije); unapređivanje profesionalnog usavršavanja nastavnika i stvaranje kontinuiteta između inicijalnog obrazovanja nastavnika i njihovog kontinuiranog profesionalnog usavršavanja; olakšavanje i značajno povećanje učešća nastavnika u aktivnostima mobilnosti, dodatno i kroz prevazilaženje prepreka; podršku nastavnicima u razvijanju inovativnih metoda nastave i ocenjivanja, posebno u svrhu promovisanja učenja i nastave zasnovanih na kompetencijama; kao i kroz jačanje liderstva u obrazovanju, uključujući deljeno liderstvo i nastavnike lidere.

 

 • Promovisanje sveobuhvatnog pristupa nastavi i učenju jezika, koji se zasniva na povećavanju jezičke raznovrsnosti u školama, na primer, kroz: podsticanje učenja jezika i jačanje svesti o različitim jezicima na ranom uzrastu; razvoj mogućnosti za dvojezičnu nastavu, posebno u pograničnim oblastima i(li) u područjima u kojima se koristi više od jednog jezika; ustaljenu upotrebu novih tehnologija za podršku prilikom učenja jezika; podršku integraciji jezičke dimenzije kroz sve predmete; kroz težnju da se dostigne adekvatni nivo kompetencija do kraja obaveznog obrazovanja; kao i kroz promovisanje stvaranja škola koje imaju razvijenu svest o jezicima.

 

 • Povećanje postignuća i interesovanja za predmete iz oblasti nauke, tehnologije, inženjerstva i matematike (STEM). Ovaj prioritet, između ostalog, uključuje: promovisanje i razvoj nacionalnih STEM strategija; razvijanje partnerstava između škola, preduzeća, visokoškolskih institucija, istraživačkih centara i šire zajednice, promovisanje efikasnih i inovativnih praksi i procena, promovisanje STE(A)M pristupa obrazovanju kroz međupredmetnu integraciju STEM-a u kontekst kulture, životne sredine, ekonomije, dizajna, uz uključivanje svih akademskih disciplina.

 

 • Pokušaji rešavanja problema ranog napuštanja školovanja i učenika u nepovoljnom položaju, omogućavanjem uspešnosti svim učenicima, uključujući i učenike iz migrantskih porodica, na primer, kroz: jačanje saradnje svih aktera u okviru škole, kao i saradnje sa porodicama i drugim zainteresovanim spoljnim stranama, olakšavanje prelaznog perioda između različitih faza obrazovanja, negovanje prevencije i negovanje pristupa rane intervencije; podršku mrežama škola koje promovišu kolaborativne i holističke pristupe nastavi i učenju; i kroz poboljšavanje sistema procene i osiguravanja kvaliteta.

 

 • Razvijanje visokokvalitetnog sistema predškolskog obrazovanja i vaspitanja, na primer, kroz: podršku inicijalnom obrazovanju i kontinuiranom profesionalnom razvoju celokupnog osoblja uključenog u organizovanje, vođenje, i neposredno sprovođenje predškolskog obrazovanja i vaspitanja; stvaranje, testiranje i primenu strategija i praksi za podsticanje učešća sve dece u predškolskom obrazovanju, uključujući decu kojoj je potrebna posebna podrška (na primer, deca sa ometenostima, deca iz ugroženih socio-ekonomskih grupa, deca iz migrantskih porodica); i kroz promovisanje primene EU okvira za kvalitetno predškolsko obrazovanje i vaspitanje.

 

 • Izgradnja kapaciteta za promovisanje i lakše priznavanje perioda učenja u inostranstvu, uključujući i promovisanje priznavanja formalnog obrazovanja i priznavanja transverzalnih kompetencija stečenih kroz neformalno i informalno učenje, na primer kroz: izgradnju administrativnih kapaciteta škola da podrže učešće učenika u međunarodnim projektima i vršnjačkim razmenama, što uključuje i istraživanje potencijala posredničkih tela koja bi okupljala više škola; uspostavljanje održivih partnerstava između organizacija koje uspostavljaju međunarodne razmene u oblasti opšteg obrazovanja, promovisanje integracije učeničke mobilnosti u planove i programe; osiguravanje prikladnih bezbednosnih standarda za učenike koji učestvuju u međunarodnim mobilnostima; razvoj i širenje alata i mehanizama za pripremu, praćenje i priznavanje perioda mobilnosti; i kroz promovisanje i razmenu dobrih praksi.

 

 • Razvijanje pouzdanih sistema osiguranja kvaliteta kojima bi se postiglo visokokvalitetno inkluzivno obrazovanje i povećalo poverenje između zemalja o kvalitetu školskih obrazovnih sistema u svakoj od njih, na primer, kroz: podršku zemljama da razviju sinergiju spoljnih procena i procena unutar institucija, uključivanje zainteresovanih strana u procese osiguranja kvaliteta ili kroz razvijanje strategija za osiguranje kvaliteta koje bi podržale širi razvoj kompetencija.

Koje aktivnosti spadaju u projekte KA2

Tokom trajanja projekta i u zavisnosti od vrste Strateškog partnerstva, projekti mogu obuhvatiti mnoge aktivnosti, na primer:

 • aktivnosti kojima se jača saradnja i umrežavanje organizacija;
 • testiranje i/ili primena inovativnih praksi u oblasti obrazovanja;
 • aktivnosti kojima se olakšava proces priznavanja i vrednovanja znanja, veština i kompetencija stečenih putem formalnog, neformalnog i informalnog učenja;
 • aktivnosti saradnje regionalnih vlasti u promovisanju razvoja sistema obrazovanja i obuka;·
 • aktivnosti u cilju pružanja podrške učenicima s hendikepom kako bi završili obrazovne cikluse i lakše se uključili u tržište rada, uključujući borbu protiv segregacije i diskriminacije marginalizovanih grupa u obrazovanju;
 • aktivnosti namenjene boljoj pripremi obrazovanog kadra i primeni obrazovanja u suočavanju sa izazovima nejednakosti i inkluzije u sistemima obrazovanja;
 • aktivnosti promovisanja integracije izbeglica, azilanata i migranata, kao i jačanje svesti o pitanjima u vezi sa izbegličkom krizom u Evropi;
 • međunarodne inicijative koje podstiču razvoj preduzetničkog načina razmišljanja i veština.

KA2 projekti obuhvataju aktivnosti međunarodnih obuka, učenja i podučavanja pojedinaca ukoliko doprinose ostvarivanju ciljeva projekta.

Ko može da učestvuje

U ovim projektima mogu da učestvuju škole i predškolske institucije u državnom ili u privatnom vlasništvu ukoliko ih je verifikovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kao i druge ustanove aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih: škola, institut, obrazovni centar, predškolska ustanova, visokoškolska ustanova; neprofitna organizacija, udruženje, nevladina organizacija; državne institucije na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou; stručna udruženja i sindikati; istraživački centri; udruženja; kulturne organizacije, biblioteke, muzeji; kancelarije za akreditaciju i vrednovanje znanja, veština i kompetencija stečenih putem neformalnog i informalnog učenja.

Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat Strateških partnerstava, već samo navedene institucije. Učenici, nastavnici, predavači, edukatori, stručni saradnici, prosvetni inspektori i direktori ustanova aktivnih u oblasti opšteg obrazovanja moći će da učestvuju u projektima Strateških partnerstava preko ustanove u kojoj su zaposleni ili čiji program pohađaju, a kojoj je odobren projekat.

Podnošenje prijave – koraci

Da bi neka institucija mogla da prijavi projekt za Erazmus+, ona mora da ima EU login nalog i PIC/OID broj, koji predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla učestvovati u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+, kao i kroz neke druge programe EU. EU login (the European Commission Authentication Service) nalog pojedincu omogućava da otpočne proces registracije institucije za dobijanje PIC broja za učešće u programu Erazmus+ i da preuzme e-formular za projektnu prijavu. Više informacija je dostupno u vodiču za otvaranje EU login naloga.

Prilikom registrovanja institucije za učešće u programu Erazmus+ neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, matični broj, adresa, kontakt podaci, i dr. Institucije koje žele da prijave projekat za Erazmus+ treba da na portalu za učesnike (Participant portal) dodaju sledeće skenirane dokumente: obrazac za identifikaciju pravnog licaobrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica, dokumente iz kojih se vidi kada je organizacija osnovana i sa kakvim statusom tj. ko je njen osnivač, rešenje o PDV-u ili eventualno o izuzeću od PDV-a. Svaki pojedinačni dokument koji se kači ne sme da bude veći od 6 mb. Preporučuje se da se svi dokumenti podnose u PDF formatu (skenirani originali).

Kratak pregled koraka za podnošenje prijave možete pogledati ovde.

Kako se traže partneri

Organizacija koja želi da sprovede Erazmus+ projekat Strateškog partnerstva treba da identifikuje najadekvatnije mogućnosti koje najbolje odgovaraju potrebama institucije i ciljevima projekta. Resursi koji mogu da pomognu pri identifikaciji odgovarajućih mogućnosti za projekte na nivou srednjih stručnih škola su School Education Gateway i eTwinning.

School Education Gateway je portal koji obezbeđuje školama da pronađu mogućnosti za profesionalno usavršavanje i strateška partnerstva. Na portalu postoje tri ključna dela: katalog kurseva, baza mogućnosti za mobilnost i deo vezan za Strateška partnerstva.

U pravljenju liste kontakata potencijalnih partnera i ostvarivanja aktivnosti projekata podršku može da pruži eTwinning portal, koji je namenjen virtuelnoj saradnji škola i predškolskih ustanova u Evropi i šire.

Pravila finansiranja

Prihvatljivi troškovi se mogu svrstati u sledeće kategorije:

 • upravljanje projektom i njegovo sprovođenje – planiranje, koordinacija, komunikacija, materijali za obuke ili promocije, aktivnosti na lokalnom nivou, promovisanje i diseminacija;
 • međunarodne sastanke projektnog tima;
 • troškove učenja, držanja nastave i obuka;
 • podršku za osobe sa hendikepom;
 • podršku za učenje jezika;
 • proizvode intelektualnog rada;
 • događaje za širenje rezultata projekta;
 • vanredne troškove (podugovaranje i sl).

Više informacija o projektima Strateških partnerstava u oblasti škola i opšteg obrazovanja možete pronaći na našoj stranici kao i u Programskom vodiču

Poslednje modifikovano: May 11, 2020Publikacije: