KA2 – Projekti strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih

Šta su projekti Strateških partnerstava

Strateška partnerstva su međunarodni projekti koji podržavaju razvoj, razmenu i primenu inovativnih praksi i zajedničkih inicijativa koje promovišu saradnju, uzajamno učenje i razmenu iskustava na evropskom nivou. Uključuju minimum tri organizacije iz tri programske zemlje.

U zavisnosti od cilja i strukture, projekti mogu biti:

 • Strateška partnerstva koja podržavaju inovacije do kojih je došlo nakon razmene novih ideja i praksi u projektu;
 • Strateška partnerstva koja podržavaju razmenu primera dobre prakse, sa ciljem pomaganja organizacijama u fazi razvoja, jačanja mreže partnera, povećanja kapaciteta organizacije u međunarodnoj saradnji, razmene i upoređivanja ideja, praksi i metoda.

Prioriteti projekata strateških partnerstava

Da bi institucija podnela prijavu KA2 projekta, potrebno je da u fazi planiranja, pripreme i same prijave uvrsti minimum jedan horizontalan prioritet ili (jedan) specifičan prioritet.

Horizontalni prioriteti se odnose na:

 • podizanje nivoa dostignuća u kompetencijama celoživotnog učenja kroz formalno i neformalno obrazovanje i obuke na svim uzrastima;
 • edukatore u fazi regrutovanja, izbora i uvođenja najboljih i najpogodnijih kandidata u profesiju nastavnika, aktivnosti stalnog stručnog usavršavanja, dualno obrazovanje, digitalne kompetencije i inovativne pedagogije;
 • transparentnost i priznavanje veština i kvalifikacija u cilju veće pristupačnosti učenju, zapošljavanju i mobilnosti radne snage; promocija priznavanja stečenih veština između sektora obrazovanja i obuka;
 • relevantno ulaganje, sprovođenje i efikasnost u oblasti obrazovanja i obuka: podrška efikasnoj primeni evropskog investicionog plana;
 • inkluzivno obrazovanje i obuke (različitost u formalnom i neformalnom sektoru; razvoj društvenih, građanskih, multikulturalnih kompetencija i medijske pismenosti; rešavanje problema vršnjačkog nasilja; smanjenje razlika u ishodima učenika iz ugroženih sredina; sa posebnom pažnjom na projektima koji uključuju izbeglice, azilante i migrante i/ili im je u fokusu tema krize izbeglica u Evropi;
 • otvoreno i inovativno obrazovanje i obuke u digitalnoj eri (podrška sinergiji obrazovanja, istraživanja i inovacija, digitalizaciji kvaliteta sadržaja učenja i promovisanje upotrebe IKT-a);

Detaljnije horizontalne prioritete strateških partnerstava (visoko obrazovanje, opšte obrazovanje, stručno obrazovanje i obuke, obrazovanje odraslih i oblast mladih) pogledajte ovde.

Specifični prioriteti u oblasti obrazovanja odraslih se odnose na:

U oblasti obrazovanja odraslih, u skladu sa ET2020/Evropskom agendom o obrazovanju odraslih i preporukom Saveta Evrope za inicijativu “Putevi unapređenja veština: Nove mogućnosti za odrasle”, prioritet će biti dat:

 • Poboljšavanju i proširivanju ponude visokokvalitetnih prilika za učenje koje su prilagođene potrebama niskokvalifikovanih odraslih osoba kako bi one unapredile funkcionalnu pismenost (obuhvata pismenost, numeričku pismenost i digitalne veštine), ključne kompetencije i/ili napredak ka višim kvalifikacijama, uključujući napredak kroz validaciju veština stečenih kroz informalno i neformalno učenje ili napredak ka višim kvalifikacijama.
 • Obezbeđivanju lakšeg pristupa putevima unapređenja veština kroz dostupnost identifikacije veština i skrininga, opcija za učenje prilagođenih individualnim potrebama i kroz validaciju veština stečenih kroz informalno i neformalno učenje;
 • Povećanju zainteresovanosti i broja korisnika kroz delotvorne strategije privlačenja, savetovanje i motivisanje niskokvalifikovanih osoba da razvijaju i nadgrađuju svoju funkcionalnu pismenost (pismenost, numeričku pismenost  i digitalne veštine) i/ili napredak prema višim kvalifikacijama. ;
 • Unapređivanju i razvoju kompetencija nastavnog osoblja, posebno u oblasti delotvornog podučavanja funkcionalne pismenosti (pismenost, numerička pismenost i digitalne veštine) niskokvalifikovanih odraslih osoba, uključujući i delotvornu upotrebu IKT-a.
 • Razvijanju mehanizama za praćenje delotvornosti politika obrazovanja odraslih ili praćenje i monitoring napretka odraslih polaznika.

Koje aktivnosti spadaju u projekte KA2

Tokom trajanja projekta i u zavisnosti od vrste Strateškog partnerstva, projekti mogu obuhvatiti mnoge aktivnosti, na primer:

 • aktivnosti kojima se jača saradnja i umrežavanje organizacija;
 • testiranje i/ili primena inovativnih praksi u oblasti obrazovanja;
 • aktivnosti kojima se olakšava proces priznavanja i vrednovanja znanja, veština i kompetencija stečenih putem formalnog, neformalnog i informalnog učenja;
 • aktivnosti saradnje regionalnih vlasti u promovisanju razvoja sistema obrazovanja i obuka;·
 • aktivnosti u cilju pružanja podrške učenicima s hendikepom kako bi završili obrazovne cikluse i lakše se uključili u tržište rada, uključujući borbu protiv segregacije i diskriminacije marginalizovanih grupa u obrazovanju;
 • aktivnosti namenjene boljoj pripremi obrazovanog kadra i primeni obrazovanja u suočavanju sa izazovima nejednakosti i inkluzije u sistemima obrazovanja;
 • aktivnosti promovisanja integracije izbeglica, azilanata i migranata, kao i jačanje svesti o pitanjima u vezi sa izbegličkom krizom u Evropi;
 • međunarodne inicijative koje podstiču razvoj preduzetničkog načina razmišljanja i veština.

KA2 projekti obuhvataju aktivnosti međunarodnih obuka, učenja i podučavanja pojedinaca ukoliko doprinose ostvarivanju ciljeva projekta.

Ko može da učestvuje

U ovim projektima mogu da učestvuju ustanove ili organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih koje ne spadaju u oblast stručnog obrazovanja.

Pojedinci ne mogu da se prijave za projekat Strateških partnerstava, već samo navedene institucije. Polaznici, nastavnici, predavači, edukatori, stručni saradnici, prosvetni inspektori i direktori ustanova aktivnih u oblasti obrazovanja odraslih moći će da učestvuju u projektima Strateških partnerstava preko ustanove u kojoj su zaposleni ili čiji program pohađaju, a kojoj je odobren projekat.

Podnošenje prijave – koraci

Da bi institucija prijavila KA2 projekat, potrebno je da ima EU login nalog i PIC broj. EU login (the European Commission Authentication Service) nalog pojedincu omogućava da otpočne proces registracije institucije za dobijanje PIC broja za učešće u programu Erazmus+ i da preuzme e-formular za projektnu prijavu. Više informacija je dostupno u vodiču za otvaranje EU login naloga. PIC broj (Participant Identification Code) predstavlja jedinstveni identifikacioni broj koji svaka organizacije mora da ima kako bi mogla učestvovati u projektima koji se finansiraju kroz program Erazmus+ i kroz neke druge programe EU.

Prilikom registrovanja institucije za učešće u programu Erazmus+ neophodno je obezbediti osnovne podatke o organizaciji kao što su njen tip, naziv, matični broj, adresa, kontakt podaci, i dr. Institucije koje žele da prijave projekat za Erazmus+ treba da na portalu za učesnike (Participant portal) dodaju sledeće skenirane dokumente: obrazac za identifikaciju pravnog licaobrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica, dokumente iz kojih se vidi kada je organizacija osnovana i sa kakvim statusom tj. ko je njen osnivač, rešenje o PDV-u ili eventualno o izuzeću od PDV-a. Svaki pojedinačni dokument koji se kači ne sme da bude veći od 6 mb. Preporučuje se da se svi dokumenti podnose u pdf formatu (skenirani originali).

Kratak pregled koraka za podnošenje prijave možete pogledati ovde.

Kako se traže partneri

Organizacija koja želi da sprovede Erazmus+ projekat Strateškog partnerstva treba da identifikuje najadekvatnije mogućnosti koje najbolje odgovaraju potrebama institucije i ciljevima projekta. Resursi koji mogu da pomognu pri identifikaciji odgovarajućih mogućnosti za projekte na nivou obrazovanja odraslih su EPALE, School Education Gateway i eTwinning.

EPALEje evropska platforma namenjena profesionalcima u oblasti obrazovanja odraslih. Na platformi je dostupna pretraga partnera na evropskom nivou kao i kolaborativni prostori koji omogućavaju razmenu ideja i mišnjenja u oblasti obrazovanja odraslih.

School Education Gateway je portal koji obezbeđuje školama da pronađu mogućnosti za profesionalno usavršavanje i strateška partnerstva. Na portalu postoje tri ključna dela: katalog kurseva, baza mogućnosti za mobilnost i deo vezan za Strateška partnerstva.

Pravila finansiranja

Prihvatljivi troškovi se mogu svrstati u sledeće kategorije:

 • upravljanje projektom i njegovo sprovođenje – planiranje, koordinacija, komunikacija, materijali za obuke ili promocije, aktivnosti na lokalnom nivou, promovisanje i diseminacija;
 • međunarodne sastanke projektnog tima;
 • troškove učenja, držanja nastave i obuka;
 • podršku za osobe sa hendikepom;
 • podršku za učenje jezika;
 • proizvode intelektualnog rada;
 • događaje za širenje rezultata projekta;
 • vanredne troškove (podugovaranje i sl).

Više informacija o projektima Strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih možete pronaći na našoj stranici kao i u Programskom vodiču.

Poslednje modifikovano: mart 4, 2019Publikacije: