KA2 projekti Strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih

Trajanje

Projekti Strateških patnerstava traju od 12 meseci do 36 meseci. Institucija koja podnosi projektnu prijavu mora da precizira trajanje projekta u fazi prijave projekta, a u skladu sa ciljevima projekta i vrstom planiranih aktivnosti. Aktivnosti u okviru projekta mogu imati sledeća trajanja:

  • mobilnost polaznika uz kombinaciju kratkih perioda mobilnosti (od 5 dana do 2 meseca) i virtuelne mobilnosti;
  • duži periodi držanja nastave ili obuka (od 2 meseca do 12 meseci);
  • kratki periodi zajedničkih treninga za zaposlene (od 5 dana do 2 meseca, ne uključujući period putovanja).

Podnosilac projektne prijave i partner – razlike, ko može za šta da se prijavi

Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije moći će da učestvuju u projektima strateških partnerstava u oblasti obrazovanja odraslih u svojstvu podnosioca projekta. Podnosilac projekta piše i podnosi projektnu prijavu i, ukoliko ona bude odobrena, dobija sva sredstva potrebna za realizaciju projekta, koja po potrebi prebacuje svojim partnerima. Partner na projektu učestvuje u planiranju i sprovođenju projektnih aktivnosti i po potrebi od podnosioca projekta dobija novčana sredstva namenjena realizaciji određenih aktivnosti. Takođe, ustanove iz Srbije mogu učestvovati i kao partneri u ovoj vrsti projekata. Ove prijave podnose organizacije iz programskih zemalja, a organizacije iz naše države imaju ulogu partnera.

Organizacije i institucije u Republici Srbiji će moći da prijave KA2 projekte samostalno ili u ime svih organizacija uključenih u projekat. Strateško partnerstvo je projekat međunarodne saradnje i uključuje barem tri organizacije iz tri različite programske zemlje. U ovaj minimalni broj zemalja se ubraja i Srbija, s obzirom na status programske zemlje od 2019. godine. Ne postoji maksimalan broj partnera, ali budžet namenjen upravljanju i sprovođenju projekta je ograničen (uključuje do 10 partnera). Sve učesnice projekta moraju biti potvrđene u trenutku podnošenja prijave za bespovratna sredstva.

KA2 projekti spadaju u decentralizovane akcije programa Erazmus+, što znači da se projekti prijavljuju nacionalnoj agenciji programskih zemalja koju su imenovale nadležne državne institucije tih zemalja. Prijave za ovu vrstu projekata ustanove iz Republike Srbije podnosiće Fondaciji Tempus.

  • partneri ustanovama iz Srbije koje će podnositi projektne prijave moći će da budu isključivo ustanove iz programskih zemalja (svi K2 projekti za ustanove iz Srbije biće međunarodnog karaktera);
  • vreme trajanja projekta je ograničeno na 36 meseci
  • budžet za ovu vrstu projekata tokom novog konkursnog roka će biti ograničen

Kriterijumi za odobravanje KA2 projekata

Projekti se ocenjuju na osnovu sledećih kriterijuma:

  • relevantnosti projekata u odnosu na horizontalne ili specifične prioritete;
  • kvaliteta predloga projekta i implementacije:

o   plan koji je jasan, potpuno definisan i sadrži potpuno i dobro usaglašene faze;

o   postojanje faza pripreme, sprovođenja, nadzora, ocenjivanja i diseminacije;

o   dosledna usklađenost ciljeva i predloženih aktivnosti;

o   predložena metodologija je kvalitetna i izvodljiva;

o   planirane su mere koje osiguravaju kontrolu kvaliteta projekta;

o   sprovođenje aktivnosti je u navedenom roku i u okviru finansijskih proračuna;

o   projekat opravdava finansijska sredstva i podrazumeva aktivnosti podučavanja, obučavanja i učenja;

o   aktivnosti su u skladu sa ciljevima projekta i uključuju odgovarajući broj učesnika;

o   projekat sadrži visok kvalitet mera kojima se vrednuju rezultati učenja u skladu sa evropskim pravilima i načelima transparentnosti.

  • stepena efikasnosti projektnog tima i saradnje:

o   da li su uključene relevantne organizacije;

o   da li učesnici poseduju neophodne veštine, iskustvo i stručnost;

o    odgovornosti i uloge su logično podeljene;

o   uključuju se potrebni odgovarajući i novi učesnici;

o   postoje efikasni mehanizmi za koordinaciju i komunikaciju.

  • uticaja, diseminacije i održivosti: projekat sadrži mere kvaliteta za ocenjivanje rezultata projekta (mogući uticaj projekta za vreme i nakon trajanja projekta, postojanje plana diseminacije unutar i izvan projekta, postojanje planova osiguranja održivosti projekta).

Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja odraslih iz Srbije KA2 projekte Strateških partnerstava prijavljuju Fondaciji Tempus.

Opšti poziv za 2020. godinu je objavljen u novembru 2019. godine.

Tačan datum za aktuelni poziv možete pronaći na našoj stranici Kalendar poziva.

Formulari za prijavu projekata se preuzimaju sa sajta Fondacije Tempus.

Za sve dodatne informacije možete se putem mejla ili telefona obratiti Grupi za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih Fondacije Tempus.

Kontakt:

Fondacija Tempus

Grupa za škole, predškolske ustanove i obrazovanje odraslih

Ruže Jovanović 27a (ulaz iz Žabljačke ulice), 11000 Beograd, Srbija

Tel./faks: 011/3342-430

adult-education@tempus.ac.rs

www.erasmusplus.rs

 

Linkovi ka relevantnim sajtovima

EPALE

School Education Gateway

eTwinning

Link za EU nalog

Vodič za kreiranje EU naloga

Obrazac za identifikaciju pravnog lica

Tehničko uputstvo za popunjavanje prijavnog formulara

Obrazac za finansijsku identifikaciju pravnog lica

Erazmus+ programski vodič za 2020. godinu

Praktičan vodič za lidere u školama

Evropska komisija