КА2 – Пројекти стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука

Шта је пројекат Стратешких партнерстава

Стратешка партнерства су међународни пројекти који подржавају развој, размену и примену иновативних пракси и заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу. Укључују минимум три организације из три програмске земље.

У зависности од циља и структуре самог пројекта могу бити:

 • Стратешка партнерства која подржавају иновације до којих је дошло након размене нових идеја и пракси у пројекту;
 • Стратешка партнерства која подржавају размену примера добре праксе, са циљем помагања организацијама у фази развоја, јачања мреже партнера, повећања капацитета организације у међународној сарадњи, размене и упоређивања идеја, пракси и метода.

Приоритети пројеката стратешких партнерстава

Да би институција поднела пријаву КА2 пројекта, потребно је да је у фази планирања, припреме и саме пријаве уврстила минимум један хоризонтални приоритет или специфичан приоритет.

Хоризонтални приоритети се односе на:

 • подизање нивоа достигнућа у компетенцијама целоживотног учења кроз формално и неформално образовање и обуке на свим узрастима;
 • едукаторе у фази регрутовања, избора и увођења најбољих и најпогоднијих кандидата у професију наставника, активности сталног стручног усавршавања, дуално образовање, дигиталне компетенције и иновативне педагогије;
 • транспарентност и признавање вештина и квалификација у циљу веће приступачности учењу, запошљавању и мобилности радне снаге; промоција признавања стечених вештина између сектора образовања и обука;
 • релевантно улагање, спровођење и ефикасност у области образовања и обука: подршка ефикасној примени европског  инвестиционог плана;
 • инклузивно образовање и обуке (различитост у формалном и неформалном сектору; развој друштвених, грађанских, мултикултуралних компетенција и медијске писмености; решавање проблема вршњачког насиља; смањење разлика у исходима ученика из угрожених средина; са посебном пажњом на пројектима који укључују избеглице, азиланте и мигранте и/или за фокус имају тему кризе избеглица у Европи;
 • отворено и иновативно образовање и обуке у дигиталној ери (подршка синергији образовања, истраживања и иновација, дигитализацији квалитета садржаја учења и промовисање употребе ИКТ-а);

Детаљније хоризонталне приоритете стратешких партнерстава (високо образовање, опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих и област младих) погледајте овде.

Специфични приоритети у области стручног образовања и обука се односе на:

 • Развој институционалних партнерстава која подржавају успостављање и спровођење стратегије интернационализације VET ученика и практиканата, која је усмерена ка стварању неопходне инфраструктурне подршке као и релевантних институционалних и/или уговорних оквира за промовисање квалитетне мобилности и праксе VET ученика и практиканата у другој земљи (овде су применљива правила и информације о мобилности VET ученика из Анекса I Националног позива).
 • Развој партнерстава усмерених ка промовисању учења заснованог на раду (work-based learning) у свим облицима, на пример развој новог садржаја обука (укључујући заједничке VET квалификације), интегрисаних периода учења заснованог на раду, укључујући прилике да се знање примени у практичним пројектима/пословним окружењима у “стварном животу”, као и укључивање међународног искуства (мобилности) кад год је то могуће.
 • Ради повећања квалитета VET тренинга – успостављање система повратних информација како би се овакви тренинзи прилагодили у погледу резултата, између осталог путем успостављања или тестирање система за праћење постигнућа ученика након матуре, као део механизма обезбеђивања квалитета у складу са препоруком о Европском оквиру за обезбеђивање квалитета у стручном образовању и обукама (EQAVET).
 • Даље јачање кључних компетенција у оквиру иницијалног и континуираног стручног образовања и обука (нарочито функционална писменост – писменост, нумеричка писменост и дигитална писменост), укључујући и стандардне методологије за увођење ових компетенција у курикулум, као и обезбеђивање и процењивање резултата учења тих курикулума; повећање доступности обукама и квалификацијама за све, са посебним фокусом на ниско обучене, кроз јачање квалитета и приступа континуираног стручног образовања и обука, признавање неформалног и информалног учења, промовисање учења на радном месту, обезбеђивање ефикасних сервиса за каријерно вођење и саветовање, као и флексибилних начина учења.
 • Успостављање систематичног приступа и прилика за иницијално и континуирано професионално усавршавање VET наставника, тренера и ментора, како у школском, тако и у пословном окружењу, а са фокусом на развијању ефективног дигиталног, отвореног и иновативног образовања.

Које активности спадају у пројекте КА2

Током трајања пројекта и у зависности од врсте Стратешког партнерства, пројекти могу обухватити многе активности, на пример:

 • активности којима се јача сарадња и умрежавање организација;
 • тестирање и/или примена иновативних пракси у области образовања и обука;
 • активности којима се олакшава процес признавања и вредновања знања, вештина и компетенција стечених путем формалног, неформалног и информалног учења;
 • активности сарадње регионалних власти у промовисању развоја система образовања и обука;·
 • активности у циљу пружања подршке ученицима с хендикепом како би завршили образовне циклусе и лакше се укључили у тржиште рада, укључујући борбу против сегрегације и дискриминације маргинализованих група у образовању;
 • активности намењене бољој припреми образованог кадра и примени образовања у суочавању са изазовима неједнакости и инклузије у системима образовања;
 • активности промовисања интеграције избеглица, азиланата и миграната, као и јачање свести о питањима у вези са избегличком кризом у Европи;
 • међународне иницијативе које подстичу развој предузетничког начина размишљања и вештина.

КА2 пројекти обухватају активности међународних обука, учења и подучавања појединаца уколико доприносе остваривању циљева пројекта.

Ко може да учествује

У овим пројектима могу да учествују средње стручне школе у државном или у приватном власништву уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друге установе активне на тржишту рада или у области образовања, обука и младих: школа, институт, образовни центар, предшколска установа, високошколска установа; непрофитна организација, удружење, невладина организација; државне институције на локалном, регионалном или националном нивоу; привредне коморе; стручна удружења и синдикати; истраживачки центри; удружења; културне организације, библиотеке, музеји; канцеларије за акредитацију и вредновање знања, вештина и компетенција стечених путем неформалног и информалног учења.

Појединци не могу да се пријаве за пројекат Стратешких партнерстава, већ само наведене институције. Ученици, полазници обука, наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници, просветни инспектори и директори установа у области средњег стручног образовања моћи ће да учествују у пројектима Стратешких партнерстава преко установе у којој су запослени или чији програм похађају, а којој је одобрен пројекат.

Подношење пријаве – кораци

Да би институција пријавила КА2 пројекат, потребно је да има EU login налог и PIC број. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у програму Еразмус+ и да преузме е-формулар за пројектну пријаву. Више информација је доступно у водичу за отварање EU login налога. PIC број (Participant Identification Code) представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+ и кроз неке друге програме ЕУ.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци, и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ треба да на порталу за учеснике (Партиципант портал) додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат Стратешког партнерства треба да идентификује најадекватније могућности које најбоље одговарају потребама институције и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за пројекте на нивоу средњих стручних школа су School Education Gateway и eTwinning.

School Education Gateway је портал који обезбеђује школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за Стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката подршку може да пружи eTwinning портал, који је намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Правила финансирања

Прихватљиви трошкови се могу сврстати у следеће категорије:

 • пројектни менаџмент и имплементацију – планирање, координација, комуникација, материјали за обуке или промоције, активности на локалном нивоу, промовисање и дисеминација;
 • међународне састанке пројектног тима;
 • трошкове путовања, дневница, смештаја и исхране;
 • подршку за особе са хендикепом;
 • језичку подршку;
 • производе интелектуалног рада;
 • догађаје попут националних или међународних конференција, семинара, обука;
 • посебне трошкове (подуговарање и набавка опреме).

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима Стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука можете пронаћи на нашој страници као и у програмском водичу за 2018. годину

 

Последње модификовано: фебруар 4, 2018Публикације: