КА2 – Савези секторских вештина

Савези секторских вештина имају за циљ да дефинишу потребе тржишта рада и превазиђу разлике између тих потреба и понуде образовних профила у институцијама за стручно образовање и обуке.

Савези секторских вештина су намењени пројектима у области стручног образовања и обука (укључујући средње стручно и високо образовање) и требало би да укључују ЕУ инструменте и алате попут EQFa, ECVETа, EQAVETа, као и препоруке Европског савета везане за Европски оквир за квалитетне и ефективне праксе.

У конкурсном року за 2020. годину посебан акценат ће бити на дигиталним вештинама, које имају све значајнију улогу у оквиру свих пословних профила на тржишту рада. Такође, за прелазак на зелене економије потребно је извршити промену квалификација и националних образовних курикулума како би се задовољиле потребе за новим зеленим вештинама и одрживим развојем.

Ови циљеви се могу постићи кроз две врсте транснационалних пројеката (организација може бити у улози координатора у неколико пројеката, докле год се они односе на различите секторе):

ЛОТ1 – Савези секторских вештина чији је циљ осмишљавање и примена ВЕТ програма и тренинга за стручне профиле везане за кључна занимања дефинисана на европском нивоу (списак је доступан у Водичу кроз Програм), као и методологија предавања;

ЛОТ2 – Савези секторских вештина за нове стратешке приступе секторима у којима постоји велики недостатак адекватних вештина (списак сектора је доступан у Водичу кроз Програм).

У пројектима могу учествовати јавне или приватне организације из програмских земаља. Те организације могу бити: европски и/или национални социјални партнери, министарства рада или слична тела, службе за запошљавање, заводи за статистику, предузећа, привредне коморе, секторске и друге асоцијације послодаваца, европске и националне кровне организације, јавне или приватне средње стручне школе, јавна и приватна предузећа, истраживачки институти итд.

Врсте активности
Савези секторских вештина могу да буду усмерени на развој курсева и обука за стручно и професионално образовање и спровођење нових стратешких приступа усмерених на успостављање и развој секторске сарадње на плану унапређења специфичних вештина.

ЛОТ 1: Савези секторских вештина за осмишљавање и примена ВЕТ програма

– осмишљавање ВЕТ курикулума и стандарда квалификација (у складу са EQFом) у складу са потребним вештинама за одређене профиле занимања у одређеном привредном сектору;

– анализа о потребним вештинама на тржишту рада у одређеном привредном сектору, ослањајући се на информације са портала EU Skills Panorama;

– превођење вештина у иновативне, модуларне ВЕТ программе који се заснивају на исходима учења (примењујући ECVET за осмишљавање квалификација);

– провера и праћење квалитета садржаја нових обука применом EQAVETа или употребом већ постојећих система осигурања квалитета, који би морали бити усклађени са EQAVETом;

– интегрисање периода учења заснованог на раду у садржај нових обука;

– осмишљавање стручних обука које су усмерене на стицање одређених пословних вештина, меких вештина и СТЕМ дисциплина, посебно у контексту учења на радном месту;

– промовисање релеватних секторских квалификација и пружање подршке за њихово признавање кроз употребу ECVET принципа;

– рад на признавању квалификација на европском и националном нивоу унутар сектора;

– идентификовање најприкладнијих метода за примену новог курикулума, уз обавезно коришћење иновативних приступа и интегрисане употребе ИКТ-а (нпр. симулатори, проширена стварност, итд).

ЛОТ 2 – Савези секторских вештина за примену нових стратешких приступа секторској сарадњи за развијање одређених вештина

Овај тип пројеката мора обухватити активности из ЛОТа 1 и још додатно:

– развој стратегије за секторске вештине како би се подржао развој одређеног сектора;

– развој методологије за процену тренутне ситуације и предвиђање будућих потреба (у контексту мањка вештина и неусклађености њихове понуде и потражње);

– утврђивање профила занимања које је потребно ревидирати или осмислити, као и одговарајућих вештина, а на темељу, уколико је примењиво, профила занимања у ЕSCO-у;

– успостављање нових квалификација на основу релеватних профила занимања.

Састав конзорцијума

Састав конзорцијума се разликује у зависности од типа пројекта који се пријављује. Тако се у зависности од типа пројекта морају укључити партнери из најмање 4 или 8 програмских земаља. Пријаву у име конзорцијума за пројекат који може трајати две, три или четири године, подноси институција из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу.

Више детаља о пријави пројеката Савези секторских вештина погледајте на сајту Извршне агенције.

Последње модификовано: October 31, 2019Публикације: