KA2 – Savezi sektorskih veština

Savezi sektorskih veština podržavaju razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje, koje obrazovne ustanove stvaraju u saradnji sa poslodavcima, u skladu sa potrebama tržišta rada.

Postoje tri vrste ovih transnacionalnih projekata:

LOT1 – Savezi sektorskih veština za definisanje potreba za veštinama usmereni su na to da obezbede jasne i detaljne analize o tome šta su potrebe i gde postoje razlike između ponude i potražnje;

LOT2 – Savezi sektorskih veština čiji je cilj osmišljavanje i primena VET programa i treninga za jednu ili više profesija u sektoru, kao i metodologija predavanja;

LOT3 – Savezi sektorskih veština za nove strateške pristupe sektorima u kojima postoji veliki nedostatak adekvatnih veština.

U projektima mogu učestvovati javne ili privatne organizacije iz programskih ili partnerskih zemalja. Na primer te organizacije mogu biti: evropski i/ili nacionalni socijalni partneri, ministarstva rada ili slična tela, službe za zapošljavanje, zavodi za statistiku, preduzeća, privredne komore, sektorske i druge asocijacije poslodavaca, evropske i nacionalne krovne organizacije, javne ili privatne srednje stručne škole, javna i privatna preduzeća, istraživački instituti itd.

Vrste aktivnosti

Savezi sektorskih veština mogu da budu usmereni na utvrđivanje potreba za specifičnim veštinama u okviru određenog sektora, razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje i sprovođenje novih strateških pristupa usmerenih na uspostavljanje i razvoj sektorske saradnje na planu unapređenja specifičnih veština.

Sastav konzorcijuma

Sastav konzorcijuma se razlikuje u zavisnosti od tipa projekta koji se prijavljuje. Tako se u zavisnosti od tipa projekta moraju uključiti partneri iz najmanje 4, 8 ili 12 programskih zemalja. Prijavu u ime konzorcijuma za projekat koji može trajati dve, tri ili četiri godine, podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu.

Pravila finansiranja

Predviđeni iznos donacije, u zavisnosti od tipa i trajanja projekta se kreće između maksimalno 700.000 i 4.000.000 evra.

Više detalja o prijavi projekata Savezi sektorskih veština pogledajte na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: mart 4, 2019Publikacije: