KA2 – Savezi sektorskih veština

Savezi sektorskih veština imaju za cilj da definišu potrebe tržišta rada i prevaziđu razlike između tih potreba i ponude obrazovnih profila u institucijama za stručno obrazovanje i obuke.

Savezi sektorskih veština su namenjeni projektima u oblasti stručnog obrazovanja i obuka (uključujući srednje stručno i visoko obrazovanje) i trebalo bi da uključuju EU instrumente i alate poput EQFa, ECVETa, EQAVETa, kao i preporuke Evropskog saveta vezane za Evropski okvir za kvalitetne i efektivne prakse.

U konkursnom roku za 2020. godinu poseban akcenat će biti na digitalnim veštinama, koje imaju sve značajniju ulogu u okviru svih poslovnih profila na tržištu rada. Takođe, za prelazak na zelene ekonomije potrebno je izvršiti promenu kvalifikacija i nacionalnih obrazovnih kurikuluma kako bi se zadovoljile potrebe za novim zelenim veštinama i održivim razvojem.

Ovi ciljevi se mogu postići kroz dve vrste transnacionalnih projekata (organizacija može biti u ulozi koordinatora u nekoliko projekata, dokle god se oni odnose na različite sektore):

LOT1 – Savezi sektorskih veština čiji je cilj osmišljavanje i primena VET programa i treninga za stručne profile vezane za ključna zanimanja definisana na evropskom nivou (spisak je dostupan u Vodiču kroz Program), kao i metodologija predavanja;

LOT2 – Savezi sektorskih veština za nove strateške pristupe sektorima u kojima postoji veliki nedostatak adekvatnih veština (spisak sektora je dostupan u Vodiču kroz Program).

U projektima mogu učestvovati javne ili privatne organizacije iz programskih zemalja. Te organizacije mogu biti: evropski i/ili nacionalni socijalni partneri, ministarstva rada ili slična tela, službe za zapošljavanje, zavodi za statistiku, preduzeća, privredne komore, sektorske i druge asocijacije poslodavaca, evropske i nacionalne krovne organizacije, javne ili privatne srednje stručne škole, javna i privatna preduzeća, istraživački instituti itd.

Vrste aktivnosti
Savezi sektorskih veština mogu da budu usmereni na razvoj kurseva i obuka za stručno i profesionalno obrazovanje i sprovođenje novih strateških pristupa usmerenih na uspostavljanje i razvoj sektorske saradnje na planu unapređenja specifičnih veština.

LOT 1: Savezi sektorskih veština za osmišljavanje i primena VET programa

– osmišljavanje VET kurikuluma i standarda kvalifikacija (u skladu sa EQFom) u skladu sa potrebnim veštinama za određene profile zanimanja u određenom privrednom sektoru;

– analiza o potrebnim veštinama na tržištu rada u određenom privrednom sektoru, oslanjajući se na informacije sa portala EU Skills Panorama;

– prevođenje veština u inovativne, modularne VET programme koji se zasnivaju na ishodima učenja (primenjujući ECVET za osmišljavanje kvalifikacija);

– provera i praćenje kvaliteta sadržaja novih obuka primenom EQAVETa ili upotrebom već postojećih sistema osiguranja kvaliteta, koji bi morali biti usklađeni sa EQAVETom;

– integrisanje perioda učenja zasnovanog na radu u sadržaj novih obuka;

– osmišljavanje stručnih obuka koje su usmerene na sticanje određenih poslovnih veština, mekih veština i STEM disciplina, posebno u kontekstu učenja na radnom mestu;

– promovisanje relevatnih sektorskih kvalifikacija i pružanje podrške za njihovo priznavanje kroz upotrebu ECVET principa;

– rad na priznavanju kvalifikacija na evropskom i nacionalnom nivou unutar sektora;

– identifikovanje najprikladnijih metoda za primenu novog kurikuluma, uz obavezno korišćenje inovativnih pristupa i integrisane upotrebe IKT-a (npr. simulatori, proširena stvarnost, itd).

LOT 2 – Savezi sektorskih veština za primenu novih strateških pristupa sektorskoj saradnji za razvijanje određenih veština

Ovaj tip projekata mora obuhvatiti aktivnosti iz LOTa 1 i još dodatno:

– razvoj strategije za sektorske veštine kako bi se podržao razvoj određenog sektora;

– razvoj metodologije za procenu trenutne situacije i predviđanje budućih potreba (u kontekstu manjka veština i neusklađenosti njihove ponude i potražnje);

– utvrđivanje profila zanimanja koje je potrebno revidirati ili osmisliti, kao i odgovarajućih veština, a na temelju, ukoliko je primenjivo, profila zanimanja u ESCO-u;

– uspostavljanje novih kvalifikacija na osnovu relevatnih profila zanimanja.

Sastav konzorcijuma

Sastav konzorcijuma se razlikuje u zavisnosti od tipa projekta koji se prijavljuje. Tako se u zavisnosti od tipa projekta moraju uključiti partneri iz najmanje 4 ili 8 programskih zemalja. Prijavu u ime konzorcijuma za projekat koji može trajati dve, tri ili četiri godine, podnosi institucija iz programske zemlje Izvršnoj agenciji u Briselu.

Više detalja o prijavi projekata Savezi sektorskih veština pogledajte na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: October 31, 2019Publikacije: