КА2 – Савези знања

Савези знања су двогодишњи или трогодишњи транснационални пројекти који се спроводе у сарадњи између високошколских установа и предузећа у свим дисциплинама и секторима.

Пројекти овог типа теже остваривању следећих циљева:

  • развој нових, иновативних и мултидисциплинарних приступа настави и учењу
  • стимулисање предузетништва и предузетничких вештина наставног особља на факултетима и универзитетима и запослених у предузећима
  • омогућавање размене, протока и заједничког стварање знања

Примарна пажња посвећена је пројектима који доприносе модернизацији Европских система високог образовања у складу са планом Европске комисије за модернизацију високог образовања у Европи из 2011. године.

Врсте активности

Активности подржане у оквиру пројеката Савеза знања су, између осталог, развој и имплементација нових метода учења и наставе (на пример развој новог мултидисциплинарног курикулума), организовање континуираних образовних програма и активности за и у оквиру компанија, развој модела учења и примене трансверзалних вештина у сарадњи са предузећима, увођење предузетничког образовања, размена студената, наставника и истраживача и запослених у компанијама, учешће запослених у предузећима у настави и истраживању. Пун списак могућих активности пројеката може се наћи у Еразмус+ Програмском водичу.

Састав конзорцијума

У пројектима Савеза знања могу учествовати јавне или приватне организације из програмских и партнерских земаља: високошколске установе, јавна или приватна, мала, средња и велика предузећа, истраживачки институти, јавне установе на локалном, регионалном и националном нивоу, организације активне у области образовања, обука и младих итд. Пријаву за пројекат испред конзорцијума подноси организација из програмске земље Извршној агенцији у Бриселу. Организације из Србије могу да учествују као координадори или као партнери. Организације из партнерских земаља могу да учествују у својству партнера у овој врсти пројеката,  али само уз образложење на који начин њихово учешће посебно доприноси пројекту, односно, како за пројекат представљају додатну вредност. Минимум конзорцијума чини најмање шест независних организација из најмање три програмске земље, од којих минимум две високошколске установе и најмање два предузећа.

Правила финансирања

Максималан износ донације за двогодишње пројекте износи 700.000 евра, а за трогодишње 1.000.000 евра. У оквиру пројеката је могуће финансирати трошкове имплементације (нпр. хонораре), путне трошкове и трошкове боравка.

Више детаља o Савезима знања налази се на сајту Извршне агенције.

Последње модификовано: November 6, 2019Публикације: