KA2 – Strateška partnerstva

Strateška partnerstva se odnose na saradnju institucija u oblasti obrazovanja, obuka i mladih u programskim zemljama, sa ciljem saradnje, razmene iskustava i dobrih praksi. Organizacije aktivne u oblasti obrazovanja, obuka i mladih, preduzeća, državna tela, organizacije građanskog društva koje su aktivne u različitim socioekonomskim sektorima mogu da sarađuju ostvarivanjem strateških partnerstava i da sprovode inovativne prakse koje će uticati na kvalitetnije podučavanje, obuku, učenje, omladinski rad, institucionalnu modernizaciju, društvene inovacije.

Erazmus+ omogućuje veliku fleksibilnost aktivnosti koje se mogu sprovesti u projektima Strateških partnerstava, pod uslovom da predlozi pokažu da aktivnosti vode ka ostvarivanju ciljeva definisanih za tu vrstu projekata.

U okviru pripremnih mera za punopravno učešće Srbije u programu Erazmus+, objavljen je Nacionalni poziv za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinuu okviru kojeg institucije i organizacije iz Srbije mogu konkurisati za projekte Strateških partnerstava u ulozi koordinatora:

Prijave za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih se podnose Fondaciji Tempus do 21. marta 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu (GMT+1), dok se prijave za projekte KA2 strateških partnerstava u oblasti mladih podnose Fondaciji Tempus do 26. aprila 2018. godine do 12 časova (podne) po srednjeevropskom vremenu(GMT+1).

Ukoliko je koordinator projekta Strateških partnerstava iz programske zemlje, institucije iz partnerskih zemalja mogu da učestvuju kao partneri i to ukoliko njihovo učešće donosi dodatnu vrednost projektu.

Tada se prijava podnosi nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu, i to za projekte strateških partnerstava u oblasti opšteg obrazovanja, stručnog obrazovanja i obuka, visokog obrazovanja i obrazovanja odraslih do 21. marta 2018. godine u 12 časova po briselskom vremenu, a za projekte strateških partnerstava u oblasti mladih omogućena su tri roka: 1. februar, 26. april i 4. oktobar 2018. godine.  

Spisak nacionalnih agencija Erazmus+ programskih zemalja sa linkovima ka njihovim veb-stranama možete naći na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm

Poslednje modifikovano: decembar 12, 2017Publikacije: