KA2 – Strateška partnerstva u oblasti visokog obrazovanja

Strateška partnerstva imaju za cilj da pruže podršku razvoju, transferu i/ili implementaciji inovativnih praksi i implementaciju zajedničkih aktivnosti koje promovišu saradnju, učenje od kolega i razmenu iskustava na evropskom nivou. U oblasti visokog obrazovanja prioritet se, između ostalog, daje aktivnostima povećanja kvaliteta i relevantnosti znanja i veština kod studenata, podrške socijalnog angažmana visokoškolskih ustanova, promocije interkulturalnosti i građanskih kompetencija studenata, ojačavanja uloge visokog obrazovanja, poboljšanja institucionalnog i sistemskog upravljanja, podrške promenama koje su u skladu sa principima Bolonjskog procesa.

Vrste aktivnosti

Aktivnosti u oblasti visokog obrazovanja mogu biti vezane za razvoj, testiranje, adaptaciju i implementaciju inovativnih praksi koje se mogu odnositi na, zajedničke studijske programe, razvoj pedagoških pristupa i metodologija, karijerno vođenje i savetovanje, saradnju visokoškolskih ustanova i lokalnih/regionalnih vlasti i drugih relevantnih aktera baziranu u cilju promocije regionalnog razvoja i međusektorske saradnje, saradnju i razmenu iskustava između pojedinaca koji se bave servisima podrške kao što je karijerno vođenje, razvojem sistema koji pomaže praćenju studentskog napretka i tako dalje.

Sastav konzorcijuma

U strateškim partnerstvima mogu učestvovati javne ili privatne organizacije iz programskih i partnerskih zemalja. Te organizacije mogu biti visokoškolske ustanove, neprofitne organizacije, javna ili privatna preduzeća, javne ustanove na lokalnom, regionalnom i nacionalnom nivou i druge. Potrebno je obezbediti učešće najmanje po jedne organizacija iz tri različite programske zemlje.

Organizacije iz Srbije mogu da učestvuju kao partneri, ali samo uz obrazloženje na koji način njihovo učešće posebno doprinosi projektu, odnosno, kako za projekat predstavljaju dodatnu vrednost.

Pravila finansiranja

U okviru strateških partnerstava mogu se finansirati menadžment i implementacija projekta, transnacionalni sastanci u okviru projekta, honorari, diseminacioni događaji, individualna podrška (troškovi života), putni troškovi, jezička podrška. Projekti mogu da traju dve ili tri godine. Iznos donacije je varijabilan i računa se kao proizvod trajanja projekta (u mesecima) i 12.500 evra. Maksimalan iznos donacije može iznositi 450.000 evra.

Podnošenje prijave

Prijava se podnosi nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj se nalazi institucija koja podnosi prijavu. Spisak nacionalnih agencija Erazmus+ programskih zemalja sa linkovima ka njihovim veb-stranama možete naći na: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm

Poslednje modifikovano: april 3, 2017Publikacije: