КА2 – Пројекти стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука

Шта је пројекат Стратешких партнерстава

Стратешка партнерства су међународни пројекти који подржавају развој, размену и примену иновативних пракси и заједничких иницијатива које промовишу сарадњу, узајамно учење и размену искустава на европском нивоу. Укључују минимум три организације из три програмске земље.

У зависности од циља и структуре самог пројекта могу бити:

 • Стратешка партнерства која подржавају иновације до којих је дошло након размене нових идеја и пракси у пројекту;
 • Стратешка партнерства која подржавају размену примера добре праксе, са циљем помагања организацијама у фази развоја, јачања мреже партнера, повећања капацитета организације у међународној сарадњи, размене и упоређивања идеја, пракси и метода.

Приоритети пројеката стратешких партнерстава

Да би институција поднела пријаву КА2 пројекта, потребно је да је у фази планирања, припреме и саме пријаве уврстила минимум један хоризонтални приоритет или специфичан приоритет.

Хоризонтални приоритети се односе на:

 • пружање подршке за стицање кључних компетенција и основних вештина, са циљем подстицања запошљивости, образовног и личног развоја;
 • социјална инклузија је кључни приоритет свих области у оквиру Програма. Промовисаће се – посебно путем иновативних и интегративних приступа – заједничке вредности, једнакост, социјална инклузија, различитост и недискриминација;
 • заједничке вредности, грађанска укљученост и ангажованост: програм ће подржавати активно грађанство и етику у целоживотном учењу, подстицати развој друштвених и интеркултурних компетенција, критичког мишљења и медијске писмености;
 • циљеви заштите животне средине и борбе против климатских промена: циљ овог Програма, кроз све секторе, је пружање подршке подизању свести о климатским променама;
 • иновативне праксе у дигиталној ери: Програмом ће бити подржана употреба дигиталних технологија и иновативних метода и отворених педагошких приступа у области образовања, обука, младих и спорта;
 • подршка едукаторима, особама које раде с младима, лидерима у образовању и помоћном особљу: предност ће се дати активностима које подржавају професионални развој едукатора (нпр. наставника, професора, тренера, ментора, васпитача), особа које раде с младима, руководилаца установа (нпр. директора школа, ректора, итд) и помоћног особља (асистената у настави, саветника за професионалну оријентацију, итд);
 • транспарентност и признавање вештина и квалификација: приоритет ће се дати активностима које подржавају мобилност у сврху учења и рада и олакшавају прелазак између различитих нивоа и врста образовања и обука, као и прелазак на тржиште рада и између различитих послова;
 • одрживе инвестиције, учинак и ефикасност: приоритет ће се дати активностима које подржавају развој иновативних начина осигурања одрживих инвестиција у свим видовима учења, како формалним тако и неформалним, укључујући финансирање и расподелу трошкова на основу учинка;
 • социјална и образовна вредност европске културне баштине, њен допринос стварању нових радних места, економском расту и социјалној кохезији.

Детаљније хоризонталне приоритете стратешких партнерстава (високо образовање, опште образовање, стручно образовање и обуке, образовање одраслих и област младих) погледајте овде.

Специфични приоритети у области стручног образовања и обука се односе на:

 • Развијање институционалних партнерстава која подржавају успостављање и имплементацију стратегија интернационализације VET установа. Циљ стратегија је успостављање неопходних механизама подршке, као и уговорних оквира за промовисање квалитетне мобилности особља и ученика стручног образовања, укључујуц́и признавање њихових исхода учења;
 • Развој партнерстава усмерених ка промовисању учења заснованог на раду (work-based learning) у свим облицима. Ова партнерства могу бити усмерена и на развој новог садржаја обука, интегрисаних периода учења заснованог на раду, укључујући прилике да се знање примени у практичним пројектима/пословним окружењима у “стварном животу”, као и укључивање међународног искуства (мобилности) кад год је то могуће;
 • Ради повећања квалитета VET тренинга – успостављање система повратних информација како би се овакви тренинзи прилагодили у погледу резултата, између осталог путем успостављања или тестирање система за праћење постигнућа ученика након матуре, као део механизма обезбеђивања квалитета у складу са препоруком о Европском оквиру за обезбеђивање квалитета у стручном образовању и обукама (EQAVET);
 • Унапређење приступа обукама и квалификацијама за све, са посебним фокусом на ниско квалификоване, кроз континуирано стручно образовање и обуке, нарочито валидацијом неформалног и неформалног учења, промовисањем учења на радном месту;
 • Даље јачање кључних компетенција у почетном и континуираном стручном образовању (посебно у погледу писмености, нумеричких, дигиталних и језичких вештина), укључујући заједничке методологије за увођење тих компетенција у курикулуме;
 • Подршка усвајању иновативних приступа и дигиталних технологија, укључујући употребу алата SELFIE;
 • Успостављање систематичног приступа и прилика за иницијално и континуирано професионално усавршавање VET наставника, тренера и ментора, како у школском, тако и у пословном окружењу;
 •  Развој одрживих партнерстава за успостављање и/или даљи развој националних, регионалних и секторских такмичења у вештинама, као начин повећања интересовања за стручно образовање и обуке.

Које активности спадају у пројекте КА2

Током трајања пројекта и у зависности од врсте Стратешког партнерства, пројекти могу обухватити многе активности, на пример:

 • активности којима се јача сарадња и умрежавање организација;
 • тестирање и/или примена иновативних пракси у области образовања и обука;
 • активности којима се олакшава процес признавања и вредновања знања, вештина и компетенција стечених путем формалног, неформалног и информалног учења;
 • активности сарадње регионалних власти у промовисању развоја система образовања и обука;·
 • активности у циљу пружања подршке ученицима с хендикепом како би завршили образовне циклусе и лакше се укључили у тржиште рада, укључујући борбу против сегрегације и дискриминације маргинализованих група у образовању;
 • активности намењене бољој припреми образованог кадра и примени образовања у суочавању са изазовима неједнакости и инклузије у системима образовања;
 • активности промовисања интеграције избеглица, азиланата и миграната, као и јачање свести о питањима у вези са избегличком кризом у Европи;
 • међународне иницијативе које подстичу развој предузетничког начина размишљања и вештина.

КА2 пројекти обухватају активности међународних обука, учења и подучавања појединаца уколико доприносе остваривању циљева пројекта.

Ко може да учествује

У овим пројектима могу да учествују средње стручне школе у државном или у приватном власништву уколико их је верификовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја, као и друге установе активне на тржишту рада или у области образовања, обука и младих: школа, институт, образовни центар, предшколска установа, високошколска установа; непрофитна организација, удружење, невладина организација; државне институције на локалном, регионалном или националном нивоу; привредне коморе; стручна удружења и синдикати; истраживачки центри; удружења; културне организације, библиотеке, музеји; канцеларије за акредитацију и вредновање знања, вештина и компетенција стечених путем неформалног и информалног учења.

Појединци не могу да се пријаве за пројекат Стратешких партнерстава, већ само наведене институције. Ученици, полазници обука, наставници, предавачи, едукатори, стручни сарадници, просветни инспектори и директори установа у области средњег стручног образовања моћи ће да учествују у пројектима Стратешких партнерстава преко установе у којој су запослени или чији програм похађају, а којој је одобрен пројекат.

Подношење пријаве – кораци

Да би нека институција могла да пријави пројект за Еразмус+, она мора да има EU login налог и PIC/ОID број, који представља јединствени идентификациони број који свака организације мора да има како би могла учествовати у пројектима који се финансирају кроз програм Еразмус+, као и кроз неке друге програме ЕУ. EU login (the European Commission Authentication Service) налог појединцу омогућава да отпочне процес регистрације институције за добијање PIC броја за учешће у програму Еразмус+ и да преузме е-формулар за пројектну пријаву. Више информација је доступно у водичу за отварање EU login налога.

Приликом регистровања институције за учешће у програму Еразмус+ неопходно је обезбедити основне податке о организацији као што су њен тип, назив, матични број, адреса, контакт подаци, и др. Институције које желе да пријаве пројекат за Еразмус+ треба да на порталу за учеснике (Партиципант портал) додају следеће скениране документе: образац за идентификацију правног лицаобразац за финансијску идентификацију правног лица, документе из којих се види када је организација основана и са каквим статусом тј. ко је њен оснивач, решење о ПДВ-у или евентуално о изузећу од ПДВ-а. Сваки појединачни документ који се качи не сме да буде већи од 6 мб. Препоручује се да се сви документи подносе у ПДФ формату (скенирани оригинали).

Кратак преглед корака за подношење пријаве можете погледати овде.

Како се траже партнери

Организација која жели да спроведе Еразмус+ пројекат Стратешког партнерства треба да идентификује најадекватније могућности које најбоље одговарају потребама институције и циљевима пројекта. Ресурси који могу да помогну при идентификацији одговарајућих могућности за пројекте на нивоу средњих стручних школа су School Education Gateway и eTwinning.

School Education Gateway је портал који обезбеђује школама да пронађу могућности за професионално усавршавање и стратешка партнерства. На порталу постоје три кључна дела: каталог курсева, база могућности за мобилност и део везан за Стратешка партнерства.

У прављењу листе контаката потенцијалних партнера и остваривања активности пројеката подршку може да пружи eTwinning портал, који је намењен виртуелној сарадњи школа и предшколских установа у Европи и шире.

Правила финансирања

Прихватљиви трошкови се могу сврстати у следеће категорије:

 • управљање пројектом и његово спровођење – планирање, координација, комуникација, материјали за обуке или промоције, активности на локалном нивоу, промовисање и дисеминација;
 • међународне састанке пројектног тима;
 • трошкове учења, држања наставе и обука;
 • подршку за особе са хендикепом;
 • подршку за учење језика;
 • производе интелектуалног рада;
 • догађаје за ширење резултата пројекта;
 • ванредне трошкове (подуговарање и сл).

Тачан датум за актуелни позив можете пронаћи на нашој страници Календар позива.

Више информација о пројектима Стратешких партнерстава у области стручног образовања и обука можете пронаћи на нашој страници и у Програмском водичу

Последње модификовано: November 11, 2019Публикације: