KA3 – Podrška reformama obrazovnih politika

Ključna aktivnost 3 programa Erazmus+ namenjena je institucijama koje kreiraju i sprovode javne politike u oblasti obrazovanja i mladih.

Projekti i aktivnosti ovog dela programa imaju cilj da:

  • unaprede kvalitet, efikasnost i ravnopravnost obrazovanja, sprovedu obuku i rade sa mladima putem otvorenog metoda koordinacije (sprovođenje opštih i specifičnih preporuka koje su rezultat dogovora na evropskom nivou);
  • promovišu međunarodnu saradnju i razmenu informacija među donosiocima odluka da bi se unapredili sistemi, strukture i procesi u obrazovanju;
  • doprinesu širenju dobre prakse da bi donošenje odluka u oblasti obrazovanja i mladih bilo zasnovano na konkretnim činjenicama, u skladu sa Strateškim okvirom za saradnju u oblasti obrazovanja i obuka (Evropa 2020), Evropskom strategijom za mlade i odredbama Bolonjskog i Kopenhagenskog procesa;
  • učine dostupnim komparativna međunarodna istraživanja i analize javnih politika u oblasti obrazovanja na evropskom i nacionalnom nivou da bi se lakše pratila njihova uspešnost;
  • podrže aktivno učešće organizacija civilnog društva i nevladinih ogranizacija u sprovođenju javnih politika i sl.

Učešće Srbije u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savetovanja Euroguidance kao i učešće u mreži Eurydice (koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi  sastavni je deo ključne aktivnosti 3.

Euroguidance mreža

Eurydice mreža

Više detalja o prijavi KA3 projekata nalazi se na sajtu Izvršne agencije

Poslednje modifikovano: March 8, 2019Publikacije: