Školska partnerstva za razmene

Školska partnerstva za razmene

Od konkursnog roka za 2019. godinu, škole iz Srbije mogu da učestvuju u Školskim partnerstvima za razmene koja su deo ključne aktivnosti 2 (KA2) programa Erazmus+. Ovi projekti treba da doprinesu jačanju evropske dimenzije škola koje učestvuju u projektu, izgradnju nji- hovih kapaciteta za međunarodnu saradnju, kao i njihovih mogućnosti da se nose sa novim izazovima. Kroz organizovanje aktivnosti mobilnosti za učenike, ova partnerstva će takođe promovisati inkluziju i toleranciju, što su prioriteti Pariske deklaracije.

U okviru školskih partnerstava za razmene postoje mogućnosti mobilnosti, a jedna aktivnost u okviru projekta može imati sledeće trajanje:

  • Kraće razmene učenika (3 dana do 2 meseca);
  • Duže razmene učenika (2 do 12 meseci);
  • Kraće obuke za zaposlene (3 dana do 2 meseca);
  • Duži periodi držanja nastave ili pohađanja obuka (2 do 12 meseci).

Postoje pravila koja važe samo za ovaj tip projekata:

  • Mogu se prijaviti isključivo škole iz programskih zemalja*;
  • Partnerstva moraju da budu sačinjena od najmanje dve, a najviše šest škola;
  • Trajanje projekta je od 12 meseci do 24 meseca, ali projekti koji organizuju duži period učenja za učenike mogu da traju do 36 meseci;
  • Namenska bespovratna sredstva su obezbeđena za mobilnosti za učenike i osoblje (uključujući i nastavnike i drugo kvalifikovano osoblje u pratnji), kao i za troškove upravljanja projektom i troškove njegovog sprovođenja, ali ne postoje budžetske linije za intelektualne rezultate, događaje za širenje rezultata projekta i međunarodne sastanke projektnog tima.

Prioriteti i kriterijumi koji važe za KA2 projekte strateških partnerstava, važe i za KA2 projekte školskih partnerstava za razmene i možete ih pogledati na našoj stranici.

*Škole i predškolske ustanove iz Srbije mogu biti državne ili privatne. Privatne škole moraju da poseduju adekvatnu verifikaciju Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Poslednje modifikovano: January 23, 2020Publikacije: