Žan Mone

Žan Mone akcije u okviru programa Erazmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta.

Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u celini, sa posebnim naglaskom na proces evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Dodatno, Žan Mone akcije nastoje da promovišu vrednosti EU i povećavaju vidljivost onoga za šta se Evropska unija zalaže i u zemljama van njenih granica.

Žan Mone projektima podstiče se dijalog između akademskog sveta i kreatora evropskih politika.

Program ne propisuje ograničenja po pitanju naučnih oblasti na koje projektne prijave treba da budu usmerene.

Žan Mone akcije se dele na:

  • Žan Mone module (nastava i istraživanje)

Žan Mone modul je kratki nastavni program (ili kurs) na visokoškolskoj ustanovi u oblasti studija Evropske unije. Trajanje svakog modula je minimum 40 nastavnih sati u jednoj akademskoj godini. Žan Mone modul uključuje teme vezane za Evropsku uniju u nastavni plan i program koji se do tada samo ograničeno bavio ovim pitanjem.

  • Žan Mone katedre (nastava i istraživanje)

Žan Mone katedra je položaj koji traje tri godine i koji je namenjen univerzitetskim profesorima usmerenim naspecijalizaciju u oblasti studija Evropske unije. Ovaj položaj može da drži samo jedan profesor koji mora da održi najmanje 90 nastavnih sati u jednoj akademskoj godini. Ukoliko je projekat podnet od strane zaposlenog koji nema zvanje profesora, projekat se tretira kao Žan Mone modul.

  • Žan Mone centre izuzetnosti (nastava i istraživanje)

Žan Mone centri izuzetnosti objedinjuju kompetencije i znanja eksperata i imaju za cilj razvoj sinergije između različitih disciplina i resursa u okviru evropskih studija, kao i stvaranje zajedničkih međunarodnih aktivnosti i strukturnih veza sa akademskim institucijama u drugim zemljama.

  • Žan Mone podršku asocijacijama

Žan Mone pruža podršku asocijacijama koje imaju za cilj da doprinesu studijama procesa evropskih integracija.

  • Žan Mone mreže (debata sa akademskim svetom)

Žan Mone mreže podržavaju raspravu o javnim politikama sa akademskim sektorom kroz stvaranje i razvoj konzorcijuma međunarodnih aktera angažovanih na polju evropskih studija.

  • Žan Mone projekte za debatu sa akademskim svetom

Žan Mone projekti fokusirani su na podršku inovacijama i širenju sadržaja o Evropskoj uniji.

Žan Mone projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata,kao i ustanove i organizacije iz celog sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u okviru kojeg je moguće imati unilateralne projekte, odnosno projekte koji se odvijaju na samo jednoj ustanovi ili organizaciji.

Više detalja o prijavi Žan Mone projekata nalazi se na sajtu Izvršne agencije.

Poslednje modifikovano: November 6, 2019Publikacije: