Položaj Srbije

Institucije koje imaju pravo da učestvuju u programu Erazmus+ moraju da pripadaju tzv. programskim zemljama (zemlje Evropske unije, Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška i Turska), dok su pojedini delovi programa, naročito oni koji se odnose na visoko obrazovanje, otvoreni i za učesnike iz tzv. partnerskih zemalja. Partnerske zemlje mogu biti one koje se nalaze u susedstvu Evropske unije, ali i mnoge druge zemlje sveta.


Republika Srbija je 2016. godine započela pripremne mere za punopravno učešće u programu Erazmus+, a od Opšteg poziva za 2019. godinu, Republika Srbija ima status programske zemlje u okviru programa Erazmus+. 

Za promovisanje i sprovođenje programa Erazmus+ u Srbiji u oblasti obrazovanja, obuka i mladih nadležna je Fondacija Tempus. Program Erazmus+ 
ima tri ključne aktivnosti i dva posebna dela (Žan Mone i Sport). Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata u svakom od tri dela programa Erazmus+.


Položaj Srbije i mogućnosti učešća u određenim delovima programa

Ključna aktivnost 1:

* Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta. Informacije o Nacionalnom pozivu pogledajte ovde.

Ključna aktivnost 2:

Pored navedenih vrsta projekata, ustanove i organizacije iz Srbije mogu da učestvuju u ulozi partnera na projektu, ali pod uslovom da donose konzorcijumu projekta tzv. dodatnu vrednost. Ova mogućnost se odnosi na KA2- Saveze znanja i KA2 – Saveze sektorskih veština.

Srbija može da učestvuje i u mreži eTwinning za škole i predškolske ustanove, koja je jedan od internet portala za saradnju u oblasti obrazovanja i mladih, i deo ključne aktivnosti 2.

* Važno je da svi zainteresovani imaju u vidu da će u procesu pripremnih mera važiti nešto drugačiji uslovi za konkurisanje, posebno u pogledu raspoloživog budžeta. Informacije o Nacionalnom pozivu pogledajte ovde.

Ključna aktivnost 3:

Srbija može da učestvuje u aktivnostima za podršku reformi obrazovnih politika, shodno uslovima konkursa.

Učešće Srbije u evropskoj mreži za podršku karijernom vođenju i savetovanju Euroguidance kao i učešće u mreži Eurydice koja pruža informacije o obrazovnim sistemima i politikama u Evropi sastavni je deo ključne aktivnosti 3.

Žan Mone

Institucije iz Srbije mogu da učestvuju u svim vrstama projekata kao i institucije iz celog sveta. Žan Mone je jedini deo programa Erazmus+ u kojem su mogući unilateralni, odnosno projekti koji se odvijaju na samo jednoj instituciji.

 TABELARNI PRIKAZ KONKURSNIH ROKOVA ZA PROJEKTE U 2018. GODINI 

I PREGLED VRSTA PROJEKATA*:

Vrste projekata

Uloga institucija
/organizacija iz Srbije

Rok za podnošenje prijava

Kome se podnose prijave:

Projekti mobilnosti za škole Koordinator 1. februar 2018. Fondaciji Tempus
Projekti mobilnosti za stručno obrazovanje i obuke Koordinator 1. februar 2018. Fondaciji Tempus
Projekti mobilnost u oblasti obrazovanja odraslih Koordinator 1. februar 2018. Fondaciji Tempus
Mobilnost mladih i omladinskih radnika Koordinator 15. februar 2018. Fondaciji Tempus
Mobilnost mladih i omladinskih radnika Partner 15. februar, 26. april,4. oktobar 2018. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Međunarodna kreditna mobilnost – visoko obrazovanje Partner 1. februar 2018. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Erazmus Mundus – Zajednički master programi Partner 15. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Izgradnja kapaciteta u visokom obrazovanju Koordinator/partner 8. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Izgradnja kapaciteta u oblasti mladih Koordinator/partner (Omladinski prozor za Zapadni Balkan) 8. mart 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strateška partnerstva za škole i predškolske ustanove, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih Koordinator/partner 21. mart 2018. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva za škole i predškolske ustanove, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih** Partner koji donosi dodatnu vrednost 21. mart 2018. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Strateška partnerstva u oblasti stručnog obrazovanja i obuka Koordinator/partner 21. mart 2018. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva u oblasti mladih Koordinator/partner 26. april 2018. Fondaciji Tempus
Strateška partnerstva u oblasti mladih Partner koji donosi dodatnu vrednost 1. februar, 26. april, 4. oktobar 2018. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Savezi znanja Partner koji donosi dodatnu vrednost 28. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Savezi sektorskih veština Partner koji donosi dodatnu vrednost 28. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Strukturisani dijalog: sastanci mladih i donosilaca odluka Partner 1. februar, 26. april, 4. oktobar 2018. Nacionalnoj agenciji u programskoj zemlji
Žan Mone Koordinator/partner 22. februar 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Kolaborativna partnerstva u oblasti sporta Partner 5. april 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
Manja kolaborativna partnerstva u oblasti sporta Partner 5. april 2018. Izvršnoj agenciji – EACEA
*sve rokove je potrebno proveriti u tekstu Opšteg poziva za projekte, kao i u tekstu Nacionalnog poziva za podnošenje prijava za Erazmus+ projekte za 2018. godinu**pod uslovom da u projektu ne učestvuju samo škole.

 

Poslednje modifikovano: novembar 14, 2018Publikacije: