Euroguidance

euroguidance

Euroguidance je evropska mreža za podršku karijernom vođenju i savetovanju koja promoviše evropsku dimeziju karijernog vođenja i pruža relevantne informacije o karijernom vođenju i mobilnosti. Mreža je uspostavljena kao deo Programa za celoživotno učenje Evropske komisije, a od 2014. godine nastavila je da postoji kao deo programa Erazmus+. Svoje aktivnosti sprovodi delovanjem nacionalnih centara, koji postoje u trideset četiri evropske države.

Početkom 2013. godine u okviru Fondacije Tempus osnovan je nacionalni Euroguidance centar Evropske mreže za podršku karijernom vođenju i savetovanju.

Osim toga što prikuplja i objavljuje informacije o rezultatima projekata, inovativnim metodama i primerima dobre prakse u oblasti celoživotnog karijernog vođenja, mreža Euroguidance omogućava i razmenu informacija o obrazovnim sistemima u Evropi, o mogućnostima za međunarodnu mobilnost, kao i o evropskim inicijativama i programima u oblastima obrazovanja, karijernog vođenja i mobilnosti.

Saradnjom sa drugim nacionalnim centrima, Euroguidance centar Srbije podržava umrežavanje karijernih praktičara i savetnika iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja tako što organizuje seminare, treninge i studijske posete na nacionalnom i međunarodnom nivou.

Jedan od važnih zadataka  mreže je i da objavljuje sadržaje o mogućnostima za obrazovanje na evropskom portalu – Ploteus (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space), na kojem ažurira informacije o obrazovnim sistemima u Evropi, troškovima života, smeštaju tokom studija, školarinama i druge korisne informacije o mobilnosti i programima razmene, dostupnim stipendijama i sl.

Primarni korisnici usluga Euroguidance centra su stručnjaci iz oblasti karijernog vođenja i savetovanja, među kojima su karijerni savetnici – praktičari, donosioci odluka na nacionalnom i lokalnom nivou, pedagozi i psiholozi, nastavnici i obrazovne ustanove koje sprovode programe karijernog vođenja i savetovanja.

Usluge Euroguidance centra mogu da koriste i svi zainteresovani studenti, učenici, nastavnici, zaposleni ili nezaposleni. Na taj način, putem informacija koje pruža Euroguidance mreža, mogu da pronađu programe obrazovanja ili usavršavanja u Evropi, korisne informacije o mogućnostima karijernog vođenja i savetovanja u zemlji i o obrazovnim sistemima u drugim zemljama Evrope.

Više informacija o Euroguidance centru u Srbiji možete pronaći na adresi:

www.euroguidance.rs

Aktivnosti Euroguidance centra

Individualizovana podrška školskim timovima za karijerno vođenje i savetovanje

Publikacije ELGPN mreže

Seminari za nastavnike

Nacionalna Euroguidance konferencija Karijerno vođenje i savetovanje u Republici Srbiji

Konkurs za nacionalno Euroguidance takmičenje dobrih praksi u oblasti karijernog vođenja i savetovanja

Učešće na prekograničnim seminarima

Poslednje modifikovano: April 19, 2019Publikacije: