Публикације

На овој страни можете приступити Eurydice публикацијама које су преведене на српски језик.

2019
  Публикација Кратак опис садржаја   Скраћени приказ

Преглед напретка у мобилности-извештај о стању у високом образовању

2018/19. година

 

Овај извештај представља преглед напретка у мобилности у високом образовању и као такав је први пут објављен 2016. године. Ослања се на Препоруку Савета Европске уније „Млади у покрету“ из 2011. године. Обухвата шест индикатора који се односе на информације и смернице, учење страних језика, преносивост стипендија и кредита, учешће студената у неповољном положају, признавање исхода учења и аутоматско признавање квалификација. Извештај садржи ажуриране податке за ових шест индикатора, мапирајући политичко окружење за међународну мобилност студената у високом образовању.   

Структура европских образовних система

2019/20. година

 

Извештај Структура европских образовних система пружа преглед и објашњења о  организацији и како функционисању различитих образовних система у Европи сажимајући податке о структури редовног образовања у европским земљама од предшколског до терцијарног нивоа у 2019/2020. школској и академској години. Садржи бројне националне шематске дијаграме и њихова тумачења, као и мапу на којој су приказани организациони модели основног образовања у Европи.   
Обавезно образовање у Европи

2019/20. година

У овој публикацији је приказано трајање обавезног образовања и обавезних обука у Европи. У њој је посвећена пажња редовном и ванредном обавезном школовању,  узрасту у ком деца почињу и завршавају обавезно школовање и другим подацима који су важни за обавезно образовање. У том погледу је представљено 43 европска образовна система, из укупно 38 земаља.   
  Кључни подаци о предшколском васпитању и образовању у Европи

2019. година

Кључни подаци о предшколском васпитању и образовању у Европи је извештај у ком је приказан контекст у ком се развијају политике предшколског васпитања и образовања у 38 европских земаља. У њој је посебна пажња посвећена условима за упис деце у тај систем, учешћу родитеља, финансирању предшколских програма, праћењу развоја детета и транзицији у основну школу. Кроз ову студију се, на основу података, такође истиче значај инклузивности и јаке везе између квалитета система предшколског васпитања и образовања и једнакости и једнакоправности у друштву.  
  Дигитално образовање у школама у Европи

2018/19. годинa

У студији Дигитално образовање у школама Европе налази се преглед показатеља развоја дигиталних компетенција ученика стечених кроз школски програм и ван њега, као и развоја специфичних дигиталних компетенција наставника. Ова студија обезбеђује и преглед политика развоја дигиталног образовања у 38 земаља Европе, преглед мера подршке и стратешких потпора дигитализацији у школама, али даје и многе примере приступа коришћења технологије у реализацији наставе и оцењивању.  
  Структура европских образовних система

Шематски дијаграми

2018/19. година

Извештај Структура европских образовних система садржи националне шематске дијаграме који визуелно приказују главне организационе моделе обавезног образовања. Они такође показују да постоје три главна организациона модела основног образовања у Европи: образовање јединствене структуре, образовање према заједничком основном наставном плану и програму и диференцирано образовање у вишим разредима основног образовања. Доступни су подаци за 43 европска образовна система у 38 земаља.  
  Национални системи школарина и подршке студентима у високом образовању у Европи

2018/19. година

Овај годишњи извештај приказује однос система школарина и подршке студентима у високом образовању у Европи. У њему су дати компаративни приказ школарина и финансијске подршке за редовне студенте и подаци о појединачним земљама, у којима су наведени главни елементи националних система. Извештај се усредсређује на школарине и подршку у државним и приватним високошколским установама које добијају средства из државног буџета. Дати су подаци за програме кратког циклуса, првог циклуса (основне студије) и другог циклуса (мастер студије). Подаци се односе на 38 држава.  
 

 

Плате и новчане накнаде наставника и директора школа

2017/18. годинa

Студија је истраживала законом прописане плате наставника и директора у државним предшколским установама, основним школама и гимназијама у 42 европска образовна система у 2017/18. години. Извештај се фокусира на главне промене протеклих година и просечне плате наставника укључујући све накнаде и додатна примања. За овај извештај податке су заједнички прикупиле мреже Eurydice и OECD/NESLI.  
  Интегрисање ученика мигрантског порекла у школе у Европи

2017/18. година

  Овај скраћени приказ извештаја пружа слику о главним налазима извештаја под називом Интегрисање ученика мигрантског порекла у школе у Европи: националне политике и мере.  Подаци које је Eurydice мрежа прикупила у 42 образовна система, засновани су на постојећим прописима и препорукама. Подаци су допуњени налазима из академске литературе и из статистичких анализа заснованих на подацима Еуростата, истраживања PIRLS и ICCS из 2016. године.
2018
  Публикација   Кратак опис садржаја   Скраћени приказ

Грађанско васпитање у европским школама

2017. година 

 Извештај Eurydice мреже Грађанско васпитање у европским школама – 2017. година даје упоредни приказ националних политика у области грађанског васпитања широм Европе, у време када се од система образовања и обука све више тражи да промовишу ову област учења. Извештај се фокусира на садржај и организацију наставног плана и програма, методе наставе и учења у учионици и ван ње, оцењивање ученика и обуку и подршку за наставнике. Ови аспекти се обрађују у четири поглавља, а у сваком је представљена и студија случаја о недавно спроведеној иницијативи. Овај извештај је првенствено заснован на квалитативним подацима и обухвата 42 образовна система. Ослања се на постојеће прописе и препоруке о грађанском васпитању у школама јавног сектора и односи се на програме општег образовања и иницијалног стручног образовања у школи. Сажети извештај Eurydice мреже представља главне налазе извештаја Грађанско васпитање у европским школама – 2017. година, који је објављен у октобру 2017. и састављен под окриљем Европске комисије.  

У „Истакнутим садржајима мреже Eurydice“, дат је кратак приказ неких од главних налаза из овог извештаја.

 

Обавезно образовање у Европи 2017/18

Ова публикација се фокусира на трајање обавезног образовања / обавезне обуке у Европи. Наводи се узраст почетка и завршетка школовања и представљају појмови редовног и ванредног обавезног школовања / редовне и ванредне обавезне обуке. Доступни су подаци за 43 европска образовна система у 38 земаља који учествују у програму Еразмус+ Европске уније.

Структура европских образовних система

Шематски дијаграми

2017/18. година

Овај извештај пружа податке о структури редовног образовања у европским земљама од предшколског до терцијарног образовања за 2017/2018. школску и академску годину. Садржи и националне шематске дијаграме, објашњење и легенду који приказују главне организационе моделе обавезног образовања. Доступни су подаци за 43 европска образовна система у 38 земаља који учествују у програму Еразмус+ Европске уније.
 

Национални системи школарина и подршке студентима у високом образовању у Европи

2017/18. годинa

Овај годишњи извештај приказује функционисање система школарина и подршке студентима (укључујући стипендије и кредите) у високом образовању у Европи. У извештају су дати компаративни приказ школарина и финансијске подршке за редовне студенте у 2017/18. години и подаци о појединачним земљама у којима су наведени главни елементи националних система. Публикација посебно приказује опсег школарина које се наплаћују домаћим студентима, студентима из ЕУ и страним студентима, наводећи које категорије студената плаћају студије а које не. Поред тога, изложени су врсте и износи државне подршке доступни у виду стипендија и кредита, као и пореске олакшице и породични додаци тамо где постоје. Извештај се усредсређује на школарине и подршку у државним или приватним високошколским установама које добијају средства из државног буџета, за програме кратког циклуса, првог циклуса (основне студије) и другог циклуса (мастер студије) и не обухвата приватне високошколске установе. Подаци обухватају 28 држава чланица ЕУ, као и Босну и Херцеговину, Швајцарску, Бившу Југословенску Републику Македонију, Исланд, Лихтенштајн, Црну Гору, Норвешку, Србију и Турску. 

Наставничка каријера у Европи: Приступ, напредовање и подршка

Извештај Eurydice мреже Наставничка каријера у Европи: Приступ, напредовање и подршка даје упоредни преглед националних политика о наставничкој каријери широм Европе. Извештај мапира постојеће прописе и препоруке за основно и опште средњошколско образовање и обухвата све земље Европске уније, као и Албанију, Босну и Херцеговину, Бившу Југословенску Републику Македонију, Швајцарску, Исланд, Лихтенштајн, Црну Гору, Норвешку, Србију и Турску. Извештај је подељен у пет поглавља: планирање будућих потреба за наставницима и главни изазови у понуди и потражњи; улазак у наставничку професију и мобилност наставника; континуирани професионални развој и подршка; развој каријере; и оцена учинка наставника. У анексима су дати подаци и референце о структурама каријере, оквирима компетенција наставника и њиховом коришћењу    У „Истакнутим садржајима“ дат је кратак приказ неких од главних налаза из овог извештаја.

Препоручени годишњи фонд часова у редовном обавезном образовању у Европи

2017/18. година

Савет Европске уније поставио је циљ да до 2020. године удео петнаестогодишњака с ниским постигнућем из читања, математике и науке буде мањи од 15%. Како ће европске земље то постићи? Један од кључних елемената у процесу учења јесте фонд часова који је доступан ученицима. Позитиван утицај на процес учења има не само квалитет наставе већ и време посвећено учењу, нарочито код ученика са смањеним могућностима. Извештај анализира препоручени минимални фонд часова у редовном обавезном општем образовању у 43 европска образовна система за школску 2017/18. годину. Eurydice прикупља податке о фонду часова више од две деценије и сваке године ажурира налазе, који су доступни на вебсајту мреже Eurydice од 2010. године.
2017
Публикација  Кратак опис садржаја  Скраћени приказ
  Структура европских образовних система 2016/17

Шематски дијаграми

У овом извештају дати су подаци о структури редовног образовања у европским земљама од предшколског до терцијарног нивоа у школској и академској 2016/17. години. У њему се налазе шематски дијаграми по земљама, упутство за тумачење и мапе, на којима су приказани главни организациони модели предшколског и обавезног образовања. Обухваћена су 43 образовна система из 38 земаља које учествују у програму ЕУ Еразмус+.
Плате и новчане накнаде наставника и директора школа у Европи, 2015/16 Извештај ,,Плате и новчане накнаде наставника и директора школа у Европи – 2015/16“ пружа компаративну анализу минималних и максималних законом прописаних плата наставника и директора у државним предшколским установама, основним и средњим школама у 40 европских земаља и региона. Посматрају се промене основних плата наставника у протеклој години и развој куповне моћи наставника од 2009. године. У извештају се посматрају и стварне плате, раст плата и накнаде расположиве у свакој земљи, укључујући и податке по земљама с детаљним информацијама о овим питањима.
Препоручени годишњи фонд часова у редовном обавезном образовању у Европи  2016/17 Овај извештај пружа информације о препорученом минималном фонду часова у редовном обавезном општем образовању у 42 европске земље у 2016/17. години. Упоредни преглед испитује промене у политикама до којих је дошло током прошле године у погледу препорученог фонда часова и расподеле међу предметима. Разматра се минимални фонд часова за неколико предмета: читање, писање и књижевност, математика, природне науке, подучавање других језика и физичко и здравствено васпитање.   
Национални системи школарина и подршке студентима у високом образовању у Европи 2016/17 Извештај садржи упоредни преглед школарина и финансијске подршке за редовне студенте у 2016/2017. години, као и податке о главним елементима националних система за сваку земљу. Конкретно, ова публикација приказује распон школарина за домаће и стране студенте, као и за студенте из ЕУ. Описане су врсте и износи подршке из државног буџета у виду стипендија и зајмова, као и евентуалне пореске олакшице и родитељски додаци.  
  Модернизација високог образовања у Европи

Академско особље – 2017. година

Извештај је подељен у шест поглавља. У уводном поглављу су дате контекстуалне информације о сектору високог образовања. У наредним поглављима се истражују захтеви у погледу квалификација академског особља, процеса запошљавања, услова запослења и рада у академској заједници, процеса екстерног обезбеђења квалитета и стратегија за интернационализацију које су донете на највишем нивоу. Извештај такође садржи националне дијаграме, у којима су представљене кључне карактеристике категорија академског особља.  У „Истакнутим садржајима“ дат је кратак приказ неких од главних налаза из овог извештаја.

Сажети приказ извештаја Eurydice мреже усредсређен је на налазе извештаја Модернизација високог образовања у Европи: Академско особље – 2017. година, који је објављен у јуну 2017. године.

  Кључни подаци о настави језика у европским школама

– 2017. година

Студија описује главне образовне политике о извођењу наставе и учењу језика у 42 европска образовна система. Извештај пружа одговоре на питања: који страни језици се уче, колико дуго ученици уче стране језике, ниво владања страним језицима који се очекује од ученика до завршетка обавезног образовања, каква се подршка за учење језика пружа новопридошлим ученицима мигрантима, а бави се и многим другим темама. Индикатори су организовани у пет поглавља: Контекст, Организација, Похађање наставе страних језика, Наставници и Наставни процеси. Индикатори се заснивају на неколико различитих извора: Eurydice, Еуростат и међународна истраживања под окриљем OECD – PISA и TALIS.   У  издању „Истакнути садржаји Eurydice“, дат је кратак приказ неких од главних налаза из овог извештаја

Сажети приказ представља основни садржај извештаја Кључни подаци о настави језика у европским школама – 2017. година, који је Eurydice објавио у мају 2017. г одине, а који је сачињен и написан под окриљем Европске комисије. 

  Преглед напретка у мобилности

Извештај о стању у високом образовању

Извештај се ослања на Препоруку Савета Европске уније „Млади у покрету“ из 2011. године, која промовише мобилност младих зарад учења и стицања нових вештина.  Обухвата шест индикатора у пет тематских области: информисање и саветовање, учење страних језика, преносивост стипендија и зајмова, подршка студентима неповољнијег социо-економског статуса, признавање исхода учења и квалификација.  Подаци су за 2015/2016. годину и обезбедиле су је националне јединице задужене за Eurydice мрежу, 28 држава чланица ЕУ, Босна и Херцеговина, Исланд, Лихтенштајн, Црна Гора, Норвешка, Србија и Турска.  Скраћени приказ, тј.„Истакнути садржаји“ дају кратак преглед извештаја Eurydice мреже о мобилности у високом образовању са циљем пружања потпоре Прегледу напретка у мобилности који је сачинила Европска комисија.
   2016 
Образовање и обуке одраслих у Европи: повећање доступности прилика за учење Eurydice извештај о образовању и обукама одраслих је усмерен на мере испуњавања услова за најрањивије категорије одраслих, посебно оних са недовољно развијеним кључним вештинама или недовољним квалификацијама, пружајући им одговарајући приступ могућностима целоживотног учења. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
Предузетничко образовање у школама у Европи У овој публикацији је дат преглед најновијих достигнућа у развоју овог аспекта образовања у основним и средњим школама у европским земљама. У прикупљању података за ову студију учествовале су 33 земље чланице Eurydice мреже, укључујући и Србију. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
Jезици у вишим разредима основног и у средњем образовању: преглед националних тестирања у Европи 2014/15 Овај извештај пружа упоредни преглед националних језичких тестова за средњошколце у Европи. У студију су биле укључене 34 земаље међу којима и Србија. Прикупљени подаци су за 2014/2015. годину. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
Препоручени годишњи фонд часова у редовном обавезном образовању у Европи 2015/16. Извештај пружа информације о препорученом минимуму часова за кључне предмете у редовном обавезном образовању у 37 европских земаља укључених у Eurydice мрежу. Публикација даје упоредни преглед разлика између основног и општег средњег образовања и идентификује промене настале од 2010/11. године.  
2015
Обезбеђивање квалитета у образовању: политике и приступи евалуацији школа у Европи Овај извештај анализира структуре и организацију евалуације школа у основном и обавезном средњем образовању. Обухвата све државе чланице ЕУ, као и Исланд, Норвешку, Бившу Југословенску Републику Македонију и Турску. У извештају се анализирају две главне врсте евалуација школа: екстерна евалуација, коју спроводе евалуатори који нису наставно особље одређене школе, и интерна евалуација, коју пре свега спроводе припадници наставног особља одређене школе. Скраћени приказ  ове студије доступан је од 2016. године и пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
  Европски простор високог образовања у 2015. години: извештај о примени Болоњског процеса Извештај нуди пресек стања примене Болоњског процеса из различитих перспектива, користећи податке сакупљене у првој половини 2014. године. Пружа квалитативне информације и статистичке податке и обухвата све главне аспекте реформи високог образовања са циљем складног функционисања Европског простора високог образовања. Извештај се надовезује на први извештај о примени Болоњског процеса из 2012. године и развијен је у сарадњи између Групе за праћење Болоњског процеса (Bologna Follow-up Group – BFUG), Eurostat, Eurostudent и Eurydice.  
  Решавање проблема раног прекида школовања у Европи: стратегије, политике и мере У овом заједничком извештају Eurydice мреже и Cedefopa се разматра тема раног прекида школовања (РПШ) из различитих перспектива, са прегледом неких од централних проблематика које се односе на тему. Скрaћени приказ се заснива на кључним политичким порукама наведеним у коначном извештају и фокусиран је на области општег образовања на који креатори политике могу да имају најдиректнији утицај.
  Упоредни преглед препорученог годишњег фонда часова у редовном обавезном образовању у Европи 2014-15. Информација о томе колико времена се посвети настави одређеног предмета или „фонду часова” може бити користан показатељ вредности која се додељује једном предмету и његовом релативном значају у наставном плану и програму. У овој краткој упоредној анализи представљено је и размотрено пет показатеља на основу једне планиране школске године. Сви показатељи се односе само на опште образовање.  
  Наставничка професија у Европи: праксе, перцепције и политике Овај Eurydice извештај анализира везу између политика које се баве регулисањем наставничке професије у Европи и ставова, пракси и перцепција наставника. Анализом су покривени аспекти као што су иницијално образовање наставника, континуирани професионални развој, мобилност, демографске карактеристике натавника, услови рада и атрактивност наставничке професије. Извештај је базиран на Eurydice и Eurostat/UOE подацима, као и на секундарним анализама TALIS испитивања из 2013. године. У скраћеном приказу су дати неки од најважнијих закључака извештаја, са посебним освртом на прелазак са образовања у наставничку професију, континуирани професионални развој, транснационалне мобилности, демографске одлике и услове рада наставника.
2014
  Развој кључних компетенција у европским школама – изазови и прилике за политику, 2011-12. Овим извештајем се ревидирају политике за развој кључних компетенција у европским школама. Обухваћена је 31 европска земља(земље чланице ЕУ, Хрватска, Исланд, Норвешка и Турска), а као референтне године се узимају 2011/12. Подаци покривају обавезно основно и средњошколско опште образовање.  
  Финансирање школа у Европи: механизми, методе и критеријуми у јавном финансирању Овај извештај представља оквир за разумевање структуре система финансирања основног и средњег образовања. У њему се анализирају нивои органа који су сукључени, методе и критеријуми који се примењују за одређивање обима средстава за финансирање школског образовања. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
  Модернизација високог образовања у Европи: приступ, задржавање и могућност запошљавања, 2014. Извештај даје увид у националне и институционалне политике и праксе које за циљ имају повећање и проширење приступа, смањење осипања студената и повећање степена могућности запошљавања дипломираних студената високог образовања у Европи.  
  Физичко васпитање и спорт у европским школама Извештај даје приказ стања физичког васпитања и спортских активности у школама у 30 европских земаља. Извештајем се обухватају основно и ниже средње образовања и даје увид у следеће теме: националне стратегије и иницијативе широких размера када постоје, статус физичког васпитања у националном наставном плану и програму и службеним документима, препоручени годишњи број сати наставе, оцењивање ученика, образовање наставника, ваннаставне активности и планиране реформе.  
  Кључни подаци о наставницима и школским руководиоцима у Европи, 2013 Извештај садржи 62 индикатора о наставницима и директорима школа, од предшколског до вишег средњег образовања у 32 земље. Покривене су теме: иницијално образовање наставника и подршка наставницима почетницима; запошљавање; послодавци и уговори; континуирани професионални развој и мобилност; услови за рад и зараде, као и нивои аутономије и одговорности наставника и директора школа. Доступан је и скраћени приказ ове студије који пружа кратак приказ изабраних тема које се обрађују у извештају.
  Кључни подаци о предшколском образовању и васпитању у Европи, 2014. Овај извештај, који се објављује у сарадњи са Статистичким заводом ЕУ (Eurostat), садржи 61 индикатор и компаративну анализу предшколског образовања и васпитања (ПОВ) у 32 државе Европе (37 образовних система). У њему је обрађен већи број специфичних питања која су важна доносиоцима политика, као што су доступност ПОВ, управљање, обезбеђење квалитета, приступачност, квалификације запослених и њихове обуке, руковођење, укљученост родитеља и мере за подршку деци из угрожених група.  
  Кључни подаци о подучавању језика у европским школама, 2012.   Овај скраћени приказ извештаја пружа слику о системима подучавања језика у 32 европске земље. Садржи 61 показатељ из 4 различита извора којим се описује контекст и организација подучавања страног језика, ниво учешћа ученика и иницијалног и континуираног образовања наставника страних језика.
  Мобилност наставног особља у високом образовању: националне политике и програми Сврха овог упоредног извештаја јесте да пружи преглед националних политика и мера које се тичу мобилности наставног особља у високом образовању. Посебно се издвајају национални, билатерални и регионални програми за подстицање мобилности наставног особља у високом образовању.  
  Упоредни преглед наставног фонда часова у редовном обавезном образовању у Европи 2013-14. Подаци у овом извештају су представљени у графиконима који приказују препоручени годишњи наставни фонд часова за сваки разред, према категорији наставног предмета и земљи. Публикација садржи и дефиниције категорија наставних предмета и наставног плана и програма. У овој краткој упоредној анализи представљена су и размотрена три показатеља.  

 

Последње модификовано: December 14, 2020Публикације: