HERE tim

here logo veci

HERE Stručni tim za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Experts Team) je, na inicijativu Evropske komisije, formiran 2008. godine. Rad Tima se finansira iz sredstava programa Erazmus+. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije je imenovalo aktuelni sastav tima, a čini ga 12 stručnjaka iz domena visokog obrazovanja:

 • Dragan Lončar, predsednik tima, Univerzitet u Beogradu, Ekonomski fakultet
 • Ana Langović Milićević, Univerzitet u Kragujevcu, Fakultet za hotelijerstvo i turizam u Vrnjačkoj Banji
 • Siniša Đurašević, Univerzitet u Beogradu, Biološki Fakultet
 • Nenad Zrnić, Univerzitet u Beogradu, Mašinski fakultet
 • Dejan Filipović, Univerzitet u Beogradu, Geografski fakultet
 • Marija Kuzmanović, Univerzitet u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka
 • Tatjana Cvetkovski, Megatrend univerzitet, Fakultet za poslovne studije
 • Lidija Barjaktarović, Univerzitet Singidunum
 • Zoran Nikolić, savetnik rektora, Univerzitet u Nišu
 • Dejan Blagojević, Visoka tehnička škola strukovnih studija u Nišu
 • Mladen Radišić, Univerzitet u Novom Sadu, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu
 • Vukašin Grozdić, doktorand

Stručni tim ima zadatak da:

 • razmatra i prati sprovođenje Lisabonskog i Bolonjskog procesa (koji je Srbija usvojila 2003. godine) u okviru reformi visokog obrazovanja;
 • sarađuje sa institucijama na svim nivoima obrazovanja, kao i sa privrednim i društvenim organizacijama, koje nisu u akademskom sektoru;
 • organizuje obuke stručnjaka, u zemlji i inostranstvu;
 • organizuje i pohađa regionalne i tematske seminare;
 • vrši promotivne aktivnosti, sa ciljem podizanja svesti o značaju i potrebama za promenama u visokom obrazovanju.

Aktivnosti Tima karakteriše pokretanje različitih inicijativa, predlaganje konkretnih mera i akcija, priprema analiza, izveštaja i drugih materijala, kao i promovisanje postignutih rezultata u sprovođenju Bolonjskog i Lisabonskog procesa u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji.

Tim je aktivan kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Pored internih sastanaka, koji se održavaju svakog meseca, uz podršku Fondacije Tempus, članovi tima su inicirali niz različitih aktivnosti u državnim okvirima. One uključuju :

 • izrada predloga novog zakona o visokom obrazovanju, koji je realizovan kroz rad četiri radne grupe, koje je obrazovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • predstavljanje aktivnosti Academic Business Club Development, sa ciljem unapređenja saradnje institucija visokog obrazovanja i organizacijama iz poslovnog sveta;
 • održavanje specijalne sesije “Sertifikovano znanje” na konferenciji BizIT, 4. novembra 2015. godine.

Kada su u pitanju aktivnosti na međunarodnom planu, članovi tima su učestvovali na ukupno 6 međunarodnih događaja, koji su organizovali Izvršna agencija u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) i Support and Promotion for Higher Education Reform Experts (SPHERE):

 • HERE Study Visit: Capacity building in doctoral education (Univerzitet u Malmeu, Švedska, 31. maj – 1. jun 2016.)
 • HERE Seminar on Joint programmes and degrees: Strategy, management, implementation (Novi Sad, Srbija, 17-18. mart 2016.)
 • Innovating learning and teaching: the next phase of the Bologna Process (Tbilisi, Gruzija, 3-4. decembar 2015.)
 • 10th European Quality Assurance Forum (EQAF) (London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 19-21. novembar 2015.)
 • HERE Seminar on ICT based learning, (Petra, Jordan, 26-27. oktobar 2015.)

Za više informacija o radu i aktivnostima Tima, možete se obratiti na sledeće adrese:

here@tempus.ac.rs ili office@tempus.ac.rs. 

 

Poslednje modifikovano: novembar 6, 2018Publikacije: