HERE tim

here logo veci

HERE Stručni tim za reformu visokog obrazovanja (Higher Education Reform Experts Team) je, na inicijativu Evropske komisije, formiran 2008. godine, a prestao je sa radom krajem 2018. godine punopravnim pristupanjem Republike Srbije Erazmus+ programu. 

Tokom svog rada stručni tim je imao zadatak da:

 • razmatra i prati sprovođenje Lisabonskog i Bolonjskog procesa (koji je Srbija usvojila 2003. godine) u okviru reformi visokog obrazovanja;
 • sarađuje sa institucijama na svim nivoima obrazovanja, kao i sa privrednim i društvenim organizacijama, koje nisu u akademskom sektoru;
 • organizuje obuke stručnjaka, u zemlji i inostranstvu;
 • organizuje i pohađa regionalne i tematske seminare;
 • vrši promotivne aktivnosti, sa ciljem podizanja svesti o značaju i potrebama za promenama u visokom obrazovanju.

Aktivnosti Tima su bile okarakterisane pokretanjem različitih inicijativa, predlaganjem konkretnih mera i akcija, pripremom analiza, izveštaja i drugih materijala, kao i promovisanjem postignutih rezultata u sprovođenju Bolonjskog i Lisabonskog procesa u oblasti visokog obrazovanja u Srbiji.

Tim je bio aktivan kako na nacionalnom tako i na međunarodnom nivou. Pored internih sastanaka, koji su se održavali svakog meseca, uz podršku Fondacije Tempus, članovi tima su inicirali niz različitih aktivnosti u državnim okvirima. One uključuju :

 • izrada predloga novog zakona o visokom obrazovanju, koji je realizovan kroz rad četiri radne grupe, koje je obrazovalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja;
 • predstavljanje aktivnosti Academic Business Club Development, sa ciljem unapređenja saradnje institucija visokog obrazovanja i organizacijama iz poslovnog sveta;
 • održavanje specijalne sesije “Sertifikovano znanje” na konferenciji BizIT, 4. novembra 2015. godine.

Kada su u pitanju aktivnosti na međunarodnom planu, članovi tima su učestvovali na ukupno 6 međunarodnih događaja, koji su organizovali Izvršna agencija u oblasti obrazovanja, kulture i medija (EACEA) i Support and Promotion for Higher Education Reform Experts (SPHERE):

 • HERE Study Visit: Capacity building in doctoral education (Univerzitet u Malmeu, Švedska, 31. maj – 1. jun 2016.)
 • HERE Seminar on Joint programmes and degrees: Strategy, management, implementation (Novi Sad, Srbija, 17-18. mart 2016.)
 • Innovating learning and teaching: the next phase of the Bologna Process (Tbilisi, Gruzija, 3-4. decembar 2015.)
 • 10th European Quality Assurance Forum (EQAF) (London, Ujedinjeno Kraljevstvo, 19-21. novembar 2015.)
 • HERE Seminar on ICT based learning, (Petra, Jordan, 26-27. oktobar 2015.)

Za više informacija o radu i aktivnostima Tima, možete se obratiti na sledeće adrese: office@tempus.ac.rs. 

 

Poslednje modifikovano: April 17, 2019Publikacije: