Европски документи

Стратегије, конвенције, стандарди и упутства

„Европа 2020“ (Е 2020) је стратешки документ којим се дефинише правац и начини поспешивања развоја Европске уније и земаља чланица до 2020. године. Стратегија обухвата развој ка паметној, одрживој и инклузивној економији, кроз остваривање високог нивоа запослености, продуктивности и социјалне кохезије и обрађује пет кључних области запошљавање, иновације, образовање, социјалну инклузију и климатско-енергетске факторе. Текст Стратегије Е 2020 доступан је на енглеском и српском језику. Водич кроз стратегију можете погледати овде.

„Образовање и обуке 2020“ (ЕТ 2020) је нови стратешки документ који регулише европску сарадњу у области образовања и обуке, а надовезује се на предходни програм „Образовање и обуке 2010“. Овај документ пружа заједничке стратешке циљеве за земље чланице, укључујући и сет принципа за остваривање ових циљева, као и заједничке радне методе са приоритетним областима за сваки период радног циклуса. Текст овог документа доступан је на енглеском језику.

Лисабонска конвенција о признавању високошколских квалификација дефинише начин и поступак признавања високошколских квалификација и периода студирања на нивоу Европе. Текст Конвенције доступан је на српском и енглеском језику.

Текст документа којим се дефинишу Стандарди и упутства за осигурање квалитета у Европском простору високог образовања доступни су на енглеском језику.

Текст документа којим се дефинише Општи оквир квалификација у Европском простору високог образовања доступан је на енглеском језику.

Текст Препорука Савета Европске Уније о кључним компетенцијама за целоживотно учење доступан је на енглеском као на српском језику (превод је урађен у склопу пројекта RediS 2030).

Европски окир квалификација за целоживотно учење

Развој националних оквира квалификација у државама Европе

Више о Европском оквиру квалификација можете погледати овде.

Текст документа којим се дефинише Јединствени оквир индикатора и смерница за праћење напретка ка остваривању Лисабонских циљева у области образовања и обукa доступан је на енглеском језику.

Текст Уредбе о успостављању Еразмус+ програма Евопске уније у области образовања и обука, младих и спорта доступан је на енглеском језику.

Еразмус+ програмски водич доступан је на енглеском језику.

Више о осигурању квалитета у области образовања и обука у европским оквирима можете погледати овде.

 

Извештаји и препоруке

Мониторинг извештај Директората за образовање и културу Европске комисије о имплементацији стратешког документа који регулише европску сарадњу у области образовања и обуке (ЕТ 2020) за 2018. годину доступан је на енглеском језику.

Приоритети за унапређење европске сарадње у области стручног образовања и усавршавања за период 2011-2020 дефинисани од стране Савета Европске уније и представника влада држава чланица.

Разматрање политике образовања од стране Европске комисије: Улагање у вештине – кључна стратешка предност за раст и социо-економски развој

 

Истраживања и студије

 

Међународно истраживање наставе и учења (ТALIS 2013) – кључни налази за Србијукључни налази за све земље – сумираноцелокупни резултати истраживања.

Кључни налази Међународног програма процене ученичких постигнућа за све земље учеснице (PISA 2015)

Истраживање о вештинама одраслих (PIAAC 2016) –Skills Matter

Кључни резултати Међународног програма процене ученичких постигнућа за све земље учеснице (PISA 2018)

Сажети резултати Међународне студије о постигнућима у области математике и природних наука (TIMSS 2019)

 

Корисни линкови

Извршна агенција Европске комисије за спровођење програма Европске уније из области образовања, медија и културе (EACEA)

Европски простор високог образовања (EHEA)

Европско удружење за осигурање квалитета у високом образовању

Европско удружење високошколских установа

Европско удружење универзитета

Савет Европе – образовање (COE)

Организација за економску сарадњу и развој – образовање (OECD)

Међународни програм процене ученичких постигнућа (PISA)

PISA Србија

Eurydice – Mрежа за продршку развоју и информисаности о образовним системима и политикама у Европи

Описи европских образовних система (Eurydice)

Европска мрежа са осигурање квалитета у области стурчног образовања и усавршавања (EQAVET)

Програм међународног оцењивања компетенција одраслих (PIAAC)

Међународна студија о настави и учењу Организације за економску сарадњу и развој (TALIS)

Иницијатива за реформу образовања у Југоисточној Европи

Европски центар за развој стручног образовања

Центар за истраживање образовања и доживотног учења

 

Важне мреже и иницијативе на европском нивоу

Euroguidance мрежа за подршку каријерном вођењу и саветовању

eTwinning мрежа запослених у школама и предшколским установама

EPALE мрежа за учење и подучавање одраслих

Europass платформа за уређивање европских докумената за појединце

Последње модификовано: December 30, 2020Публикације: