Европски развојни план – European Development Plan

Пре него што поднесу пријаву за пројекат у оквиру Кључне активности 1 (КА1), потребно је да институције и установе (предшколске установе, школе, институције које се баве стручним образовањем и институције које се баве образовањем одраслих) израде Европски развојни план, будући да се у формулару за пријаву пројекта налазе обавезна поља која се на њега односе. Овај део пројектне пријаве веома је значајан за процену квалитета предложеног пројекта и оцењује се у склопу критеријума релевантности и квалитета пројекта.

Овај план треба да садржи потребе институције/организације по питању развоја квалитета и интернационализације, као и опис начина на који ће њихове планиране активности довести до испуњења тих потреба.

Циљ Европског развојног плана је осигуравање да су планиране активности у оквиру пројекта релевантне за појединце и организацију у целини, будући да активности имају већи утицај на квалитет наставе и учења када представљају саставни део стратешког развоја организације.

У пријавном формулару за КА1 пројекте, у оквиру одељка D. European Development Plan, потребно је навести следеће:

– потребе организације која подноси пројектну пријаву и партнерских организација по питању развоја квалитета и интернационализације. За сваког партнера на пројекту наводе се главне области на чијем побољшању ће се радити (нпр. компетенције руководиоца установе, компетенције запослених, нове методе и алати у настави, европска димензија, језичке компетенције, наставни план и програм, организација наставе и учења);

– планове организације за активности које се односе на Европску мобилност и сарадњу, као и објашњење како ће ове активности довести до испуњења идентификованих потреба сваког партнера на пројекту;

– објашњење о томе како ће компетенције и искуство које запослени стекну учешћем у пројекту бити део стратешког развоја сваког партнера на пројекту, посебно и у целини;

– да ли и на који начин ће организације користити eTwinning портал током припреме и спровођења пројекта мобилности. Више информација о eTwinning порталу погледајте на посебној страни.

При изради Европског развојног плана препорука је да се институције и установе упознају са програмом Еразмус+ и његовим приоритетима, као и са циљевима и приоритетима пројеката мобилности