Evropski razvojni plan – European Development Plan

Pre nego što podnesu prijavu za projekat u okviru Ključne aktivnosti 1 (KA1), potrebno je da institucije i ustanove (predškolske ustanove, škole, institucije koje se bave stručnim obrazovanjem i institucije koje se bave obrazovanjem odraslih) izrade Evropski razvojni plan, budući da se u formularu za prijavu projekta nalaze obavezna polja koja se na njega odnose. Ovaj deo projektne prijave veoma je značajan za procenu kvaliteta predloženog projekta i ocenjuje se u sklopu kriterijuma relevantnosti i kvaliteta projekta.

Ovaj plan treba da sadrži potrebe institucije/organizacije po pitanju razvoja kvaliteta i internacionalizacije, kao i opis načina na koji će njihove planirane aktivnosti dovesti do ispunjenja tih potreba.

Cilj Evropskog razvojnog plana je osiguravanje da su planirane aktivnosti u okviru projekta relevantne za pojedince i organizaciju u celini, budući da aktivnosti imaju veći uticaj na kvalitet nastave i učenja kada predstavljaju sastavni deo strateškog razvoja organizacije.

U prijavnom formularu za KA1 projekte, u okviru odeljka D. European Development Plan, potrebno je navesti sledeće:

– potrebe organizacije koja podnosi projektnu prijavu i partnerskih organizacija po pitanju razvoja kvaliteta i internacionalizacije. Za svakog partnera na projektu navode se glavne oblasti na čijem poboljšanju će se raditi (npr. kompetencije rukovodioca ustanove, kompetencije zaposlenih, nove metode i alati u nastavi, evropska dimenzija, jezičke kompetencije, nastavni plan i program, organizacija nastave i učenja);

– planove organizacije za aktivnosti koje se odnose na Evropsku mobilnost i saradnju, kao i objašnjenje kako će ove aktivnosti dovesti do ispunjenja identifikovanih potreba svakog partnera na projektu;

– objašnjenje o tome kako će kompetencije i iskustvo koje zaposleni steknu učešćem u projektu biti deo strateškog razvoja svakog partnera na projektu, posebno i u celini;

– da li i na koji način će organizacije koristiti eTwinning portal tokom pripreme i sprovođenja projekta mobilnosti. Više informacija o eTwinning portalu pogledajte na posebnoj strani.

Pri izradi Evropskog razvojnog plana preporuka je da se institucije i ustanove upoznaju sa programom Erazmus+ i njegovim prioritetima, kao i sa ciljevima i prioritetima projekata mobilnosti