Група за финансије

Саветник за финансијске послове

Опис послова:

• праћење прописа из области финансија, инструкција и водича Европске комисије о спровођењу програма;
• вођење финансијских послова за потребе Фондације у складу са расподелом посла коју дефинише координатор групе;
• одговара за реализацију послова из свог делокруга, у складу са Законом и интерним актима Фондације;
• књижење уговора у складу са одлуком координатора групе;
• финансијско праћење пројеката које Фондација финансира, кроз цео циклус пројекта, њихова финансијска евалуација, евиденција уговарања, усаглашавања са базом Европске комисије, провера финансијског капацитета корисника, примарне провере корисника, а у складу са важећим водичем за Националне агенције;
• комуникација са књиговодственом агенцијом са којом Фондација има закључен Уговор.
• Припрема, генерисање и контрола документације и извештаја за менаџемент, Европску комисију, ревизију;
• праћење текућих активности Фондације ради обављања посла из свог делокруга;
• обављање и других послова у складу са одлуком непосредног руководиоца, управитеља и интерним актима Фондације.

Услови:

• диплома високог образовања из економије или сродних области (минимум VII1 по старом систему студија, односно минимум основне академске или основне струковне студије);
• познавање енглеског језика на нивоу Б2;
• познавање француског и немачког језика је пожељно;
• добре комуникационе вештине;
• најмање три године радног искуства на истим или сличним пословима;
• способност рада са програмима који су део Microsoft Office пакета;
• Способност за самосталан рад и за рад у тиму;
• пожељно је поседовање возачке дозволе и способност активне вожње.